Uchwały z 2012 roku

Uchwała Nr XII/82/12 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/155/05 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Knyszyn
Uchwała Nr XII/83/12 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/48/11 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy
Uchwała Nr XII/84/12 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy
Uchwała Nr XII/85/12 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012.
Uchwała Nr XII/86/12 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej w ramach realizacji

zadań własnych gminy w zakresie dożywiania

Uchwała Nr XII/87/12 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściwego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Uchwała Nr XII/88/12 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
Uchwała Nr XII/89/12 z dnia 31 stycznia 2012 r.   w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr XII/90/12 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie    przyjęcia wzoru deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości.
Uchwała Nr XII/91/12 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie   uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2012 – 2015
Uchwała Nr XII/92/12 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
Uchwała Nr XIII/93/12 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej w ramach realizacji zadań własnych gminy w zakresie dożywiania 
Uchwała Nr XIII/94/12 z dnia 30 marca 2012 r w sprawie nadania Statutu Obsłudze Finansowo-Księgowej Szkół Gminy Knyszyn
Uchwała Nr XIII/95/12 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Knyszyn.
Uchwała Nr XIII/96/12 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Gminy Knyszyn w celu jego komunalizacji
Uchwała Nr XIII/97/12 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie
Uchwała Nr XIII/98/12 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej
Uchwała Nr XIII/99/12 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ramowych planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Knyszynie na 2012 r.
Uchwała Nr XIII/100/12 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie  wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2013 r.
Uchwała Nr XIII/101/12 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy gwarancji bankowej, jako zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku powstałych w związku z eksploatacją składowiska odpadów komunalnych w Knyszynie
Uchwała Nr XIII/102/12 z dnia 30 marca 2012 r.  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
Uchwała Nr XIII/103/12 z dnia 30 marca 2012 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym
Uchwała Nr XIV/104/12 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o zmianie granic Gminy Knyszyn oraz przyjęciu wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami
Uchwała Nr XIV/105/12 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Uchwała Nr XIV/106/12 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Uchwała Nr XIV/107/12 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Dr E. Jelskiego w Knyszynie
Uchwała Nr XIV/108/12 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.
Uchwała Nr XIV/109/12 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Monieckiemu na wykonanie remontu chodnika na drodze powiatowej Nr 2335 B, ul. Jagiellońska w Knyszynie
Uchwała Nr XIV/110/12 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na ograniczenie zatrudnienia z radnym.
Uchwała Nr XV/111/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.
 Uchwała Nr XV/11212 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Knyszyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.  
 Uchwała Nr XV/113/2 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie
 Uchwała Nr XV/114/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Knyszyn spółkom wodnym, trybu postepowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
Uchwała Nr XV/115/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 3-letniej umowy dzierżawy
Uchwała Nr XV/116/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Grądy
Uchwała Nr XV/117/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury za 2011 rok
Uchwała Nr XV/118/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie  dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2012-2015
Uchwała Nr XV/119/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
Uchwała Nr XV/120/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o zmianie granic Gminy Knyszyn oraz przyjęciu wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami
Uchwała Nr XV/121/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr E. Jelskiego w Knyszynie 
Uchwała Nr XVI/122/12 z dnia 13 lipca 2012 r.    w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr Edwarda Jelskiego w Knyszynie 
Uchwała Nr XVII/123/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Knyszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Uchwała Nr XVII/124/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Knyszyn na stałe obwody wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała Nr XVII/125/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Knyszyna do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Przebudowa ulic: J. Piłsudskiego, I. Daszyńskiego, R. Dmowskiego, 11‑go Listopada oraz ul. Polnej w Knyszynie” oraz współfinansowania projektu w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
Uchwała Nr XVII/126/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2012-2015
Uchwała Nr XVII/127/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
Uchwała Nr XVIII/128/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Knyszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 r.
Uchwała Nr XVIII/129/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnychna terenie gminy Knyszyn, których właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Knyszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Uchwała Nr XVIII/130/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Gminy Knyszyn w celu jego komunalizacji
Uchwała Nr XVIII/131/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XVIII/132/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XVIII/133/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu zyta dla obliczenia wysokosci podatku rolnego na 2013 rok.
Uchwała Nr XVIII/134/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie.
Uchwała Nr XVIII/135/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przejecia przez Gminę Knyszyn prowadzenia zadań oświatowych polegających na zapewnieniu transportu i opieki w trakcie dowozu dzieci niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Mońki do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczo-Opiekuńczego w Downarach 52 Gmina Monki.
Uchwała Nr XVIII/136/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2012 -2015
Uchwała Nr XVIII/137/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Uchwała Nr XIX/138/12 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
Uchwała Nr XIX/139/12 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Knyszyn.
Uchwała Nr XIX/140/12 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
Uchwała Nr XIX/141/12 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr XIX/142/12 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Uchwała Nr XIX/143/12 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Knyszyn  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr XIX/144/12 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie gminy Knyszyn.
Uchwała Nr XX/145/12 z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Knyszyn  prowadzenia zadań oświatowych polegających na zapewnieniu transportu i opieki w trakcie dowozu ucznia niepełnosprawnego - mieszkańca Gminy Dobrzyniewo Duże do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku.
Uchwała Nr XX/146/12 z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na  2013 rok
Uchwała Nr XX/147/12 z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr Edwarda Jelskiego w Knyszynie.
Uchwała Nr XX/148/12 z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 

Metryka strony

Udostępniający: Rada Miejska w Knyszynie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2012-03-06

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2013-02-13

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2012-03-06