Start / Ogłoszenia, obwieszczenia / Zawiadomienie o ocenie oddziaływania na środowisko

BURMISTRZ KNYSZYNA

UL. RYNEK 39, 19-120 KNYSZYN

REFERAT INFRASTRUKTURY

I PROMOCJI GMINY

Gk. 6220.5.2015

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w związku z prowadzoną oceną oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na BUDOWIE FERMY BROJLERÓW INDYCZYCH O OBSADZIE 280,8 DJP WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE O NUMERZE GEODEZYJNYM 180, POŁOŻONEJ W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI GUZY, GMINA KNYSZYN (POWIAT MONIECKI, WOJ. PODLASKIE) BURMISTRZ KNYSZYNA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, CO NASTĘPUJE:

 

  • w zawiadomieniu Burmistrza Knyszyna znak: Gk. 6220.5.2015 z dn. 07.05.2015 r. wyznaczono termin 21-dniowy na składanie uwag i wniosków: w przewidzianym terminie nie złożono uwag i wniosków,
  • organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jest Burmistrz Knyszyna. Organy właściwy do wydania opinii odnośnie przedsięwzięcia: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach, organ właściwy do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku. Pismem z dn. 01.06.2015 r. Burmistrz Knyszyna wystąpił do wskazanych organów o wydanie odpowiednio opinii oraz uzgodnienia warunków przedsięwzięcia (zgodnie z art. 77 ust. 1[1] ustawy),
  • zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy, jeżeli była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę:

1)   wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy;

2)   ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

3)   wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa;

4)   wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

 

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Knyszynie ul. Rynek 39,
  • na stronie internetowej urzędu www.knyszyn.pl,
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl - zakładka: ogłoszenia, obwieszczenia),
  • w miejscu realizacji przedsięwzięcia (na tablicy ogłoszeń miejscowości Guzy).

 

Knyszyn, 2015.06.01

 [1] Art. 77. 1. Jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji:

1)   uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i, w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim, z dyrektorem urzędu morskiego;

2)   zasięga opinii organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3 i 10-19.

 

 

Autor: Burmistrz Knyszyna
Data wprowadzenia do BIP: 2015-06-01
Data publikacji: 2015-06-01
Data modyfikacji: 2015-06-01
Drukuj