Start / Ogłoszenia, obwieszczenia / Budowa kanalizacji w Knyszynie

Knyszyn, dnia 05 września 2014r. 

Gk. 6730.23.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Knyszyna z dnia 05 września 2014r.

o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., Nr 647 z późn. zm.)

zawiadamiam, 

że dnia 05 września 2014r. została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: 

BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZIAŁKACH O NR EWID. 2399, 2402, 2421, 2427, 2428, 2429 i 2430 – OBRĘB KNYSZYN – MIASTO. 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Knyszynie.

 

                                                                                                           z up. Burmistrza Knyszyna

                                                                                              Wojciech Lasik – podinsp. ds. budownictwa i  planowania przestrzennego UM w Knyszynie

 

 

Autor: Wojciech Lasik
Data wprowadzenia do BIP: 2014-09-05
Data publikacji: 2014-09-05
Data modyfikacji: 2014-09-05
Drukuj