Start / Ogłoszenia, obwieszczenia / Ogłoszenie o pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Knyszynie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku

z dnia 25 listopada 2014  r.

w sprawie zwołania pierwszej sesji mowo wybranej Rady Miejskiej w Knyszynie

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz.1072) postanawiam, co nastepuje:

 

§ 1.

Zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Knyszynie na dzień 01 grudnia 2014 r. na godz. 15,00. sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Knyszynie.

§ 2.

Ustalić następujący porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych gminy.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady.

6. Wybór Przewodniczącego Rady.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy

/-/ Bogdan Łaszkiewicz

 

Załączniki:
Autor: Komisarz Wyborczy
Data wprowadzenia do BIP: 2014-11-27
Data publikacji: 2014-11-27
Data modyfikacji: 2014-11-27
Drukuj