Zarządzenie Nr 3/06

Burmistrza Knyszyna

z dnia 27 grudnia 2006 r.

            zmieniające Zarządzenie Nr 204/06 Burmistrza Knyszyna z dnia 13 października 2006 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia ( Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) zarządzam, co następuje:

§ 1. w Zarządzeniu Nr 204/06 Burmistrza Knyszyna z dnia 13 października 2006 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych wprowadza się następujące zmiany:

            § 4 otrzymuje brzmienie:

„ § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Knyszynie”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                            

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Knyszyna

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2007-01-09

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2007-01-09

Opublikował: Krzysztof Bagiński

Data publikacji: 2007-01-09