ZARZĄDZENIE NR 167/06

 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Knyszynie.                                                                                                                                                      

 ZARZĄDZENIE NR 168/06

 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok

  ZARZĄDZENIE NR 169/06

 w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Knyszynie.

  ZARZĄDZENIE NR 170/06

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w przetargu nieograniczonym pod nazwą "Opracowanie projektu budowlanego budowy sali gimnastycznej przy budynku ZS w Kalinówce Koscielnej".

   ZARZĄDZENIE NR 171/06

 w sprawie ustalenia zasad podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego oraz maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2006 w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzacym jest Gmina Knyszyn.

  ZARZĄDZENIE NR 172/06

 w sprawie organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Knyszyn na rok szkolny 2006/2007.

  ZARZĄDZENIE NR 173/06

 w sprawie sprawozdania z wykonania budzetu gminy za 2005 rok

  ZARZĄDZENIE NR 174/06

 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych Knyszyńskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie

  ZARZĄDZENIE NR 175/06

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

  ZARZĄDZENIE NR 176/06

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w przetargu nieograniczonym na Termomodernizację budynku Knyszyńskiego Ośrodka Kultury przy ul. Rynek 39

  ZARZĄDZENIE NR 177/06

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w przetargu nieograniczonym na Termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39

  ZARZĄDZENIE NR 178/06

 w sprawie ustalenia zasad zwrotu poniesionych kosztów za okulary korygujące wzrok pracownikom Urzędu Miejskiego w Knyszynie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zatrudnionym przy obsłudze monitora ekranowego.

   ZARZĄDZENIE NR 179/06

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w przetargu ograniczonym pod nazwą Dokończenie budowy Hali Sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie.

   ZARZĄDZENIE NR 180/06

 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości w formie darowizny.

   ZARZĄDZENIE NR 181/06

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej lokal mieszkalny Nr 18 wraz z przynależną piwnicą i oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału części gruntu na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej.

   ZARZĄDZENIE NR 182/06

 w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Przetargowej.

   ZARZĄDZENIE NR 183/06

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w przetargu organiczonym pod nazwą "Modernizacja drogi rolniczej dojazdowej do pól i łąk w m. Knyszyn".

   ZARZĄDZENIE NR 184/06

 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Knyszyn oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury i samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie za I Półrocze.

  ZARZĄDZENIE NR 185/06

 w sprawie odwołania Pana Adama Śledziewskiego ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zofiówce.

  ZARZĄDZENIE NR 186/06

 w sprawie powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstwowej w Zofiówce.

  ZARZĄDZENIE NR 187/06

 w sprawie udzielenia pełniącemu obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Zofiówce pełnomocnictwa w zakresie prowadzenia Szkoły Podstawowej w Zofiówce.

  ZARZĄDZENIE NR 188/06

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w części budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie przy ul. Białostockiej 36.

  ZARZĄDZENIE NR 189/06

 w sprawie wykonania prawa pierwokupu.

  ZARZĄDZENIE NR 190/06

 w sprawie wykonania pierwokupu.

   ZARZĄDZENIE NR 191/06

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia na wykonanie robót remontowo-budowlanych w części budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie (ZSO w Knyszynie) przy ul. Białostockiej 36.

  ZARZĄDZENIE NR 192/06

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w przetargu nieograniczonym pod nazwą "Modernizacja drogi rolniczej dojazdowej do pól i łąk w m. Knyszyn".

   ZARZĄDZENIE NR 193/06

 w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu szkół Ogólnokształcących w Knyszynie pełnomocnictwa w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie.

 ZARZĄDZENIE NR 194/06

 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zofiówce na rok szkolny 2006/2006.

   ZARZĄDZENIE NR 195/06

 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie na rok szkolny 2006/2006.

 ZARZĄDZENIE NR 196/06

 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej na rok szkolny 2006/2006.

 ZARZĄDZENIE NR 197/06

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę opału w sezonie grzewczym 2006/2007

 ZARZĄDZENIE NR 198/06

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargiu nieograniczonego na dostawę 9-cio osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

  ZARZĄDZENIE NR 199/06

 w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie, zrealizowanej w Knyszynie przy ul. Białostockiej 36

  ZARZĄDZENIE NR 200/06

 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji "Termomodernizacja budynku Knyszyńskiego Ośrodka Kultury"

  ZARZĄDZENIE NR 201/06

 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

 ZARZĄDZENIE NR 202/06

 w sprawie powołania Komisji Stypendialnejdo przyznania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie w ramach realizacji Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".

 ZARZĄDZENIE NR 203/06

 w sprawie przyjęcia nieruchomości w formie darowizny.

 ZARZĄDZENIE NR 204/06

 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci, opróżniania zbironików bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych.

 ZARZĄDZENIE NR 205/06

 w sprawie ustalenia osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy zarzadzonych na dzień 12 września 2006 r.

 ZARZĄDZENIE NR 206/06

 w sprawie zmiany składu Komisji Stypendialnej do przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego wchodzacego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie w ramach realizacji Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne."

 ZARZĄDZENIE NR 207/06

 w sprawie zmiany składu Komisji Stypendialnej.

 ZARZĄDZENIE NR 208/06

 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej wraz z kotłownią osiedlową z wyposażeniem i siecią ciepłowniczą oraz nieruchomość wchodzącą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 ZARZĄDZENIE NR 209/06

 w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym.

 ZARZĄDZENIE NR 210/06

 w sprawie sprzedazy nieruchomości w trybie przetargowym.

 ZARZĄDZENIE NR 211/06

 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji polegającej na wykonaniu robót remontowo-budowlanych w części budynku ZSO w Knyszynie przy ul. Białostockiej 36.

ZARZĄDZENIE NR 212/06

 w sprawie wykonania prawa pierwokupu.

 ZARZĄDZENIE NR 213/06

 w sprawie projektu budżetu na 2007 r.

 ZARZĄDZENIE NR 214/06

 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

 ZARZĄDZENIE NR 215/06

 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie przetargowym.

 ZARZĄDZENIE NR 216/06

 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji polegającej na wykonaniu modernizacji instalacji elektrycznej w części budynku ZSO w Knyszynie przy ul. Białostockiej 36.

 

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Knyszyna

Wytwarzający/odpowiadający: Hubert Pawłowski

Wprowadzający: Hubert Pawłowski

Data wprowadzenia: 2006-01-10

Modyfikujący: Hubert Pawłowski

Data modyfikacji: 2013-04-11

Opublikował: Hubert Pawłowski

Data publikacji: 2006-01-10