Informacja z XI sesji w 2015 r.

Informacje z działalności gminy w okresie między sesjami przedstawione na XI sesji Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2015 r.

 

 • 14 października dokonano odbioru modernizacji drogi dojazdowej do pól i łąk – tzw. Gościniec, złożono dokumenty rozliczeniowe dotacji celowej udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
 • 15 października wykonano modernizację kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Knyszynie i budynku Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej. złożono dokumenty do wniosku o płatność na modernizację kotłowni węglowych w budynku Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej dofinansowanej ze środków Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 • Dnia 19.10.2015 r. złożono dokumenty rozliczeniowe do przyznanej przez WFOŚiGW w Białymstoku dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla knyszyńskiej OSP.
 • 20 października zakończono remont chodnika we wsi Wojtówce.
 • Dnia 29.10.2015 r. złożono w ramach tzw. Schetynówki wniosek o dofinansowanie budowy/rozbudowy/modernizacji odcinków: droga gminna w Guzach wraz ze skrzyżowaniem z droga powiatową, ul. Podlaska i ul. Goniądzka w Knyszynie.
 • W dniu 10.11.2015r. ogłoszono II Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonych nr geodezyjnymi 2361 i 2359/2 położonych w Knyszynie przy ul. Tykockiej.
 • W dniu 10.11.2015 r. ogłoszono II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonych nr geodezyjnymi 2428, 2429, 2430, 2433 (zabudowa budynkiem OSP) położonymi przy ul. Szkolnej w Knyszynie.
 • 15 listopada odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego do knyszyńskiej OSP.

Na ten cel gmina Knyszyn pozyskała dofinansowanie w kwocie 425 tys. zł ze środków:

- Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie – 150 tys. zł.

- Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podlaskiego przyznało dofinansowanie ze środków pochodzących z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w kwocie 150 tys. zł.

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ‑ 50 tys. zł

- Powiat Moniecki - 25 tys. zł

- Nadleśnictwo Knyszyn – 10 tys. zł

- Nadleśnictwo Czarna Białostocka – 5 tys. zł

- Nadleśnictwo Krynki – 20 tys. zł

- Nadleśnictwo Nowogród – 15 tys. zł

Środki własne gminy Knyszyn - 238 984 zł

 • Zakupiono nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP w Knyszynie na kwotę 7.968,72 zł, w tym uzyskanie dofinasowanie w kwocie 4 800 zł.
 • W dniu 16.11.2015 r. podano do publicznej wiadomości wykaz dotyczący lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni 44,4 m2 przy ul. Szkolnej 7 w Knyszynie przeznaczonego do sprzedaży wraz z piwnicą oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie działki oznaczonej nr geodezyjnym 2187/3.
 • W związku ze sprawą dotyczącą skreślenia z rejestru zabytków budynku przy ul. Grodzieńskiej nr 96 w Knyszynie dnia 20 listopada odbyła się wizja lokalna z udziałem przedstawicieli Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział Białystok.
 • W dniu 24.11.2015 r. odbył się II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 94 położonej w Wojtówcach.
 • W dniu 25.11.2015 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: Kompleksowe odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Knyszyn.
 • 26 listopada został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mieszkania nr 13 przy ul. Szkolnej 7 w Knyszynie.
 • Wykonano utwardzenie placu przy ulicy Szkolnej 5 i 7 w Knyszynie.
 • Uzyskano decyzję wyrażającą zgodę na realizację inwestycji drogowej dla budowy ulicy Zamoyskiego w Knyszynie.
 • Uzyskano decyzję ustalającą warunki zabudowy oraz sporządzono dokumentację projektową dla adaptacji budynku byłego komisariatu policji na potrzeby biblioteki gminnej. Uzyskano decyzje Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalająca na wykonanie inwestycji, do Starostwa Powiatowego w Mońkach złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Termin składania wniosków 25.01.2016 r.
 • Wykonano kolejny odcinek (620 m) drogi do wsi Poniklica w ramach porozumienia Gminy Knyszyn z Powiatem Monieckim i Nadleśnictwem Knyszyn.
 • Wykonano podsypanie dróg w ramach środków funduszu sołeckiego w miejscowościach Kalinówka Kościelna oraz Guzy.
 • 18 listopada wystawiono na sprzedaż samochód pożarniczy STAR 244.
 • Opracowano Program Ochrony Środowiska dla Gminy Knyszyn na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023. Obecnie trwają konsultacje społeczne tego programy.
 • We współpracy z parafia wyrównano plac parkingowy przed cmentarzem w Knyszynie, w przyszłym roku prace nad powiększeniem placu i modernizacją jego nawierzchni będą kontynuowane.
 • W urzędzie miejskim opracowywana jest ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków. W tym celu do właścicieli nieruchomości na terenie naszej gminy skierowane zostały ankiety, które mają także za zadanie monitorowanie prawidłowości wywozu ścieków i osadów ściekowych.
 • Do mieszkańców Knyszyna, których nieruchomości nie są podłączona do sieci kanalizacyjnej została skierowana informacja o konieczności wykonania takiego podłączenia. Na wykonanie przyłącza mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
 • Lamus plebański z Kalinówki Kościelnej zajął II miejsce w konkursie na najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim w 2015 r. Był to najstarszy obiekt biorący udział w konkursie.
 • Urząd Miejski w Knyszynie zachęca wszystkich mieszkańców do korzystania z usług za pośrednictwem platform internetowych e-Puap oraz Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia.
 • Zakończył się projekt bezpłatnej nauki pływania „Umiem pływać” 2015. Zajęcia dla 30 uczniów klas III szkół podstawowych był finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Gminy Knyszyn. Zastał złożony wniosek o kontynuację projektu w roku 2016 dla 60 uczniów.
 • W odpowiedzi na wniosek złożony do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu rządowego „Książki naszych marzeń” gmina podpisała umowę dotacji na kwotę 3170 zł przy wkładzie własnym wynoszącym 792,50 zł. Dotacja została przekazana szkołom, które zakupiły nowości czytelnicze do bibliotek szkolnych.
 • Do Kuratorium Oświaty w Białymstoku zostanie złożony wniosek o udzielenie wsparcia finansowego za zakup książek do bibliotek szkolnych na kwotę ok. 15 tys., zł., wkład własny to 20 %.
 • 18 listopada Burmistrz ogłosił konkurs ekologiczny pod hasłem „Pomagając naturze – pomagamy ludziom” Konkurs jest kierowany do uczniów szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy.
 • 10 października uczestnicy projektu „Zapachy Babcinej kuchni” i Zespół Knyszynianki wyjechali do „Ziołowego Zakątka” w Korycinach jako nagroda za całoroczną pracę na rzecz promocji Knyszyna w działaniach kulturalnych.
 • 15 października w Knyszyńskim Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty oraz wystawa "DAR PAMIĘCI" Jest to projekt edukacyjny Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku.
 • 24 października w KOK odbyło się spotkanie Knyszyńskiego Towarzystwa Regionalnego poświęcone 25 rocznicy śmierci dr Edwarda Jelskiego.
 • W KOK realizowany jest projekt „Zapachy Babcinej kuchni” – świętowanie projektu odbędzie się 6 grudnia 2015 r.
 • 7 listopada KOK był organizatorem „Balu Seniora” – na balu bawiło się około 100 seniorów.
 • SUKCES SEKCJI TAEKWONDO HUZAR KNYSZYN działającej przy Knyszyńskim Ośrodku Kultury. Zawodnicy z Knyszyna 8 listopada wzięli udział w zawodach organizowanych przesz Ambasadę Korei w Warszawie. W zawodach wzięło udział 7 zawodników. Justyna Osiecka zajęła I miejsce.
 • 21 listopada na sali KOK mieszkańcy Knyszyna bawili się na „Balu Andrzejkowym”.
 • 22 listopada Zespół Knyszynianki wziął udział w Wojewódzkim Przeglądzie w Poszukiwaniu i Przekazywaniu folkloru.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Kudzinowski Andrzej

Data wytworzenia: 2015-11-30

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2017-02-06

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2017-02-06