Knyszyn, dnia 25 września 2020 r.    

         Go.6733.9.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 z dnia 25 września 2020 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.).,

 zawiadamiam,

 że dnia 25 września 2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: Go.6733.9.2020 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

 
rozbudowie napowietrznej linii energetycznej oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1404B w miejscowości Kalinówka Kościelna, gm. Knyszyn,   na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 117 i 243, obręb Kalinówka Kościelna.

  Z aktami sprawy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Knyszynie, ul. Rynek 39, pokój nr 17 tel. (085) 727 99 88 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – w godz. 8.00 – 16.00 , wtorek – piątek w godz. 7.30 – 15.30).

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Knyszynie oraz stronie internetowej tut. Urzędu (BIP).

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Buńkowski Marcin

Data wytworzenia: 2020-09-25

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2020-09-25

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2020-09-25