Deklaracja dostępności serwisu deklaracja dostepnosci

Urząd Miasta Knyszyn zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej deklaracja dostepnosci zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego deklaracja dostepnosci.

Data publikacji strony internetowej: 2007-04-23

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-03-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. * dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych * zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej * tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Wyłączenia:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. * dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych * zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej * tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-31. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-03-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Krysiewicz, adres poczty elektronicznej informatyk@knyszyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 7279991. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Burmistrz Knyszyna

Adres organu odwoławczego: Urząd Miejski w Knyszynie ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn

Adres e-mail organu odwoławczego: burmistrz@knyszyn.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 7279971

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Knyszynie ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn

 

Budynek usytuowany jest w samym centrum Knyszyna i można do niego dotrzeć (dojechać) samodzielnie. Przed urzędem umiejscowiony jest bezpłatny parking samochodowy. Brak jest wydzielonych i oznaczonych miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Do wejścia głównego budynku prowadzi chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżkę naprowadzającą dla niewidomych/słabowidzących. Przy schodach do wejścia głównego po lewej stronie znajduje się metalowa poręcz. Drzwi wejściowe do budynku nie są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak jest pętli indukcyjnej.

Po wejściu do budynku, w holu na wprost od wejścia głównego znajduje się punkt obsługi interesanta.

Dotarcie na inne niż parter pietra budynku możliwe jest schodami nie przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy umożliwiającej dotarcie na piętra.

Toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Udogodnienia

Budynek Urzędu Miejskiego w Knyszynie ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn

 
Na budynku od strony ulicy Tykockiej zostałą umieszzona tablica z numerem budynku, która stanowi informację adresową. Przed wejsciem do bydunku umieszczono tablice z godłem Rzeczypospolitej Polskiej oraz tablicę z nazwą Urzędu identyfikującą instytucję.
 


W związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) rozszerzono katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem. Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Knyszynie, ul. Rynek 39, tel. 85 7279971, faks 85 7279970, e-mail: um@knyszyn.pl w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Osoby niepełnosprawne mają prawo do skorzystania, w celu ułatwienia załatwienia sprawy w urzędzie, z pomocy wybranej przez siebie osoby (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat). W celu ułatwienia i przyśpieszenia załatwienia sprawy prosimy o wcześniejsze poinformowanie czego ma dotyczyć wizyta.

Inne informacje i oświadczenia

Dokładamy wszelkich starań aby nasz serwis https://bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl/ był zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.