Knyszyn, dnia 26 stycznia 2017r.

 Gk. 6733.4.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 z dnia 26 stycznia 2017 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).

 zawiadamiam,

 że dnia 31 grudnia 2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

 przebudowie stacji uzdatniania wody oraz przebudowie studni (zwiększenie wydajności) położonych na działkach o nr ewid. geod. 97/2 (SUW) i 48/8 (studnia) w obrębie Zofiówka, oraz budowie wodociągu na dz. 2493, obręb Knyszyn, 1422, obręb Knyszyn oraz 1700/1, 1700/2, obręb Grądy, Poniklica, Wodziłówka, gm. Knyszyn

 Zawiadamiam również zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, że w niniejszym postępowaniu został zgromadzony materiał dowodowy.

 Z aktami sprawy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie, ul. Rynek 39, pokój nr 10 tel. (085) 727 99 83 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – w godz. 8.00 – 16.00 , wtorek – piątek w godz. 7.30 – 15.30).

 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Knyszynie oraz stronie internetowej urzędu.

 

 

Robert Kondrakiewicz

- sekretarz Gminy Knyszyn

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Lasik Wojciech

Data wytworzenia: 2017-01-26

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2017-02-01

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2017-02-01