Uchwały Rady Miejskiej w Knyszynie z 2013 roku
Uchwała Nr XXI/149/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ramowych planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Knyszynie na 2013 rok.  
Uchwała Nr XXI/150/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie planu pracy Komsiji Rewizyjnej 
Uchwała Nr XXI/151/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Knyszyn
Uchwała Nr XXI/152/13 z dnia 31 stycznia 2013 r.  w sprawie przyjęcia dotacji z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Uchwała Nr XXI/153/13 z dnia 31 stycznia 2013 r.  w sprawie zgłoszenia przedstawiciela do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Mońkach
Uchwała Nr XXI/154/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Edward Jelskiego w Knyszynie
Uchwała Nr XXI/155/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Uchwała Nr XXI/156/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Uchwała Nr XXI/157/13 z dnia 31 stycznia 2013 r.   w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr XXI/158/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia stawe dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie
Uchwała Nr XXI/159/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knyszynna lata 2013 – 2016
Uchwała Nr XXI/160/13 z dnia 31 stycznia 2013 r.  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
Uchwała Nr XXII/161/13 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały NR XIX/138/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkująmieszkańcy a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr XXII/162/13 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Knyszyn
Uchwała Nr XXII/163/13 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Knyszyn i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXII/164/13 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała Nr XXII/165/13 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi

Uchwała Nr XXII/166/13 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XXII/167/13 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie  przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Knyszyn
Uchwała Nr XXII/168/13 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2014 r.
Uchwała Nr XXII/169/13 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie dofinansowania projektu pt. „Przebudowa ulicy Południowej w Knyszynie” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
Uchwała Nr XXII/170/13 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przejęcia od Województwa Podlaskiego zadania publicznego polegającego na wykonaniu przebudowy oraz zarządzie skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej Nr 671, ul. Grodzieńska z drogą gminną Nr 104794B, ul. Piłsudskiego w Knyszynie
Uchwała Nr XXII/171/13 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie utworzenia „Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Monieckiego”
Uchwała Nr XXII/172/13 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Knyszyn do Walnego Zebrania Członków  „Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Monieckiego”
Uchwała Nr XXII/173/13 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2013-2016
Uchwała Nr XXII/174/13 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
Uchwała Nr XXII/175/13 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/157/05 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie

inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, podatku od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXIII/176/13 z dnia 31 maja 2013 r w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania Pana Ryszarda Tura zam. w Chrabołach do usunięcia naruszenia prawa w wyniku podjętej uchwały Nr XX/147/12 z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr Edwarda Jelskiego w Knyszynie
Uchwała Nr XXIII/177/13 z dnia 31 maja 2013 r w sprawie zgody na porozumienie o przekazaniu Gminie Białystok niektórych zadań oświatowych Gminy Knyszyn
Uchwała Nr XXIII/178/13 z dnia 31 maja 2013 r w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Kalinówce Kościelnej imienia Jana Pawła II
Uchwała Nr XXIII/179/13 z dnia 31 maja 2013 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr XXIII/180/13 z dnia 31 maja 2013 r w sprawie zmiany w budżecie na rok 2013r.
Uchwała Nr XXIII/181/13 z dnia 31 maja 2013 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na wykonanie przebudowy części drogi powiatowej Nr 1399 B, na odcinku Knyszyn - Poniklica
Uchwała Nr XXIII/182/13 z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Monieckiemu na dofinansowanie zakupu samochodu do transportu sanitarnego.
Uchwała Nr XXIV/183/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Uchwała Nr XXIV/184/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Knyszyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.
Uchwała Nr XXIV/185/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.  w sprawie upoważnienia Burmistrza Knyszyna do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 104774B od drogi wojewódzkiej Nr 671 do drogi powiatowej Nr 1399B oraz drogi powiatowej Nr 1399B na odcinku od wsi Grądy do wsi Zofiówka” oraz współfinansowania projektu w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
Uchwała Nr XXIV/186/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury za 2012 rok
Uchwała Nr XXIV/187/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
Uchwała Nr XXV/188/13 z dnia 6 września 2013r. w sprawie przekazania zadań oświatowych z zakresu właściwości Gminy Knyszyn
Uchwała Nr XXV/189/13 z dnia 6 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Uchwała Nr XXV/190/13 z dnia 6 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Knyszynie
Uchwała Nr XXV/191/13 z dnia 6 września 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
Uchwała Nr XXV/192/13 z dnia 6 września 2013r. w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Edwarda Jelskiego w Knyszynie
Uchwała Nr XXV/193/13 z dnia 6 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania powiatowego
Uchwała Nr XXV/194/13 z dnia 6 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania powiatowego
Uchwała Nr XXV/195/13 z dnia 6 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XXV/196/13 z dnia 6 września 2013r. w sprawie dofinansowania projektu pt. „Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2339B, ul. Południowa i drogi powiatowej Nr 2341B ul. Szkolna w Knyszynie” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
Uchwała Nr XXV/197/13 z dnia 6 września 2013r.  w sprawie upoważnienia Burmistrza Knyszyna do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 104774B od drogi wojewódzkiej Nr 671 do drogi powiatowej Nr 1399B, drogi powiatowej Nr 1399B na odcinku od wsi Grądy do wsi Zofiówka oraz drogi powiatowej Nr 1398B na odcinku od wsi Zofiówka do drogi wojewódzkiej Nr 671” oraz współfinansowania projektu w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
Uchwała Nr XXVI/198/13 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego
Uchwała Nr XXVI/199/13 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXVI/200/13 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku  od srodków transportowych
Uchwała Nr XXVI/201/13 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie przekazania zadań oświatowych z zakresu właściwości Gminy Knyszyn
Uchwała Nr XXVI/202/13 z dnia 15 listopada 2013 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Uchwała Nr XXVI/203/13 z dnia 15 listopada 2013 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Uchwała Nr XXVI/204/13 z dnia 15 listopada 2013 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Uchwała Nr XXVI/205/13 z dnia 15 listopada 2013 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Uchwała Nr XXVI/206/13 z dnia 15 listopada 2013 r.  w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Knyszyn
Uchwała Nr XXVI/207/13 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Miejskie w Knyszynie
Uchwała Nr XXVI/208/13 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Knyszynie
Uchwała Nr XXVI/209/13 z dnia 15 listopada 2013 r.  w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Dr Edwarda Jelskiego w Knyszynie
Uchwała Nr XXVI/210/13 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
Uchwała Nr XXVI/211/13 z dnia 15 listopada 2013 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr XXVII/212/13 z dnia 31 grudnia 2013 r.  w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Dr Edwarda Jelskiego w Knyszynie
Uchwała Nr XXVII/213/13 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr XXVII/214/13 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Uchwała Nr XXVII/215/13 z dnia 31 grudnia 2013 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr XXVII/216/13 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Knyszyn
Uchwała Nr XXVII/217/13 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Knyszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014 - 2016
Uchwała Nr XXVII/218/13 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na  2014 rok
Uchwała Nr XXVII/219/13 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
Uchwała Nr XXVII/220/13 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2014 – 2017
Uchwała Nr XXVII/221/13 z dnia 31 grudnia 2013 r.  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.

 

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2013-02-13

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2014-01-22

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2013-02-13