Jednostki organizacyjne i pomocnicze Gminy


Ustawa z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 994 z późn. zm.)

art. 5 .1. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto.

2. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

3. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

 

art. 9. 1. W celi wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2018-11-14

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2003-09-26

Data modyfikacji: 2018-11-14

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2003-09-26