Zarządzenie Nr 2/06

Burmistrza Knyszyna

z dnia 22 grudnia 2006 r.

           w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z hali sportowej oraz sali sportowej mieszczących się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie

                                                                                                                                                                                            

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997, Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937) oraz uchwały Nr XXXIII/230/06 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 11 października 2006 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządza się , co następuje:

§ 1. Dopuszcza się korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Gminy Knyszyn:

1)       hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie,

2)       sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie.

§ 2.  Z obiektów, o których mowa w § 1 mogą korzystać:

1)       grupy zorganizowane spoza terenu Gminy Knyszyn

2)       grupy zorganizowane z terenu Gminy Knyszyn

3)       osoby indywidualne

§ 3. Ustala się następujące miesięczne opłaty (netto) za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej gminy Knyszyn wymienionych w § 1:

1)       Przez grupy zorganizowane spoza terenu Gminy Knyszyn korzystające z hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie –350zł.

2)       Przez grupy zorganizowane z terenu Gminy Knyszyn korzystające z hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie – 250zł.

3)       Przez osoby indywidualne korzystające z siłowni w hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie –25 zł.

4)       Przez grupy zorganizowane spoza terenu Gminy Knyszyn korzystające z sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie – 150 zł.

5)       Przez grupy zorganizowane z terenu Gminy Knyszyn korzystające z sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie – 100 zł.

§ 4. Opłaty ustalone w § 3 pobiera się za miesięczne korzystanie z obiektów wymienionych w § 1 w wymiarze dwa razy w tygodniu po 1.5 godziny zegarowej.

§ 5. Za korzystanie z obiektów wymienionych w § 1 w innym wymiarze czasu pobiera się opłaty proporcjonalne do czasu korzystania.

§ 6. Od opłat w/w wysokości naliczony będzie podatek VAT według obowiązujących stawek.

§ 7. Za korzystanie z obiektów określonych w § 1 przez podmioty, o których mowa w § 2 pkt 1 niniejszego zarządzenia wymagana jest zgoda Burmistrza Knyszyna.

§ 8. Korzystanie z obiektów użyteczności publicznej następuje po podpisaniu umowy z Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie oraz wniesieniu opłaty na rachunek bankowy określony w umowie.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Knyszyna

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2007-03-02

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2007-03-02

Opublikował: Krzysztof Bagiński

Data publikacji: 2007-03-02