Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Uchwała Nr III/12/11 z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Uchwała Nr III/13/11 z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Knyszyn na lata 2011 – 2021
Uchwała Nr III/14/11 z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Uchwała Nr III/15/11 z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2011
Uchwała Nr III/16/11 z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania gminy Knyszyn w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi.
Uchwała Nr III/17/11 z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie rezygnacji gminy Knyszyn z członkostwa w Stowarzyszeniu Samorządów Dorzecza Biebrzy.
Uchwała Nr III/18/11 z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie ramowych planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Knyszynie na 2011 r.
Uchwała Nr III/19/11 z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej
Uchwała Nr III/20/11 z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr III/21/11 z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie
Uchwała Nr III/22/11 z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 13 grudnia 2010 r. Nr II/8/10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr III/23/11 z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości
Uchwała Nr III/24/11 z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2011-2015
Uchwała Nr III/25/11 z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
Uchwała Nr III/26/11 z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy gwarancji bankowej, jako zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku powstałych w związku z eksploatacją składowiska odpadów komunalnych w Knyszynie
Uchwała Nr III/27/11 z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr IV/28/11 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/14/11 z dnia 2 lutego 2011 r .w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Uchwała Nr IV/29/11 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie w sprawie zasad ustalenia diet dla sołtysów
Uchwała Nr IV/30/11 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2012 r.
Uchwała Nr IV/31/11 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie w sprawie upoważnienia Burmistrza Knyszyna do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Remont drogi gminnej Nr 104791B (ul. Goniądzka) i drogi powiatowej Nr 2337 (ul. Rynek) na odcinku od drogi krajowej Nr 65 do drogi wojewódzkiej Nr 671 w Knyszynie” oraz współfinansowania projektu w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ”
Uchwała Nr IV/32/11 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podlaskiego
Uchwała Nr IV/33/11 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie o udzielenie pomocy finansowej powiatowi Monieckiemu na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej położonej na terenie Gminy Knyszyn
Uchwała Nr V/36/11 z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 3-letnich umów dzierżawy
Uchwała Nr V/37/11 z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury za 2010 rok
Uchwała Nr V/38/11 z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom
Uchwała Nr V/39/11 z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Uchwała Nr V/40/11 z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2011-2015
Uchwała Nr V/41/11 z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej Burmistrzowi Knyszyna - uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podlaskiego
Uchwała Nr VI/42/11 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
Uchwała Nr VI/43/11 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie     udzielenia Burmistrzowi Knyszyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 r.  

Uchwała Nr VI/44/11 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie    udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Dr E. Jelskiego w Knyszynie

 
Uchwała Nr VI/45/11 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym.
Uchwała Nr VII/46/11 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Knyszyn.
Uchwała Nr VII/47/11 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Knyszyn oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego na lata 2011-2015.
Uchwała Nr VII/48/11 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy.
Uchwała Nr VII/49/11 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu do wydania opinii o kandydatach na ławników. 
Uchwała Nr VII/50/11 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych.
Uchwała Nr VII/51/11 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Uchwała Nr VII/52/11 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Monieckiemu na dofinansowanie remontu Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Kalinówce Kościelnej.
Uchwała Nr VII/53/11 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie inwestycji: „Termomodernizacja budynku ZSO w Knyszynie” i „Termomodernizacja budynku ZS w Kalinówce Kościelnej” w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi”
Uchwała Nr VII/54/11 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Uchwała Nr VII/55/11 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2011-2015               
Uchwała Nr VIII/56/11 z dnia 14 września 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Białymstoku na kadencję 2012 - 2015.
Uchwała Nr VIII/57/11 z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Białymstoku na kadencję 2012 - 2015.
Uchwała Nr VIII/58/11 z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr VIII/59/11 z dnia 14 września 2011 r. w sprawie uchwalenia  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Knyszyn na lata 2011 – 2017
Uchwała Nr VIII/60/11 z dnia 14 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Knyszyn na lata 2011 – 2032
Uchwała Nr VIII/61/11 z dnia 14 września 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Monieckiemu na wykonanie remontu chodnika na drodze powiatowej Nr 2332B, ul. Nowa w Knyszynie.
Uchwała Nr VIII/62/11 z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Uchwała Nr VIII/63/11 z dnia 14 września 2011 r. w sprawie     dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2011-2015
Uchwała Nr IX/64/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie inwestycji: „Termomodernizacja budynku ZSO w Knyszynie” i „Termomodernizacja budynku ZS w Kalinówce Kościelnej” w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi”
Uchwała Nr IX/65/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Uchwała Nr X/66/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikat z tytułu przekształcenia prawa

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Uchwała Nr X/67/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr X/68/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie inwestycji: „Budowa szkolnego placu zabaw w Knyszynie” w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła”
Uchwała Nr X/69/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”
Uchwała Nr X/70/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Uchwała Nr X/71/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 3-letniej umowy najmu lokalu użytkowego
Uchwała Nr XI/72/11 z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Uchwała Nr XI/73/11 z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/155/05 Rady miejskiej w Knyszynie z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterae socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Knyszyn
Uchwała Nr XI/74/11 z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/67/11 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr XI/75/11 z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków zastosowania bonifikat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomosci.  
Uchwała Nr XI/76/11 z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Knyszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 r.
Uchwała Nr XI/77/11 z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XI/78/11 z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie obniżenia średniej cenyskupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 r.
Uchwała Nr XI/79/11 z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XI/80/11 z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek lesny i podatek od nieruchomości
Uchwała Nr XI/81/11 z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie
 

 

Metryka strony

Udostępniający: Rada Miejska w Knyszynie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2011-02-04

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2012-11-16

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2011-02-04