Uchwały z roku 2020

UCHWAŁY Z ROKU 2020
Uchwała Nr XIV/81/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Knyszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2023.
Uchwała Nr XIV/82/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
Uchwała Nr XIV/83/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Monieckiemu na realizację na inwestycję "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1398 B na odcinku Zofiówka - Nowiny Kasjerskie o długości 2 737,23 m  - treść w załączniku
Uchwała Nr XIV/84/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Jasionówka i Gminą Mońki
Uchwała Nr XIV/85/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Knyszyn
Uchwała Nr XIV/86/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Burmistrza Knyszyna, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Uchwała Nr XIV/87/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Knyszynie Nr XI/65/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Knyszyn
Uchwała Nr XIV/88/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
Uchwała Nr XIV/89/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie odwołania skarbnika gminy
Uchwała Nr XV/90/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie powołania skarbnika gminy
Uchwała Nr XV/91/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Knyszyn
Uchwała Nr XV/92/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za  gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XV/93/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Knyszyn
Uchwała Nr XV/94/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie  odpadami komunalnym i składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Knyszyn oraz terminów i miejsca ich składania
Uchwała Nr XV/95/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XV/96/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr XV/97/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia woli na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej
Powiatowi Monieckiemu na realizację inwestycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 2338 B ul. Polna w Knyszynie
Uchwała Nr XV/98/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 04 lutego 2020 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Uchwała Nr XVI/99/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 16 czerwca 2020 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
Uchwała Nr XVI/100/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 16 czerwca 2020 r.w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Knyszyn na 2020 r.
Uchwała Nr XVI/101/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie nadania Statutu Obsłudze Finansowo-Księgowej Szkół Gminy Knyszyn
Uchwała Nr XVI/102/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia hejnału Gminy Knyszyn
Uchwała Nr XVI/103/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Uchwała Nr XVI/104/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020r., dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Uchwała Nr XVI/105/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 16 czerwca 2020 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Uchwała Nr XVI/106/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 16 czerwca 2020 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Uchwała Nr XVI/107/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 16 czerwca 2020 r.w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej połozonej w Knyszynie
Uchwała Nr XVI/108/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr XVI/109/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Knyszynie NR XXXV/286/18 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska "MÓJ RYNEK" w Knyszynie
Uchwała Nr XVI/110/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i
poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
Uchwała Nr XVI/111/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zaprzestania działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu i dostarczaniu ciepła
Uchwała Nr XVI/112/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Monieckiemu na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej.
Uchwała Nr XVI/113/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 16 czerwca 2020 r.w sprawie ramowych planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Knyszynie na 2020 rok
Uchwała Nr XVI/114/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 16 czerwca 2020 r.w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2020-2023
Uchwała Nr XVI/115/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
Uchwała Nr XVII/116/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Knyszyn na rok szkolny 2020/21
Uchwała Nr XVII/117/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Knyszyn, na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ściekjów na terenie Gminy Knyszyn.
Uchwała Nr XVII/118/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi Prokuratury Rejonowej w Białymstoku.
Uchwała Nr XVIII/119/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Knyszyna wotum zaufania
Uchwała Nr XVIII/120/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Knyszyn za 2019 r.
Uchwała Nr XVIII/121/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Knyszyna absolutoarium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
Uchwała Nr XVIII/122/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury za 2019 r.
Uchwała Nr XVIII/123/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Uchwała Nr XVIII/124/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały NR XVI/111/ 20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia  16 czerwca 2020 r. w sprawie zaprzestania działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu i dostarczaniu ciepła
Uchwała Nr XVIII/125/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Uchwała Nr XIX/126/20 Rady Miejskiej z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/117/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Knyszyn, na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Knyszyn
Uchwała Nr XIX/127/20 Rady Miejskiej z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Knyszyn do Porozumienia Terytorialnego "Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny"
Uchwała Nr XIX/128/20 Rady Miejskiej z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr XIX/129/20 Rady Miejskiej z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Uchwała Nr XIX/130/20 Rady Miejskiej z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Uchwała Nr XIX/131/20 Rady Miejskiej z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Uchwała Nr XIX/132/20 Rady Miejskiej z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Uchwała Nr XIX/133/20 Rady Miejskiej z dnia 29 września 2020 r.w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Puławska Urszula

Data wytworzenia: 2020-02-11

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2020-10-09

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2020-02-11