Zarządzenie Nr 126/08

Burmistrza Knyszyna

z dnia 12 listopada 2008 r.

                           w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Knyszyn na lata 2008 - 2011

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 oraz Nr 181, poz. 1337) oraz art. 25 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Knyszyn na lata 2008 – 2011 zgodnie z załącznikami nr 1-2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Knyszyna

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2009-04-10

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2011-11-25

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2009-04-10