Uchwała Nr XV/116/12
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 29 czerwca 2012 r. 
            w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Grądy
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z §10 ust. 2, pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi1)
z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2008, Nr 38, poz. 220, Nr 156, poz. 974, z 2010 r. nr 65, poz. 417, Nr 162, poz. 1092)  uchwala się, co następuje:
§ 1.  Zatwierdza się Plan odnowy miejscowości Grądy, przyjęty uchwałą Nr 1/12 zebrania wiejskiego sołectwa Grądy w dniu 25 czerwca  2012 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Ciołko
 
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady Miejskiej w Knyszynie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2012-08-02

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2012-11-16

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2012-08-02