Start / Ogłoszenia, obwieszczenia / Obwieszczenie o budowie ulicy Podlaskiej w Knyszynie

Knyszyn, 25 września 2014r. 

Gk. 6730.26.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Knyszyna z dnia 25 września 2014r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647 ze zm.) 

zawiadamiam, 

że dnia 17 września 2014r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: 

BUDOWIE ULICY PODLASKIEJ W KNYSZYNIE NA DZIAŁKACH O NR EWID. 1965/1, 1965/2, 1966/4 oraz 1426– OBRĘB KNYSZYN – MIASTO. 

Z aktami sprawy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie, ul. Rynek 39, pokój nr 10 tel. (085) 727 9983 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – w godz. 8.00 – 16.00 , wtorek – piątek w godz. 7.45 – 15.45). 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Knyszynie.

  

 

                                                                                              Z up. BURMISTRZA

                                                                                              mgr inz. Krzysztof Bagiński

                                                                                              Zastępca Burmistrza

 

Autor: Burmistrz Knyszyna
Data wprowadzenia do BIP: 2014-09-26
Data publikacji: 2014-09-26
Data modyfikacji: 2014-09-26
Drukuj