ZARZĄDZENIE NR 5/07

  w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie gminy Knyszyn

ZARZĄDZENIE NR 6/07

  w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej.

ZARZĄDZENIE NR 7/07

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 5 w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Legionowej 8 wraz z przypadającym na ten lokal udziałem 680/4080 części w gruntach działek nr 2311/3, 2312/3 oraz 2313/3 w Knyszynie, stanowiącym własność Gminy Knyszyn.

ZARZĄDZENIE NR 8/07

  w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji polegającej na wymianie głównych tablic zasilających TA i TB oraz montażu oświetlenia zewnętrznego na elewacji budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie, ul. Białostocka 36

ZARZĄDZENIE NR 9/07

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kalinówce Kościelnej"

ZARZĄDZENIE NR 10/07

w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Knyszynie.

 ZARZĄDZENIE NR 11/07

 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Knyszynie.

 ZARZĄDZENIE NR 12/07

 w sprawie przeznaczenia nieruchomości rolnej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat.

ZARZĄDZENIE NR 13/07

 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok.

 ZARZĄDZENIE NR 14/07

 w sprawie planu działania w zakresie obrony cywilnej w 2007 roku.

 ZARZĄDZENIE NR 15/07

 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Zofiówce.

 ZARZĄDZENIE NR 16/07

 w sprawie organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Knyszyn na rok szkolny 2007/2008.

  ZARZĄDZENIE NR 17/07

 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej.

   ZARZĄDZENIE NR 18/07

 w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2007 roku.

 ZARZĄDZENIE NR 19/07

 w sprawie przeznaczenia nieruchomości rolnej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat

  ZARZĄDZENIE NR 20/07

 w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miejskiego w Knyszynie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

 ZARZĄDZENIE NR 21/07

 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie za 2006 rok.

  ZARZĄDZENIE NR 22/07

 w sprawie organizacji dyżuru Burmistrza Knyszyna w czasie wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz w czasie kryzysu i wojny.

  ZARZĄDZENIE NR 23/07

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 r.

  ZARZĄDZENIE NR 24/07

 w sprawie powołania komisji do oceny ofert w "Otwartym konkursie ofert" na realizację zadania publicznego w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej w 2007 r.

 ZARZĄDZENIE NR 25/07

 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Knyszynie

  ZARZĄDZENIE NR 26/07

 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane

  ZARZĄDZENIE NR 27/07

 w sprawie dokonania zmian z budżecie gminy na 2007 rok.

 ZARZĄDZENIE NR 28/07

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 466 o powierzchni 1.9309 ha oraz nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 229 o powierzchni 290 m2 połozonych w obrębie miasta Knyszyna, stanowiących własność Gminy Knyszyn.

 ZARZĄDZENIE NR 29/07

 w sprawie ustalenia osób wchodzacych w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych do Sejmiku Województwa Podlaskiego zarządzonych na dzień 20 maja 2007r.

   ZARZĄDZENIE NR 30/07

 w sprawie przeznaczenia nieruchomości rolnej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat.

  ZARZĄDZENIE NR 31/07

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia rokowań na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z udziałem w gruntach położonego w Knyszynie przy ul. Legionowej 8, stanowiącego własność Gminy Knyszyn

  ZARZĄDZENIE NR 32/07

 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2007.

 ZARZĄDZENIE NR 33/07

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Knyszynie

  ZARZĄDZENIE NR 34/07

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu ograniczonego na "Budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kalinówce Kościelnej".

 ZARZĄDZENIE NR 35/07

 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 rok

  ZARZĄDZENIE NR 36/07

 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Knyszynie na rok szkolny 2007/2008.

  ZARZĄDZENIE NR 37/07

 w sprawie przeznaczenia nieruchomości rolnej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat.

ZARZĄDZENIE NR 38/07

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i sali sportowej w Knyszynie"

ZARZĄDZENIE NR 39/07

w sprawie przeznaczenia nieruchomości rolnej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat

ZARZĄDZENIE NR 40/07

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE NR 41/07

w sprawie ustalenia procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

ZARZĄDZENIE NR 42/07

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół ogólnokształcących w Knyszynie na rok szkolny 2007/2008.

ZARZĄDZENIE NR 43/07

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zofiówce na rok szkolny 2007/2008.

ZARZĄDZENIE NR 44/07

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej na rok szkolny 2007/2008.

ZARZĄDZENIE NR 45/07

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i sali sportowej w Knyszynie".

ZARZĄDZENIE NR 46/07

w sprawie ogłoszenia "II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007r."

ZARZĄDZENIE NR 47/07

w sprawie powołania komisji do oceny ofert w "II otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007r."

 ZARZĄDZENIE NR 48/07

 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Knyszyn nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

ZARZĄDZENIE NR 49/07

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie prztragu nieograniczonego na "Karosację samochodu pożarniczego Jelcz004 dla OSP w Knyszynie".

ZARZĄDZENIE NR 50/07

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Knyszyn oraz infornmacji o przebiegu wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie za I półrocze 2007r.

ZARZĄDZENIE NR 51/07

 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miejskiej.

ZARZĄDZENIE NR 52/07

 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa.

ZARZĄDZENIE NR 53/07

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę węgla kamiennego" w trybie zapytania o cenę.

ZARZĄDZENIE NR 54/07

 w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie.

ZARZĄDZENIE NR 55/07

  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie.

ZARZĄDZENIE NR 56/07

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Zofiówce.

ZARZĄDZENIE NR 57/07

w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Knyszynie.

ZARZĄDZENIE NR 58/07

w sprawie określenia szczegółowych zasad składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w ramach obszaru A programu "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie" którego realizatorem jest PFRON i gmina Knyszyn.

ZARZĄDZENIE NR 59/07

 w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie.

ZARZĄDZENIE NR 60/07

 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie.

ZARZĄDZENIE NR 61/07

 w sprawie ustalenia osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

ZARZĄDZENIE NR 62/07

 w sprawie ustalenia osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

ZARZĄDZENIE NR 63/07

 w sprawie systemu kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych.

ZARZĄDZENIE NR 64/07

 w sprawie ustalenia ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym.

ZARZĄDZENIE NR 65/07

 w sprawie zaopiniowania "Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Wojeówdztwa Podlaskiego na lata 2007-2010".

ZARZĄDZENIE NR 66/07

w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym.

ZARZĄDZENIE NR 67/07

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r.

ZARZĄDZENIE NR 68/07

w sprawie projektu budżetu na 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 71/07

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE NR 72/07

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 41/07 Burmistrza Knyszyna z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa przekracza wyrażona w złotych równowartość kwoty 5 000 euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Knyszyna

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2007-01-19

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2008-03-19

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2007-01-19