Start / Ogłoszenia, obwieszczenia / Konsultacje społeczne projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Knyszyn na lata 2015-2013

Zarządzenie nr    80 /15

Burmistrza Knyszyna

z dnia 16 lipca 2015 r.  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Knyszyn na lata 2015-2030

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), §3 uchwały Nr XII/88/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 poz. 713) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Knyszyn na lata 2015-2030.

§ 2. Projekt dokumentu będący przedmiotem konsultacji będzie wyłożony do publicznego wglądu w terminie od dnia 23 lipca 2015 r., do 12 sierpnia 2015 r.

  1. w pokoju nr 17 Urzędu Miejskiego w Knyszynie,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: www.knyszyn.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmuje obszar Gminy Knyszyn.

§ 4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy Gminy Knyszyn.

§ 5. Opinie mogą być przekazywane:

  1. drogą elektroniczną na adres: um@knyszyn.pl (mail powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania oraz określić sposób kontaktu, np. adres e-mail, nr tel.)          
  2. w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Knyszynie, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn (korespondencję należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania oraz określić sposób kontaktu, np. adres e-mail, nr tel.) lub bezpośrednio do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Knyszynie, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn, pokój nr 12
  3. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn, pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu.

§ 6.  Wyniki  konsultacji  zostaną  opublikowane  na  tablicy ogłoszeń i w BIP Urzędu                   Miejskiego w Knyszynie.

§ 7. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.  

Załączniki:
Autor: Burmistrz Knyszyna
Data wprowadzenia do BIP: 2015-07-16
Data publikacji: 2015-07-16
Data modyfikacji: 2015-08-14
Drukuj