Regulaminy, podatki i opłaty lokalne


Od 01.01.2016 roku zmianie ulega numer konta na które należy regulować:

1) czynsz za lokale komunalne oraz zaliczki c.o. ( w tym współnoty z Knyszyna Zamku) - na konto Urzędu Miejskiego w Knyszynie: Podlaski Bank Spółdzielczy w Knyszynie 11 8076 0001 0000 1209 2000 0010

We wspólnotach mieszkaniowych przy ul. Szkolnej 5, Szkolnej 7 i Legionowej 8, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zapewnia opał i obsługę kotłowni tylko do 31.12.2015r.  Po tym terminie wymienione wspólnoty muszą przejąć pozostały węgiel oraz we własnym zakresie zapewnic obsługę kotłowni.

2) opłaty za zużytą wodę i odprowadzenie ścieków na konto Urzędu Miejskiego w Knyszynie: Podlaski Bank Spółdzielczy w Knyszynie 93 8076 0001 0000 1209 2000 0280

Z dniem 01.01.2016 w miejsce likwidowanego Zakładu stroną Umów o zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków staje się Urząd Miejski w Knyszynie

 

Urząd Miejski w Knyszynie informuje, że od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie podatki.gov.pl.Uchwała Nr XL/266/22 z dnia 17.11.2022r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Knyszyn

Uchwała Nr XV/95/20 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XV/94/20 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XV/92/20 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  

uchwała zmieniająca nr XXXII/210/22 z 27.01.2022r.

Uchwała Nr XLIV/280/23 Rady Miejskiej z dnia 30.01.2023 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Knyszyn

uchwała zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku z dnia 28.03.2023

uchwała zmieniająca nr XXXII/211/22 z 27.01.2022r.

Uchwała Nr XLIV/281/23 Rady Miejskiej z dnia 30.01.2023r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli  nieruchomości za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Knyszyn

Uchwała Nr XXI/163/16 z dnia 28 grudnia 2016r.w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka do lat 5 w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Knyszyn. Uchwała Nr XLVI/295/23 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 16.06.2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Knyszyn.

Uchwała Nr XLIX/307/23 z 10.11.2023r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XLIX/308/23 z 10.11.2023r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXXV/231/22 z dnia 31 maja 2022r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Knyszyn

Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na lata 2021-2023

Zarządzenie Nr 482/23 z 06.03.2023r. w sprawie określenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej - gminnej oczyszczalni ścieków.

Uchwała Nr XXXV/286/18  z dnia 10.09.2018 w sprawie regulaminu targowiska "MÓJ RYNEK" w Knyszynie - zmiana uchwała Nr II/8/2018 z dnia 27.11.2018, zmiana uchwała nr XVI/109/20 z 16.06.2020

Uchwała Nr XXXV/287/18 z dnia 10.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zmiana uchwała Nr XVI/110/20 z 16.06.2020


Wymiar podatku rolnego i leśnego w 2024r.

 

Podatek rolny za 2024r. wynosi :

·         od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość pieniężną 2,5q żyta – 224,075 zł (t.j. 2,5q x 89,63 zł = 224,075 zł).

·         od 1 ha fizycznego gruntów  - równowartość pieniężną 5q żyta – 448,15 (t.j. 5q x 89,63 zł = 448,15 zł).

 

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa  za pierwsze trzy kwartały 2023 r.  Zatem podatek leśny od 1 ha na rok podatkowy 2024 wynosił będzie 327,43 x 0,220 = 72,0346 zł.

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Knyszynie

Wytwarzający/odpowiadający: Puławska Urszula

Data wytworzenia: 2017-06-30

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2005-03-22

Data modyfikacji: 2024-01-15

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2005-03-22