Zgromadzenia publiczne

 

Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zostały wprowadzone trzy rodzaje zgromadzeń:

1. Zwykłe - podlegające zgłoszeniu w organie gminy – Burmistrzowi Knyszyna

Urząd Miejski w Knyszynie

ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyna

Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

tel. 85 727 99 92, fax. 85 727 99 70, email: um@knyszyn.pl

 

2. Uproszczone (niepowodujące utrudnień w ruchu drogowym) – podlegające zgłoszeniu
w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku

tel. 85 74 39 535

e-mail: czk@bialystok.uw.gov.pl

3. Spontaniczne – nie podlegające zgłoszeniu.

 

 

art. 7

1. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wczesniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowana datą zgromadzenia.(...)

3. Organ gminy, po otrzymaniu zawaidomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia.

art. 9

1. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomoca faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (...)

4. W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o kolejności wniesienia tego zawiadomienia decydują data, godzina oraz minuta wprowadzenia zawiadomienia dod systemu teleinformatycznego gminy.

W przypadku wydania decyzji o zakazie zgromadzenia organ gminy udostępnia ją niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostepnieniu. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu sadowi okręgowemu. Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.

Więcej informacji w zakładce: urząd miejski→załatwianie spraw obywatelskich→stanowisko ds obywatelskich

Metryka strony

Udostępniający: Pukszta Agnieszka

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2015-10-26

Data modyfikacji: 2015-10-29

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2015-10-26