Zarządzenie Nr 194/09

Burmistrza Knyszyna

z dnia 31 grudnia 2009 r.

                                                                                w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXIX sesji Rady Miejskiej w Knyszynie w dniu 30 grudnia 2009 r. stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 194/09

Burmistrza Knyszyna 

z dnia 31.12.2009 r.      

Harmonogram

Realizacji uchwała Rady Miejskiej w Knyszynie

podjętych na XXIX sesji Rady Miejskiej w Knyszynie

Lp.

Nr uchwały (w sprawie)

Sposób realizacji

termin realizacji

odpowiedzialny za realizację 

Nadzorujący

Uwagi

1.

XXIX/186/09 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Knyszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010

Realizacja postanowień Programu

2010 r.

Podinspektor ds. rolnictwa, geodezji oraz zamówień publicznych

Burmistrz Knyszyna

 

2.

XXIX/187/09 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2009 r  zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/183/09 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 

Wprowadzenie oraz pobór nowych stawek

2010 r.

Inspektor ds. Obrony Cywilnej i kasy

Skarbnik Gminy

 

3.

XXIX/188/09 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Realizacja budżetu

2009 r.

Skarbnik Gminy

Burmistrz Knyszyna

 

4.

XXIX/189/09 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r.

Realizacja budżetu

2010 r.

Skarbnik Gminy

Burmistrz Knyszyna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2010-01-15

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2013-04-10

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2010-01-15