Zarządzenia Burmistrza Knyszyna - 2004 r.

 ZARZĄDZENIE NR 109/04

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy.

 ZARZĄDZENIE NR 108/04

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej położonej w m. Knyszyn stanowiącej własność gminy Knyszyn przeznaczonej do sprzedaży.

 ZARZĄDZENIE NR 107/04

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót rozbiórkowych budynku starej przychodni zdrowia zlokalizowanej w Knyszynie przy ul. Grodzieńskiej 96 na działce 518/2 zgodnie z zakresem i sposobem prowadzenia robót rozbiórkowych.

 ZARZĄDZENIE NR 106/04

 w sprawie projektu budżetu gminy na 2005 rok

 ZARZĄDZENIE NR 105/04

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do oddania gruntu w użytkowanie wieczyste oraz przeniesienie własności znajdujących się na nim budynków i innych urządzeń w drodze bezprzetargowej.

 ZARZĄDZENIE NR 104/04

 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

 ZARZĄDZENIE NR 103/04

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

 ZARZĄDZENIE NR 102/04

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Knyszyn przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

 ZARZĄDZENIE NR 101/04

 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na IV kwratał 2004r.

 ZARZĄDZENIE NR 100/04

 w sprawie systemu kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Knyszynie.

 ZARZĄDZENIE NR 99/04

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy.

 ZARZĄDZENIE NR 98/04

  w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji "Modernizacja Sali Sportowej przy ZSO w Knyszynie".

 ZARZĄDZENIE NR 97/04

  w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Knyszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej  informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku.

 ZARZĄDZENIE NR 96/04

  w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydaktów budżetu gminy na III kwartał 2004 roku.

 ZARZĄDZENIE NR 95/04

  w sprawie niewykonania prawa pierwokupu. 

 ZARZĄDZENIE NR 94/04

  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie na rok szkolny 2004/2005

 ZARZĄDZENIE NR 93/04

 w sprawie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej na rok szkolny 2004/2005

 ZARZĄDZENIE NR 92/04

 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zofiówce na rok szkolny 2004/2005

 ZARZĄDZENIE NR 91/04

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w przetargu nieograniczonym na modernizację drogi rolniczej dojazdowej do pól i łąk kol. Cisówka o długości 600m i szerokości 8 m.

 ZARZĄDZENIE NR 90/04

 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Monieckiego położonej w Knyszynie.

  ZARZĄDZENIE NR 89/04

 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela matematyki Pani Anny Misiewicz ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

  ZARZĄDZENIE NR 88/04

 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela matematyki Pani Katarzyny Bartnik ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

  ZARZĄDZENIE NR 87/04

 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji "Rozbudowa wodociągu grupowego Zofiówka w koloniach wsi Zofiówka, Guzy i Kalinówka Kościelna.

  ZARZĄDZENIE NR 86/04

 w sprawie trybu przekazywania informacji podlegających publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Knyszyn

 ZARZĄDZENIE NR 85/04

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

 ZARZĄDZENIE NR 84/04

 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie do wydawania decyzji.

 ZARZĄDZENIE NR 83/04

 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola w Knyszynie na rok szkolny 2004/2005

 ZARZĄDZENIE NR 82/04

 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie do wydawania decyzji.

 ZARZĄDZENIE NR 81/04

 w sprawie  powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.

 ZARZĄDZENIE NR 80/04

 w sprawie ustalenia osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.

 ZARZĄDZENIE NR 79/04

 w sprawie organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Knyszyn na rok szkolny 2004/2005

  ZARZĄDZENIE NR 78/04

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu na wykonanie zadania "Modernizacja Sali sportowej przy ZSO dofinansowanych Knyszynie" dofinansowanego z programu SAPARD.

 ZARZĄDZENIE NR 77/04

 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na II kwartał 2004 roku.

 ZARZĄDZENIE NR 76/04

 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok.

 ZARZĄDZENIE NR 75/04

 w sprawie  powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu złotowego na finansowanie wydatków inwestycyjnych w wysokości 100 000 PLN.

 ZARZĄDZENIE NR 74/04

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w trybie zapytania o cenę na udzielenie i obsługę kredytu złotowego długoterminowego na finansowanie inwestycji pn."Budo- wa hali sportowej z zapleczem w Knyszynie w wysokości 500 000PLN".

ZARZĄDZENIE NR 73/04

 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.

  ZARZĄDZENIE NR 72/04

 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu szkół w Kalinówce Kościelnej.

ZARZĄDZENIE NR 71/04

 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu szkół w Kalinówce Kościelnej.

 ZARZĄDZENIE NR 70/04

 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru dyrektora Zespołu szkół w Kalinówce Kościelnej.

 ZARZĄDZENIE NR 69/04

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach na wykonanie następujących zadań dofinansowanych z programu SAPARD: 1. Przebudowa drogi gminnej o nr 104780 Kalinówka Kościelna - Guzy. Nr rejestracyjny 734-100210/03. 2. Rozbudowa wodociągu grupowego Zofiówka w koloniach wsi: Zofiówka, Guzy, Kalinówka Kościelna. Nr rejestracyjny 731-100108/03.

 ZARZĄDZENIE NR 68/04

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Knyszyn przeznaczonej do sprzedaży.

 ZARZĄDZENIE NR 67/04

 W sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrrza do składania oświadczeń woli w imieniu gminy.

 ZARZĄDZENIE NR 66/04

 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na I kwartał 2004 roku.

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Knyszyna

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2004-07-06

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2013-04-10

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2004-07-06