Zarządzenie Nr 196/10w sprawie ogłoszenia „Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 r. 
Zarządzenie Nr 197/10

           w sprawie powołania komisji do oceny ofert w „Otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 r.”

 
Zarządzenie Nr 198/10

            w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych Gminy Knyszyn przeznaczonych do oddania w najem na okres 3 lat

 
 Zarządzenie Nr 199/10 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego oraz przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Knyszyn 
 Zarządzenie Nr 200/10 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok 
Zarządzenie Nr 201/10

   w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych w Knyszyński Ośrodku Kultury  

 
 Zarządzenie Nr 202/10 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie za 2009 rok. 
Zarządzenie Nr 203/10

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 
Zarządzenie Nr 204/10 w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania systemu stałych dyżurów na terenie miasta i gminy Knyszyn w stanach gotowości obronnej państwa 
 Zarządzenie Nr 205/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 
Zarządzenie Nr 206/10

  w sprawie ustalenia procedury udzielania zamówień, których wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 9 000 euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

 
 Zarządzenie Nr 207/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
Zarządzenie Nr 208/10w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Knyszyn 
Zarządzenie Nr 209/10w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Knyszyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych dotyczących wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 roku. 
 Zarządzenie Nr 210/10 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu dotyczacego lokalu Gminy Knyszyn przeznaczonego do oddania w najem na okres 3 lat 
Zarządzenie Nr 211/10

w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej

 
 Zarządzenie Nr 212/10 w sprawie  ustalenia osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 
Zarządzenie Nr 213/10

          w sprawie planu dofinansowania na rok 2010 form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane

 
Zarządzenie Nr 214/10

    w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie na rok szkolny 2010/2011

 
Zarządzenie Nr 215/10

     w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola w Knyszynie na rok szkolny 2010/11

 
 Zarządzenie Nr 216/10 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej na rok szkolny 2010/2011 
Zarządzenie Nr 217/10

w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 
 Zarządzenie Nr 218/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 
Zarządzenie Nr 219/10w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Knyszynie 
Zarządzenie Nr 220/10 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

 
Zarządzenie Nr 221/10 

w sprawie ogłoszenia „Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Knyszyn w zakresie propagowania dziedzictwa historycznego Ziemi Knyszyńskiej  w 2010 r.”

 
Zarządzenie Nr 222/10w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w "Otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Knyszyn w zakresie propagowania dziedzictwa historycznego Ziemi Knyszyńskiej w 2010 r." 
 Zarządzenie Nr 223/10 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej 
Zarządzenie Nr 224/10

  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 
Zarządzenie Nr 225/10

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę aktu notarialnego

 
 Zarządzenie Nr 226/10 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2010 
Zarządzenie Nr 227/10

 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

 
Zarządzenie Nr 228/10

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących powszechnego spisu rolnego.

 
 Zarządzenie Nr 229/10 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy knyszyn oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego zakładu opieki Zdrowotnej w Knyszynie za I półrocze 2010 r. 
Zarządzenie Nr 230/10

  w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej i Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie na rok szkolny 2010/2011

 
Zarządzenie Nr 231/10

 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 r.

 
Zarządzenie Nr 232/10w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 
Zarządzenie Nr 233/10w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali Gminy Knyszyn przeznaczonych do oddania w najem. 
Zarządzenie Nr 234/10w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu 
Zarządzenie Nr 235/10w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Knyszyn 
Zarządzenie Nr 237/10w sprawie zawarcia na okres 3 lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Knyszyn 
Zarządzenie Nr 238/10w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej 
Zarządzenie Nr 239/10w sprawie ustalenia osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 
Zarządzenie Nr 241/10w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2011-2014 
Zarządzenie Nr 242/10w sprawie projektu budżetu gminy na 2011 r. 
Zarządzenie Nr 243/10w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu. 
Zarządzenie Nr 244/10  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Knyszyn. 
Zarządzenie Nr 245/10w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Knyszyna 
Zarządzenie Nr 246/10w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Kierownikiem Obsługi Finansowo-Księgowej Szkół Gminy Knyszyn 
Zarządzenie Nr 247/10w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. 

Metryka strony

Udostępniający: Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2010-02-08

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2011-01-04

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2010-02-08