Regulaminy, podatki i opłaty lokalne

URZĄD MIEJSKI W KNYSZYNIE INFORMUJE, IŻ Z DNIEM 02.01.2014 R. WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW LOKALNYCH NALEZY DOKONYWAĆ NA KONTO: PBS KNYSZYN  nr rachunku 72 8076 0001 0000 1209 2000 0270


Od 01.01.2016 roku zmianie ulega numer konta na które należy regulować:

1) czynsz za lokale komunalne oraz zaliczki c.o. ( w tym współnoty z Knyszyna Zamku) - na konto Urzędu Miejskiego w Knyszynie: Podlaski Bank Spółdzielczy w Knyszynie 11 8076 0001 0000 1209 2000 0010

We wspólnotach mieszkaniowych przy ul. Szkolnej 5, Szkolnej 7 i Legionowej 8, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zapewnia opał i obsługę kotłowni tylko do 31.12.2015r.  Po tym terminie wymienione wspólnoty muszą przejąć pozostały węgiel oraz we własnym zakresie zapewnic obsługę kotłowni.

2) opłaty za zużytą wodę i odprowadzenie ścieków na konto Urzędu Miejskiego w Knyszynie: Podlaski Bank Spółdzielczy w Knyszynie 93 8076 0001 0000 1209 2000 0280

Z dniem 01.01.2016 w miejsce likwidowanego Zakładu stroną Umów o zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków staje się Urząd Miejski w Knyszynie

 

Urząd Miejski w Knyszynie informuje, że od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie podatki.gov.pl.Uchwała Nr XXIII/153/21  z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Knyszyn

Uchwała Nr XV/95/20 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XV/94/20 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XV/92/20 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XV/91/20 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządu na terenie gminy Knyszyn

Uchwała Nr XXI/163/16 z dnia 28 grudnia 2016r.w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka do lat 5 w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Knyszyn.

 Uchwała Nr XX/134/20 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XX/136/20  z dnia 12 listopada 2020 r.  w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXII/172/17 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XXXV/286/18  z dnia 10.09.2018 w sprawie regulaminu targowiska "MÓJ RYNEK" w Knyszynie - zmiana uchwała Nr II/8/2018 z dnia 27.11.2018, zmiana uchwała nr XVI/109/20 z 16.06.2020

Uchwała Nr XXXV/287/18 z dnia 10.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zmiana uchwała Nr XVI/110/20 z 16.06.2020


Wymiar podatku rolnego i leśnego w 2021r.

Podatek rolny oblicza się według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów  poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Prezes GUS w komunikacie z dnia 20 października 2020 r. podał, że wartość ta wyniosła 58,55 zł za 1 dt ( tj. q – kwintal).

W związku z tym podatek rolny w 2021 r . wyniesie :

  • 58,46 zł x 2,5 q żyta tj. 146,375 zł za 1 ha przeliczeniowy ( dla osób będących rolnikami)
  • 58,46 zł x 5 q żyta tj. 292,75 zł za 1 ha fizyczny (dla osób niebędących rolnikami)

Natomiast podatek leśny jest pobierany od 1 ha powierzchni lasu wynikającej z ewidencji gruntów i budynków. Stawka podatku leśnego stanowi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Prezes GUS w komunikacie z dnia 20 października 2020 r. podał, że średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze 3 kwartały 2020 r. wyniosła 196,84 zł za 1 m 3.

Zatem podatek leśny w 2021 r. od 1 ha wyniesie 43,3048 zł.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Knyszynie

Wytwarzający/odpowiadający: Puławska Urszula

Data wytworzenia: 2017-06-30

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2005-03-22

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2021-03-05

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2005-03-22