Start / Ogłoszenia, obwieszczenia / Wyniki konsultacji społecznych w sprawie połączenia sołectwa kolonia-Lewonie z sołectwem Czechowizna

Knyszyn, dnia 26-03-2015r.

 

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie konsultacji społecznych w sprawie połączenia sołectwa kolonia-Lewonie z sołectwem Czechowizna w jedno sołectwo Czechowizna oraz nadania statutu sołectwu Czechowizna.

 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gmina może tworzyć jednostki pomocnicze, w tym sołectwa. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy. Z inicjatywy Burmistrza Knyszyna rozpoczęto procedurę w celu podjęcia stosownej uchwały Rady Miejskiej. Jako podstawową formę konsultacji wybrano zebranie mieszkańców (uchwała Nr XII/88/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych  (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 poz.713). Projekt uchwały wraz z załącznikiem będący przedmiotem konsultacji wyłożono do publicznego wglądu w terminie od dnia 10 marca 2015r. do dnia 24 marca 2015r w pokoju Nr 16 Urzędu Miejskiego w Knyszynie oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: www.knyszyn.pl w Biuletynie Informacji Publicznej. Konsultacje przeprowadzono się w formie zebrania mieszkańców gminy Knyszyn, które odbyło się w dniu 25 marca 2015r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Knyszynie  - zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Knyszyna Nr 35/2015 z dnia 10 marca 2015r.

Konsultacje polegały na zapoznaniu się mieszkańców z projektem uchwały w w sprawie połączenia sołectwa kolonia-Lewonie z sołectwem Czechowizna w jedno sołectwo Czechowizna oraz nadania statutu sołectwu Czechowizna i oddaniu głosu popierającego lub przeciwnego na karcie do głosowania na pytania o następującej treści:

1. „ Czy jesteś za połączeniem sołectw: kolonia Lewonie i Czechowizna i utworzeniem sołectwa Czechowizna? ”

2. „Czy jesteś za nadaniem statutu sołectwu w brzmieniu określonym w załaczniku do projektu uchwały Rady Miejskiej w Knyszynie przedstawionym na zebraniu?”

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkałe na terenie Gminy Knyszyn uprawnione do głosowania.

Mieszkańcy nie wnosili uwag czy swoich propozycji do przedstawionego na zebraniu projektu uchwały w sprawie połączenia sołectwa kolonia-Lewonie z sołectwem Czechowizna w jedno sołectwo Czechowizna oraz nadania statutu sołectwu Czechowizna.

 

Wyniki konsultacji:

 

Liczba mieszkańców gminy, którym przysługuje czynne prawo wyborcze

Liczba wyborców biorących udział w konsultacjach

% wyborców biorących udział w konsultacjach

głosów TAK

głosów NIE

wynik

wynik

w %

1. „ Czy jesteś za połączeniem sołectw: kolonia Lewonie i Czechowizna i utworzeniem sołectwa Czechowizna? ”

3978

10

0,25

10

0

TAK

100%

2. Czy jesteś za nadaniem statutu sołectwu w brzmieniu określonym w załaczniku do projektu uchwały rady miejskiej w knyszynie przedstawionym na zebraniu?”

3978

10

0,25

10

0

TAK

100%

 

 

 

Burmistrz Knyszyna

Jarosław Antoni Chmielewski

Autor: Burmistrz Knyszyna
Data wprowadzenia do BIP: 2015-03-27
Data publikacji: 2015-03-27
Data modyfikacji: 2015-03-27
Drukuj