Uchwała Nr III/13/11

              Rady Miejskiej w Knyszynie

            z dnia       02 lutego 2011 r.

                            w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Knyszyn na lata 2011 – 2021

                                                                                                                                                                                                        

   Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675), oraz art.17 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 219, poz. 1706, Nr 202, poz. 1551, Nr 221, poz. 1738; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229,  Nr 81, poz. 527 oraz Nr 125, poz. 842),  uchwala się co następuje:

§ 1.                Uchwala się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy na lata 2011 – 2021, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.                Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 3.                Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

              Przewodniczący Rady Miejskiej

              Stanisław Ciołko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Miejska w Knyszynie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2011-02-04

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2011-02-04

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2011-02-04