Uchwały Rady Miejskiej w Knyszynie z 2014 roku
Uchwała Nr XXVIII/222/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie smiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Edwarda Jelskiego w Knyszynie
Uchwała Nr XXVIII/223/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Gminy Knyszyn
Uchwała Nr XXVIII/224/14 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr XXVIII/225/14 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych Gminy Knyszyn
Uchwała Nr XXVIII/226/14 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Knyszyn
Uchwała Nr XXVIII/227/14 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie przez Gminę Knyszyn działalności w zakresie telekomunikacji
Uchwała Nr XXVIII/228/14 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego
Uchwała Nr XXVIII/229/14 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/230/10 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową
Uchwała Nr XXVIII/230/14 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ramowych planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Knyszynie na 2014 r.
Uchwała Nr XXVIII/231/14 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej
Uchwała Nr XXVIII/232/14 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie dokonania korekty w opisie granic okręgu wyborczego
Uchwała Nr XXVIII/233/14 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie sprawie dokonania korekty w opisie granic okręgu wyborczego
Uchwała Nr XXVIII/234/14 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/10 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru członków Komisji Samorządu, Finansów, Planowania i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Knyszynie
Uchwała Nr XXVIII/235/14 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/10 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Knyszynie
Uchwała Nr XXVIII/236/14 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”
Uchwała Nr XXVIII/237/14 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2014 – 2017
Uchwała Nr XXVIII/238/14 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Uchwała Nr XXVIII/239/14 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Uchwała Nr XXX/240/14 z dnia 28 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Uchwała Nr XXX/241/14 z dnia 28 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Knyszyna absolutorium z tytułu wykonania  budżetu za 2013 r.  
Uchwała Nr XXX/242/14 z dnia 28 czerwca 2014r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/205/06 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 1 kwietnia 2006r. w sprawie upamiętnienia Sługi Bożego Jana Pawła II poprzez nazwanie placu przed cmentarzem grzebalnym w Knyszynie u zbiegu ulic Tykockiej i Obozowej imieniem Jana Pawła II   
Uchwała Nr XXX/243/14 z dnia 28 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr XXX/244/14 z dnia 28 czerwca 2014r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane

przez przedszkole prowadzone przez Gminę Knyszyn

Uchwała Nr XXX/245/14 z dnia 28 czerwca 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Knyszyn i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXX/246/14 z dnia 28 czerwca 2014r. w sprawie przystąpienia gminy Knyszyn do Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska
Uchwała Nr XXX/247/14 z dnia 28 czerwca 2014r. w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową
Uchwała Nr XXX/248/14 z dnia 28 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania powiatowego
Uchwała Nr XXX/250/14 z dnia 28 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Dr Edwarda Jelskiego w Knyszynie
Uchwała Nr XXX/251/14 z dnia 28 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Uchwała Nr XXX/252/14 z dnia 28 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2014 – 2017
Uchwała Nr XXXI/253/14 z dnia 1 wrzesnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr XXXI/254/14 z dnia 1 wrzesnia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na wykonanie zadania „Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2339B, ul. Południowa i drogi powiatowej Nr 2341B ul. Szkolna w Knyszynie”
Uchwała Nr XXXI/255/14 z dnia 1 wrzesnia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na wykonanie zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1399 B Knyszyn – Grądy – Zofiówka (do dr. 1398 B)
Uchwała Nr XXXI/256/14 z dnia 1 wrzesnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Uchwała Nr XXXII/257/14 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Knyszyna do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz spójności sieci dróg gminnych z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Knyszyn” oraz współfinansowania projektu w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
Uchwała Nr XXXIII/258/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXXIII/259/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXXIII/260/14 z dnia 5 listopada 2014 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Uchwała Nr XXXIII/261/14 z dnia 5 listopada 2014 r. o okresleniu zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
Uchwała Nr XXXIII/262/14 z dnia 5 listopada 2014 r. o podwyższeniu kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywnosci dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Uchwała Nr XXXIII/263/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zkaresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Uchwała Nr XXXIII/264/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/250/14 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Dr Edwarda Jelskiego w Knyszynie.
Uchwała Nr XXXIII/265/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Uchwała Nr XXXIII/266/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Knyszyna

 

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2014-04-14

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2014-11-19

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2014-04-14