Informacja o przystąpieniu do wyboru ławników

Wybory ławników na kadencję 2024-2027

 Regulacje prawne dotyczące ławników:

•         ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.);

•         rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U z 2011 r., Nr 121 poz. 693 z późn. zm.);

•         rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2155).

 

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników, Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku zwrócił się do Rady Miejskiej w Knyszynie z prośbą o dokonanie wyboru ławników:

- do Sądu Rejonowego w Białymstoku 3 ławników, w tym 1 ławnik do orzekania w sprawach rodzinnych i 2 ławników do orzekania w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych;

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1.      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2.      jest nieskazitelnego charakteru;

3.      ukończył 30 lat;

4.      jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5.      nie przekroczył 70 lat;

6.      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7.      posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Ławnikami nie mogą być:

1.      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2.      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3.      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4.      adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5.      radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6.      duchowni;

7.      żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8.      funkcjonariusze Służby Więziennej;

9.      radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1.      informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2.      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3.      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4.      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5.      dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2023 roku.

 

Druki kart zgłoszeń dostępne są w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Knyszynie (pokój nr 12), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Knyszynie (http://bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl/) oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc).

 

Zgłoszenia wraz z załącznikami należy składać od 1 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Knyszynie, ul. Rynek 39 19-120 Knyszyn, pokój nr 12, w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Knyszynie).

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Knyszynie po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Metryka strony

Udostępniający: Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2023-06-01

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2015-06-08

Data modyfikacji: 2023-06-02

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2015-06-08