Statut Gminy Knyszyn

UCHWAŁA NR XXXVI/292/18
RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE
z dnia 6 listopada 2018 r.


o statucie Gminy Knyszyn


Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471 oraz z 2009 r. Nr 114, poz. 946) oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) Rada Miejska w Knyszynie uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się statut Gminy Knyszyn stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Traci moc uchwała Nr V/41/03 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Knyszyn (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 34, poz. 777, z 2005 r. Nr 65, poz. 872 oraz z 2010 r. poz. 1047).


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej
Irena Wysocka

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy - Robert Kondrakiewicz

Data wytworzenia: 2018-11-06

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2003-09-11

Data modyfikacji: 2019-01-11

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2003-09-11