Zarządzenia Burmistrza Knyszyna 2003

 ZARZĄDZENIE NR 65/03

  w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udzielenie informacji publicznej w postaci papierowej i na nośnikach elektronicznych.

 ZARZĄDZENIE NR 64/03

  w sprawie zmianu składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Knyszynie.

 ZARZĄDZENIE NR 63/03

  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Knyszynie.

 ZARZĄDZENIE NR 62/03

  w sprawie  powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych na wynajem pomieszczeń kawiarni w Knyszyńskim Ośrodku Kultury.

 ZARZĄDZENIE NR 61/03

 w sprawie projektu budżetu gminy na 2004 rok.

 ZARZĄDZENIE NR 60/03

 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru dyrektora Przedszola w Knyszynie.

 ZARZĄDZENIE NR 59/03

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

 ZARZĄDZENIE NR 58/03

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w związku z koniecznością wykonania prac remontowych w SP ZOZ Knyszyn i zakupu kserokopiarki na potrzeby MOPS Knyszyn.

 ZARZĄDZENIE NR 57/03

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych na  udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Knyszyn na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

 ZARZĄDZENIE NR 56/03

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych na udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Knyszyn na sfinansowanie remontu i modernizacji budynku SP ZOZ Knyszyn. 

 ZARZĄDZENIE NR 55/03

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych na terenie wsi Grądy, Poniklica, Wodziłówka o długości 1300 m zgodnie z dokumentacją techniczną wraz z obsługą geodezyjną.

 ZARZĄDZENIE NR 54/03

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych na wykonanie podkładów geodezyjnych (wtórników lewostronnych w skali 1:1000) miasta Knyszyn i Gminy Knyszyn niezbędnych do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 ZARZĄDZENIE NR 53/03

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w związku z koniecznością wykonania rekultywacji składowisk odpadów stałych na terenie gminy Knyszyn.

 ZARZĄDZENIE NR 52/03

  w sprawie harmonogramu realizacji dochodów budżetu gminy na IV kwartał 2003 roku.

 ZARZĄDZENIE NR 51/03

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych na wykonanie zestawów komputerowych na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz świetlicy środowiskowej Knyszyńskiego Ośrodka Kultury.

 ZARZĄDZENIE NR 50/03

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

 ZARZĄDZENIE NR 49/03

 w sprawie ustalenia terminów podania do publicznej wiadomości wykazu podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego.

 ZARZĄDZENIE NR 48/03

 w sprawie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 października 2003r.

 ZARZĄDZENIE NR 47/03

 w sprawie ustalenia osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 października 2003r.

 ZARZĄDZENIE NR 46/03

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Knyszyn na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.

 ZARZĄDZENIE NR 45/03

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę opału: węgiel kamienny kostka 210 ton gat. I, wartość opałowa do 25 000 kJ/kg i miał węglowy 75 ton gat. , wartość opałowa do 23 000 kJ/kg.

 ZARZĄDZENIE NR 44/03

 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie na rok szkolny 2003/2004

 ZARZĄDZENIE NR 43/03

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej

 ZARZĄDZENIE NR 42/03

w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Knyszynie

 ZARZĄDZENIE NR 41/03

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Knyszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku

ZARZĄDZENIE NR 40/03

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej

ZARZĄDZENIE NR 39/03

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Knyszyn

ZARZĄDZENIE NR 38/03

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola w Knyszynie na rok szkolny 2003/2004

ZARZĄDZENIE NR 37/03

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu asenizacyjnego o pojemności 7200l. na podwoziu Jelcz – 325P.

ZARZĄDZENIE NR 36/03

w sprawie powołania komisji do odbioru pogwarancyjnego zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicach: Szkolnej, Rynek, Łąkowej, Starodwornej, Białostockiej, Tykockiej i sieci energetycznej zasilającej przepompownie w ulicach Łąkowej i Białostockiej w mieście Knyszyn

ZARZĄDZENIE NR 35/03

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie

ZARZĄDZENIE NR 34/03

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami przydomowymi w ulicach: Kościelnej, Obozowej, Goniądzkiej i Legionowej” w mieście Knyszyn

ZARZĄDZENIE NR 33/03

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych

ZARZĄDZENIE NR 32/03

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej na rok szkolny 2003/2004

ZARZĄDZENIE NR 31/03

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zofiówce na rok szkolny 2003/2004

ZARZĄDZENIE NR 30/03

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

ZARZĄDZENIE NR 29/03

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów budżetu gminy na III kwartał 2003 roku

ZARZĄDZENIE NR 28/03

w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej

ZARZĄDZENIE NR 27/03

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie lewostronnego wtórnika mapy zasadniczej w skali 1:1000 trasy kol. Chobotki od istniejącego wodociągu wsi Chobotki; wykonanie lewostronnego wtórnika mapy zasadniczej w skali 1:1000 trasy kol. Kalinówka Kościelna od projektowanego wodociągu przy cmentarzu do kol. Pana Połonowskiego Anatola.

ZARZĄDZENIE NR 26/03

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w trybie zapytania o cenę na: udzielenie i obsługę kredytu złotowego długoterminowego na finansowanie inwestycji pn. „budowa hali sportowej z zapleczem w Knyszynie” w wysokości 700 000 PLN.

ZARZĄDZENIE NR 25/03

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na: sprzedaż działki rolnej Nr 989 o pow. 4 ha 1751 m2 położonej w obrębie miasta Knyszyn na przedłużeniu ul. Białostockiej i stanowiącej własność Gminy Knyszyn.

ZARZĄDZENIE NR 24/03

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w trybie przetargu nieograniczonego na: kredyt złotowy długoterminowy na sfinansowanie inwestycji pn. "budowa hali sportowej z zapleczem w Knyszynie" w wysokości 700 000 PLN.

ZARZĄDZENIE NR 23/03

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

ZARZĄDZENIE NR 22/03

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

ZARZĄDZENIE NR 21/03

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola w Knyszynie

ZARZĄDZENIE NR 20/03

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 7 - 8 czerwca 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/03

w sprawie sprzedaży nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 18/03

w sprawie ustalenia osób wchodzących w skład obwodowych komisji do spraw referendum spośród pracowników samorządowych

ZARZĄDZENIE NR 17/03

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych na terenie wsi Kalinówka Kościelna o długości 737 m zgodnie z dokumentacją techniczną wraz z obsługą geodezyjną

ZARZĄDZENIE NR 16/03

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu budowlanego i wykonanie oświetlenia ulicznego

ZARZĄDZENIE NR 15/03

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w trybie przetargu nieograniczonego na:
udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Knyszyn na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych

ZARZĄDZENIE NR 14/03

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w trybie przetargu nieograniczonego na:
- wykonanie lewostronnego wtórnika mapy zasadniczej w skali 1:500 trasy w kol. Zofiówka od istniejącego wodociągu wsi Kalinówka Kościelna, do celów projektowych linii wodociągowej;
- wykonanie lewostronnego wtórnika mapy zasadniczej w skali 1:500 trasy w kol. Zofiówka od istniejącego wodociągu do celów projektowych linii wodociągowej.

ZARZĄDZENIE NR 13/03

w sprawiew sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych na opracowanie mapy :
- miasta Knyszyn, wtórnik lewostronny - skala 1: 2000 (pow. 579 ha);
- gminy Knyszyn, wtórnik lewostronny - skala 1: 10000 (pow. 12189 ha)

ZARZĄDZENIE NR 12/03

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych na równanie dróg gminnych wiosną 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 11/03

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów budżetu gminy na II kwartał 2003 roku

ZARZĄDZENIE NR 10/03

w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok

ZARZĄDZENIE NR 9/03

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/03

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola w Knyszynie

ZARZĄDZENIE NR 7/03

w sprawie przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Knyszyn

ZARZĄDZENIE NR 6/03

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE NR 5/03

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru dyrektora Przedszkola w Knyszynie

ZARZĄDZENIE NR 4/03

w sprawie ustalenia na rok 2003 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane

ZARZĄDZENIE NR 3/03

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów budżetu gminy na I kwartał 2003 roku

ZARZĄDZENIE NR 2/03

w sprawie zarządzenia wyboru sołtysów i członków rad sołeckich na terenie gminy Knyszyn

ZARZĄDZENIE NR 1/03

w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnych w gminnych jednostkach organizacyjnych

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Knyszyna

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2003-11-15

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2004-11-22

Opublikował: Krzysztof Bagiński

Data publikacji: 2003-11-15