Start / Ogłoszenia, obwieszczenia / Zawiadomienie o planie gospodarki niskoemisyjnej

BURMISTRZ KNYSZYNA

UL. RYNEK 39, 19-120 KNYSZYN

REFERAT INFRASTRUKTURY

I PROMOCJI GMINY

Gk. 6220.6.2015

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zwanej dalej ustawą, BURMISTRZ KNYSZYNA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA PROJEKTU DOKUMENTU I O JEGO PRZEDMIOCIE, tj. PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY KNYSZYN NA LATA 2015-2020.

Zgodnie z Odnowioną strategią zrównoważonego rozwoju UE,[1] społeczeństwo europejskie powinno stać się społecznością wydajnie gospodarującą zasobami, wykorzystującą potencjał gospodarki w zakresie innowacji ekologicznych i społecznych, a dzięki temu zapewniającą dobrobyt, wysoką jakość środowiska i spójność społeczną. Tworzenie gospodarki niskoemisyjnej, ograniczającej zużycie zasobów środowiska i emisji, a zwłaszcza emisji gazów cieplarnianych jest kluczowym kierunkiem działań na rzecz ograniczenia zmiany klimatu, przy jednoczesnym zachowaniu postulatu konkurencyjności europejskiej gospodarki i spójności społecznej. Polityka gospodarki niskoemisyjnej, wyrażona w licznych dokumentach Unii Europejskiej musi być realizowana na wszystkich szczeblach zarządzania, z udziałem różnych podmiotów. Samorządy terytorialne są w tym względzie grupą kluczową, zważywszy na fakt, że kluczowe elementy strategii przechodzenia do gospodarki niskoemisyjnej – wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej, są w dużym stopniu uzależnione od działań lokalnych.

Władze Gminy Knyszyn, dostrzegając możliwości rozwoju związane z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawą efektywności energetycznej oraz uwzględniając lokalne potrzeby w tym zakresie, podjęły decyzję o przystąpieniu do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Knyszyn na lata 2015-2020.

Plan gospodarki  niskoemisyjnej dla ma na celu ograniczenie emisji (w tym głównie emisji gazów cieplarnianych) do środowiska w mieście i gminie Knyszyn w latach 2015-2020, poprzez:

  • ograniczenie zużycia paliw nieodnawialnych dla celów grzewczych i w transporcie,
  • podwyższenie efektywności energetycznej urządzeń i obiektów,
  • wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,
  • ograniczenie zużycia energii elektrycznej.

 

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), pismem z dnia 08.06.2015r. zwrócono się do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku i do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w projektu dokumentu, a w przypadku odmowy wnioskowanego uzgodnienia o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko wskazanego projektu (zgodnie z art. 48 ust. 1 organ opracowujący projekty dokumentów, o których mowa w art. 46 pkt 1 i 2, może, po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko).

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Knyszynie ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn – pokój nr 9 w godzinach pracy urzędu: pn.: 8:00-16:00, wt.-pt.: 7:30-15:30. Dokumentacja składa się m.in. z:

- projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta i gminy Knyszyn na lata 2015-2020 opracowanego przez Instytut Transferu Wiedzy i Innowacji sp. z o.o. ul. Pietrasze 1, 15-131 Białystok,

- wniosku o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 ustawy.

Termin na składanie uwag i wniosków: od dnia 10 czerwca do 3 lipca 2015r.

Zgodnie z art. 34 ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej (na adres Urzędu Miejskiego w Knyszynie: ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn lub bezpośrednio w sekretariacie urzędu – pok. Nr 12);

2) ustnie do protokołu (pok. Nr 9 Urzędu Miejskiego w Knyszynie);

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), na adres e-mail: um@knyszyn.pl.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych  uwag i wniosków jest Burmistrz Knyszyna z siedzibą przy ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

Na podstawie art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, podlegają publikacji w Systemie Informacji o Środowisku prowadzonym przez Burmistrza Knyszyna (www.knyszyn.pl – zakładka: system informacji o środowisku).

 

Knyszyn, 2015.06.08[1] Odnowiona strategia UE dotycząca zrównoważonego rozwoju, 10917/06, Rada Unii Europejskiej, Bruksela, 26 czerwca 2006r.

 

Załączniki:
Autor: Burmistrz Knyszyna
Data wprowadzenia do BIP: 2015-06-09
Data publikacji: 2015-06-09
Data modyfikacji: 2015-08-06
Drukuj