Start / Ogłoszenia, obwieszczenia / Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej

 

O g ł o s z e n i e

W  dniu 27 stycznia 2015 r. o godz. 9 00  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Knyszynie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Lustracja budynków mienia komunalnego (przystanek PKS, były posterunek policji, strażnica ul. Szkolna).   
  3.  Projekty uchwał w sprawach: 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu korzystania z hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie",

b) „Regulaminu korzystania z hali sportowej przy Zespole Szkół w Kalinówce  Kościelnej”

c) włączenia Przedszkola w Knyszynie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie

d) założenia Przedszkola w Kalinówce Kościelnej

e) włączenia Przedszkola w Kalinówce Kościelnej do Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej

f) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.

g) wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania gminy Knyszyn w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi,

h) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Knyszyn jako członka zwyczajnego do Stowarzyszenia „Królewski Gościniec Podlasia”

i) wyznaczenia przedstawicieli Gminy Knyszyn do Walnego Zebrania Członków „Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Monieckiego”

j) uchylenia uchwały Nr XII/82/04 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Knyszyn

k) powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Gminy Knyszyn w celu jego komunalizacji

l) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomośc

Ł) powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej im. dr Edwarda Jelskiego w Knyszynie,

m) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez   Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie,

n) dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok   

  1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2015 r.                     

5.  Sprawy różne.

6.  Wolne wnioski.

7.   Przyjęcie protokołu  Nr 1/14 ze wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady  Miejskiej w Knyszynie.

8.   Zakończenie obrad. 

Autor: Przewodniczący Komisji
Data wprowadzenia do BIP: 2015-01-26
Data publikacji: 2015-01-26
Data modyfikacji: 2015-01-26
Drukuj