Załącznik do Zarządzenie Nr 255/17 Burmistrza Knyszyna

z dnia 30 maja 2017 roku

 

 

Regulamin III edycji konkursu „Najładniejszy ogród w Gminie Knyszyn”

 

 1. Cele konkursu

a)      Propagowanie wśród mieszkańców poczucia wrażliwości na estetykę, ład i porządek.

b)      Zachęcanie mieszkańców do kształtowania i poprawy wizerunku ich posesji.

c)      Wyróżnienie mieszkańców za osobisty wkład w poprawę wizerunku Gminy Knyszyn.

 

 1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Burmistrz Knyszyna.

 

 1. Terminy

a)      Zgłaszanie uczestników do konkursu: do dnia 30 czerwca 2017 r.

b)      Wizytacja i ocena zgłoszonych ogrodów: w dniach 01-06 lipca 2017 r.

c)      Rozstrzygnięcie konkursu: 08 lipca 2017 r. podczas „DNI KNYSZYNA 2017”.

 

 1. Uczestnicy konkursu
 • W konkursie mogą brać udział wszyscy właściciele ogrodów zlokalizowanych na terenie Gminy Knyszyn.
 • W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej oraz zwycięzcy poprzedniej edycji konkursu z 2016 r.
 • Przystępując do konkursu uczestnik przyjmuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu, w tym na publikację imienia i nazwiska oraz zdjęć ogrodu i przekazanie praw autorskich ww. zdjęć na rzecz organizatora konkursu.

 

 1. Tryb zgłaszania posesji do konkursu

a)      Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie Deklaracji przystąpienia do konkursu w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.

b)      Karty zgłoszeniowe oraz Regulamin są dostępne w Urzędzie Miejskim w Knyszynie, ul. Rynek 39 (pokój nr 11) oraz na stronie internetowej gminy www.knyszyn.pl

c)      Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na oględziny ogrodu, zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych oraz zgodą na podanie do publicznej wiadomości (media, lokalna prasa, strona internetowa Gminy Knyszyn, itp.) informacji na temat ogrodu oraz jego właściciela.

d)     Zgłoszenia do konkursu należy dostarczyć osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu) do Urzędu Miejskiego w Knyszynie, ul. ul. Rynek 39 (sekretariat).

e)      Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 85 727 99 85 bądź bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Knyszynie (pokój nr 11).

 

 1. Warunki przeprowadzenia konkursu

a)      Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu, jeżeli nie wpłyną co najmniej 3 zgłoszenia do konkursu.

b)      Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania zgłoszeń, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Knyszynie po terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie.

c)      Zdjęcia nagrodzonych posesji zostaną zamieszczone na stronie internetowej gminy Knyszyn www.knyszyn.pl. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo fotografowania ogródków oraz podania wyników do publicznej wiadomości.

 

 1. Ocena zgłoszonych posesji, kryteria

a)      Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń komisja konkursowa dokona wizytacji i oceny zgłoszonych ogrodów (w dniach 01-06 lipca 2017 r.).

b)      Komisja dokona oceny na przygotowanej karcie. Przyjmuje się skalę od 1 do 3 punktów za każde z kryteriów oceny.

c)      Ocena ostateczna jest sumą punktów przyznanych za każde z kryteriów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

d)       Kryteria podlegające ocenie są następujące:

1)   Ogólny porządek w ogrodzie (0-3 pkt)

2)   Kwietniki, skalniaki, murki kwiatowe, pergole (0-3 pkt)

3)   Różnorodność kwiatów i krzewów (0-3 pkt)

4)   Zagospodarowanie ogrodu elementami małej architektury (altanki, oczka wodne, studnie, skalniaki, itp.) (0-3 pkt)

5)   Oryginalność i pomysł na zagospodarowanie ogrodu (0-3 pkt)

e)        Ocena Komisji Konkursowej jest ostateczna.

 

 1. Nagrody

a)        Właściciele trzech najwyżej ocenionych ogrodów otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

b)        Właściciele trzech kolejnych najwyżej ocenionych posesji otrzymają dyplomy z wyróżnieniem.

c)        Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

 

 

 

................................................................

(miejscowość, data)

.......................................................

(imię i nazwisko)

 

.......................................................

(miejsce zamieszkania)

 

......................................................

(tel. kontaktowy)

 

......................................................

(e-mail)

 

 

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO III EDYCJI KONKURSU

„Najładniejszy ogród w Gminie Knyszyn”

 

 

Niniejszym zgłaszam udział w III edycji konkursu „Najładniejszy ogród w Gminie Knyszyn”. Ogród położony jest w ………………………………………

przy ul. ………………………………………………..… nr domu ………….………………..

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na;

¾    wizytację i ocenę mojej posesji przez Komisję Konkursową,

¾    wykorzystanie moich danych osobowych do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014, poz. 1182 z późn.zm.)

 

 

.....................................................

(podpis składającego deklarację)

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Molska Aneta

Data wytworzenia: 2017-05-30

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2017-07-11

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2017-05-30