Zarządzenia Burmistrza Knyszyna - 2005r.

 ZARZĄDZENIE NR 110/05

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

 ZARZĄDZENIE NR 111/05

 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie jest przyznane w 2005 roku.

 ZARZĄDZENIE NR 112/05

 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Knyszynie.

 ZARZĄDZENIE NR 113/05

 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na I kwartał 2005r.

 ZARZĄDZENIE NR 114/05

 w sprawie podziału środków na doskonalenia zawodowe oraz palnu dofinanswoania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2005r.

 ZARZĄDZENIE NR 115/05

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do oddania gruntu w użytkowanie wieczyste oraz przeniesienie własności znajdujących sie na nim budynków i innych urządzeń w drodze bezprzetargowej.

 ZARZĄDZENIE NR 116/05

 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2005r.

 ZARZĄDZENIE NR 117/05

 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

 ZARZĄDZENIE NR 118/05

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

 ZARZĄDZENIE NR 119/05

 w sprawie organizacji szkół prowadzonych przez Gmine Knyszyn na rok szkolny 2005/2006.

 ZARZĄDZENIE NR 120/05

 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budzetu gminy na II kwartał 2005r.

 ZARZĄDZENIE NR 121/05

 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udzielenie informacji publicznej w postaci papierowej i na nośnikach elektronicznych.

  ZARZĄDZENIE NR 122/05

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę na równanie żwirowych dróg gminnych wiosna 2005r. na terenie gminy Knyszyn.

  ZARZĄDZENIE NR 123/05

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę na usługę zrekultywowania składowania odpadów stałych w kol. Knyszyn i składowisk wiejskich.

  ZARZĄDZENIE NR 124/05

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w przetargu nieograniczonym na modernizację drogi rolniczej dojazdowej do pól i łąk we wsi Wojtówce o długosci 790 m i szerokości 6 m.

 ZARZĄDZENIE NR 125/05

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

 ZARZĄDZENIE NR 126/05

 w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie pełnomocnictwa w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie.

ZARZĄDZENIE NR 127/05

 w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej pełnomocnictwa w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej.

 ZARZĄDZENIE NR 128/05

w sprawie udzielenia dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Zofiówce pełnomocnictwa w zakresie prowadzenia Szkoły Podstawowej w Zofiówce. 

 ZARZĄDZENIE NR 129/05

 w sprawie udzielenia dyrektorowi Przedszkola w Knyszynie pełnomocnictwa w zakresie prowadzenia Przedszkola w Knyszynie.

 ZARZĄDZENIE NR 130/05

 w sprawie udzielenia kierownikowi Obsługi Finansowo-Księgowej Szkół Gminy Knyszyn pełnomocnictwa w zakresie prowadzenia Obsługi Finansowo-Księgowej Szkół Gminy Knyszyn.

  ZARZĄDZENIE NR 131/05

 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola w Knyszynie na rok szkolny 2005/2006.

 ZARZĄDZENIE NR 132/05

 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zofiówce na rok szkolny 2005/2006.

  ZARZĄDZENIE NR 133/05

 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej na rok szkolny 2005/2006.

  ZARZĄDZENIE NR 134/05

 w sprawie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie na rok szkolny 2005/2006.

  ZARZĄDZENIE NR 135/05

 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy.

   ZARZĄDZENIE NR 136/05

 w sprawie nadania Regulaminu Komisji Przetargowej.

  ZARZĄDZENIE NR 137/05

 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

  ZARZĄDZENIE NR 138/05

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela języka angielskiego Pani Agnieszki Bagińskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

  ZARZĄDZENIE NR 139/05

 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela bibliotekarza Pani Danuty Zabielskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

  ZARZĄDZENIE NR 140/05

 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na III kwartał 2005r.

  ZARZĄDZENIE NR 141/05

 w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Knyszynie.

  ZARZĄDZENIE NR 142/05

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39

  ZARZĄDZENIE NR 143/05

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizacji oświetlenia drogowego w mieście Knyszyn oraz pozostałych miejscowościach Gminy Knyszyn.

  ZARZĄDZENIE NR 144/05

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w przetargu nieograniczonym na wykonanie termomodernizacji  budynku przychodni w Knyszynie w zakresie wymiany i docieplenia pokrycia dachowego.

  ZARZĄDZENIE NR 145/05

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

  ZARZĄDZENIE NR 146/05

 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Knyszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy w I półroczu 2005 roku.

  ZARZĄDZENIE NR 147/05

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w przetargu nieograniczonym na wykonanie termomodernizacji budynku przychodni w Knyszynie w zakresie wymiany i docieplenia pokrycia dachowego.

 ZARZĄDZENIE NR 148/05

 w sprawie udzielenia dyrektorowi Knyszyńskiego Ośrodka Kultury w Knyszynie pełnomocnictwa w zakresie prowadzenia Knyszyńskiego Ośrodka Kultury w Knyszynie.

 ZARZĄDZENIE NR 149/05

 w sprawie udzielenia Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie pełnomocnictwa w zakresie prowadzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie.

 ZARZĄDZENIE NR 150/05

 w sprawie udzielenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie pełnomocnictwa w zakresie prowadzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie.

 ZARZĄDZENIE NR 151/05

 w sprawie ustalenia osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r.

 ZARZĄDZENIE NR 152/05

 w sprawie nie wykonania pierwokupu.

  ZARZĄDZENIE NR 153/05

 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r.

  ZARZĄDZENIE NR 154/05

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych: a) w przetargu nieograniczonym na wykonanie termomodernizacji budynku przychodni w Knyszynie w zakresie wymiany i docieplenia pokrycia dachowego. b) w przetargu nieograniczonym na dostawę opału węgiel kamienny kostka 265 ton, gatunek I kalorycznośc powyżej 25000 KL/kg, zawartość popiołu do 9%, siarka do 0,4% w sezonie grzewczym 2005/2006.

  ZARZĄDZENIE NR 155/05

 w sprawie ustalenia osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005r.

  ZARZĄDZENIE NR 156/05

 w sprawie powołania Obwodowych komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005r.

 ZARZĄDZENIE NR 157/05

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej lokal mieszkalny Nr 21 wraz z przynależną piwnicą i oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału gruntu na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej.

 ZARZĄDZENIE NR 158/05

 w sprawie ustalenia zasad zwrotu poniesionych kosztów za okulary korygujace wzrok pracownikom Urzędu Miejskiego w Knyszynie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zatrudnionym przy obsłudze monitora ekranowego.

 ZARZĄDZENIE NR 159/05

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w przetargu przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę na równanie żwirowych dróg gminnych Gminy Knyszyn w sezonie jesiennym 2005r.

 ZARZĄDZENIE NR 160/05

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

 ZARZĄDZENIE NR 161/05

 w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 rok.

 ZARZĄDZENIE NR 162/05

 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przyznania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie w ramach realizacji Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".

 ZARZĄDZENIE NR 163/05

 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne miejsca urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Knyszynie".

 ZARZĄDZENIE NR 164/05

 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na IV kwrtał 2005r.

  ZARZĄDZENIE NR 165/05

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w przetargu nieograniczonym pod nazwą "Budowa wodociągu na koloniach wsi Kalinówka Kościelna i Chobotki".

  ZARZĄDZENIE NR 166/05

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Knyszyna

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2005-05-30

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2006-01-10

Opublikował: Krzysztof Bagiński

Data publikacji: 2005-05-30