Informacja z X sesji w 2015 r.

Informacje z działalności gminy w okresie między sesjami przedstawione na X sesji Rady Miejskiej w dniu 29 września 2015 r.

 

 • W dniu 6 lipca Burmistrz Knyszyna podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Podlaskiego na dofinansowanie w kwocie 3.000 zł zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Knyszynie. Środki pochodzą z dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego.
 • W dniu 07.07.2015 r. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej (tzw. Gościniec), zawarto umowę z wykonawcą USŁUGI TRANSPORTOWE ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE Stanisław Chodkiewicz 19-101 Mońki, ul. Armii Krajowej 4. Termin realizacji inwestycji: do 15.10.2015 r.
 • W dniu 04.08.2015 r. w wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Dostawa 1 szt. nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Knyszynie zawarto umowę z wykonawcą PRZEDSIĘBIORSTWEM SPECJALISTYCZNYM „bocar” Sp. z o.o. KORWINÓW, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa. Termin realizacji dostawy: do 09.10.2015 r.
 • W dniu 05.08.2015 r. w wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Modernizacja kotłowni, która zakresem obejmuje wymianę pieca węglowego w budynku Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 oraz całkowity remont kotłowni węglowej w budynku Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej, zawarto umowę z wykonawcą FERROX Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa 15. Termin realizacji inwestycji: do 15.10.2015 r.
 • 12 sierpnia zakończono konsultacje społeczne Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla Gminy Knyszyn na lata 2015-2030.
 • W dniu 19.08.2015 r. ogłoszono I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 13 o pow. 37,7 m2 w bloku przy ul. Szkolnej 7 w Knyszynie wraz z piwnicą oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie. Termin licytacji: 29.09.2015 r.
 • W dniu 20.08.2015 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej 1406B Knyszyn – Czechowizna (od km 0+000 do km 2+390,00).
 • W dniu 25.08.2015 r. wszczęto postępowanie administracyjne w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej 1398 B od drogi wojewódzkiej nr 671 – Zofiówka – Nowiny Kasjerskie – Nowiny Zdroje – Krasne Folwarczne – droga krajowa nr 8 na odcinku Zofiówka – Nowiny Kasjerskie (od km 0+000 do km 3+000,00).
 • W dniu 25.08.2015 r. ogłoszono I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonych nr geodezyjnymi: 2429 o pow. 0,0933 ha, 2430 o pow. 0,1487 ha, 2433 o pow. 0,2102 ha i 2428 o pow. 0,1726 ha. Nieruchomości nr geod. 2430 i 2429 są zabudowane nieużytkowanym budynkiem OSP o powierzchni użytkowej 643,3 m2 (3 poziomy użytkowe). Termin licytacji: 06.10.2015 r.
 • W dniu 26.08.2015 r. ogłoszono I Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości nr geodezyjny 2361 o pow. 0,0445 ha i 2359/2 o pow. 0,0108 ha położonych przy ul. Tykockiej w Knyszynie. Działki są wąskie, nienormatywne i nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości, mogą natomiast służyć powiększeniu i polepszeniu zagospodarowania sąsiednich nieruchomości. Termin licytacji: 29.09.2015 r.
 • 26 sierpnia wszczęto procedurę uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla rozbudowy oświetlenia ulicznego w ulicy Łąkowej i Północnej) oraz przebudowy drogi do wsi Czechowizna.
 • Do 31 sierpnia 2015 r. przyjmowane były wnioski o zwrot części kosztów poniesionych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.
 • W dniu 02.09.2015 r. zawarto notarialną umowę sprzedaży nieruchomości Gminy Knyszyn oznaczonych nr geodezyjnymi 26 o pow. 0,07 ha i 27 o pow. 0,38 ha położonych w miejscowości Wojtówce. Nabywca nieruchomości został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Przetarg w zakresie sprzedaży nieruchomości nr geodezyjny 94 o powierzchni 0,74 ha zakończył się wynikiem negatywnym (brak wpłaty wadium i uczestników licytacji).
 • W dniu 02.09.2015 r. podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym oznaczonej nr geodezyjnym 33/4 o powierzchni 0,2122 ha położonej w Zofiówce, zabudowanej budynkiem Domu Nauczyciela (termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami: do dnia 20.10.2015 r.).
 • 10 września Burmistrz Knyszyna wystąpił z wnioskiem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o wykreślenie z rejestru zabytków budynku położonego w Knyszynie przy ul. Grodzieńskiej 96 (dawna przychodnia).
 • 15 września wszczęto procedurę uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przebudowy budynku byłego posterunku policji na potrzeby biblioteki.
 • Gmina uzyskała zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w następującym zakresie:

o   - na wyposażenie stołówek szkolnych – 14 tys. złotych ( po 7 tys. na każdą ze szkół)

o   - na wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą (z uczniami niepełnosprawnymi) - 7 880 zł

o   - na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach – 5 tys. zł

 • 30 uczniów klas III szkół podstawowych z Knyszyna i Kalinówki Kościelnej korzysta z bezpłatnej nauki pływanie. Zajęcia odbywające się 2 razy w tygodniu rozpoczęły się 15 września i potrwają do końca listopada. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Opiekę nad uczniami sprawują pracownicy urzędu.
 • W ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” 13 osób z terenu Gminy Knyszyn uczestniczyć będzie w szkoleniu z obsługi komputera i Internetu.
 • Wysłano zapytanie ofertowe dotyczące wykonania utwardzenia placu przy ulicy Szkolnej 5 i 7 – otwarcie ofert nastąpiło dnia 24 września 2015 r.
 • Uzyskano decyzję wyrażającą zgodę na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Guzy
 • Wykonano bieżące podsypanie i wyrównanie dróg gminnych.
 • Rozpoczęto prace przy wykonaniu chodnika we wsi Wojtówce.
 • Wysłano zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Rynku w Knyszynie – otwarcie ofert nastąpiło dnia 25 września 2015 r.
 • 23 września złożono wniosek w celu uzyskania decyzji wyrażającej zgodę na realizację inwestycji drogowej dla budowy dalszego ciągu ulicy Zamoyskiego w Knyszynie.
 • W wyniku usilnych starań pozyskano 22 uczniów ze wsi Chraboły, gm. Dobrzyniewo, którzy od 1 września będą uczęszczali do ZSO w Knyszynie.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Kudzinowski Andrzej

Data wytworzenia: 2015-09-29

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2017-02-06

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2017-02-06