Go.6733.3.2023. Postępowanie dotyczące inwestycji: budowa zbiornika wodnego z infrastrukturą techniczną

Knyszyn, dnia 30 sierpnia 2023 r.

 Go.6733.3.2023

 

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 755 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 t.j.),

z a w i a d a m i a m,

 że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

 budowie zbiornika wodnego z infrastrukturą techniczną, na działkach ozn. nr geod. 985/47, 985/12, 985/18, 985/17, 985/53, oraz na części działki ozn. nr geod. 2493, obręb ewid. 0054 Knyszyn, gmina Knyszyn

 Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie, ul. Rynek 39, tel. 85 727 99 88 lub 85 727 99 71,  w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – w godz. 8.00 – 16.00 , wtorek – piątek w godz. 7.30 – 15.30).

 Niniejsze zawiadomienie zostaje podane dnia 30 sierpnia 2023 r. do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Knyszynie oraz stronie internetowej urzędu (BIP).

 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma  w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 K.p.a.).

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Łazarczyk Marianna

Data wytworzenia: 2023-08-30

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2023-09-28

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2023-08-30