Uchwały z roku 2019

Uchwały Rady Miejskiej w Knyszynie z 2019 roku
Uchwała Nr IV/15/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania Gminy Knyszyn w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na rozbudowie, doposażeniu i prowadzeniu Lokalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Knyszynie oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Knyszyn umowy wykonawczej na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: ,,Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - PSZOKI", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Uchwała Nr IV/16/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Jasionówka i Gminą Mońki
Uchwała Nr IV/17/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.
Uchwała Nr IV/18/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 stycznia 2019 r.  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków z zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Uchwała Nr IV/19/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego w Gminie Knyszyn dla potrzeb realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Uchwała Nr IV/20/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Gminy Knyszyn w celu jej komunalizacji
Uchwała Nr IV/21/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 stycznia 2019 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Uchwała Nr IV/22/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Uchwała Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 stycznia 2019 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/288/18 z dnia 10 wrzesnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Uchwała Nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Knyszyn na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi
Uchwała Nr IV/25/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 stycznia 2019 r.  w sprawie  wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Knyszyn do Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
Uchwała Nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 stycznia 2019 r.w sprawie ramowych planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2019

Uchwała Nr V/27/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Knyszyn
Uchwała Nr V/28/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logodedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Knyszyn.
Uchwała Nr V/29/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Uchwała Nr V/30/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Knyszyn na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Uchwała Nr V/31/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia progarmu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Knyszyn w 2019 r.
Uchwała Nr V/32/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Uchwała Nr V/33/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Knyszyna do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
Uchwała Nr V/34/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia woli na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Monieckiemu na realizację inwestycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1398 B

Uchwała Nr VI/35/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Knyszyn.
Uchwała Nr VII/36/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 maja 2019 r.w sprawie przystąpienia Gminy Knyszyn do Stowarzyszenia "Puszcza Knyszyńska Lokalna Organizacja Turystyczna".
Uchwała Nr VII/37/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Knyszynie Nr XXIII/188/17 z 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Knyszyn oraz terminów i miejsca ich składania.
Uchwała Nr VII/38/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za ksztalcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knyszyn
Uchwała Nr VII/39/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Knyszyn od dnia 1 wrzesnia 2019 r.
Uchwała Nr VII/40/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Monieckiemu na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B Wojtówce – Jasionóweczka

Uchwała Nr VII/41/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Powiatowi Monieckiemu na realizację inwestycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1398 B

Uchwała Nr VII/42/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 maja 2019 r.w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszynna lata 2019-2022
Uchwała Nr VII/43/19 Rady Miejskiej w knyszynie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Uchwała Nr VIII/44/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28.06.2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Knyszyna wotum zaufania
Uchwała Nr VIII/45/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Knyszyn za 2018 r.
Uchwała Nr VIII/46/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28.06.2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Knyszyna absolutorium z wykonania budżetu za 2018 r.
Uchwała Nr VIII/47/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury za 2018 rok.
Uchwała Nr VIII/48/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28.06.2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie
Uchwała Nr VIII/49/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
Uchwała Nr VIII/50/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28.06.2019 r.w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Knyszynie Nr XXXV/286/18 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska "Mój Rynek w Knyszynie"
Uchwała Nr VIII/51/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28.06.2019 r.w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Knyszyn na czas oznaczony  dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
Uchwała Nr VIII/52/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28.06.2019 r. w sprawie powołania zespołu do wydania opinii o kandydatach na ławników.
Uchwała Nr IX/53/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Knyszynie w sprawie włączenia Przedszkola w Knyszynie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie.
Uchwała Nr IX/54/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie włączenia Przedszkola w Knyszynie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie
Uchwała Nr IX/55/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska
Uchwała Nr IX/56/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/41/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 maja 2019 r. 

w  sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Monieckiemu na realizację inwestycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1398 B

Uchwała Nr IX/57/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
Uchwała Nr X/58/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 20 wrzesnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Uchwała Nr X/59/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 20 wrzesnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Uchwała Nr X/60/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 20 wrzesnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
Uchwała Nr X/61/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 20 wrzesnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
Uchwała Nr X/62/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 20 wrzesnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2019-2022
Uchwała Nr X/63/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 20 wrzesnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
Uchwała Nr X/64/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 20 wrzesnia 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Knyszyn na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Uchwała Nr XI/65/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Knyszyn
Uchwała Nr XI/66/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej działającej na terenie gminy Knyszyn, przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz sposobu jej rozliczania.
Uchwała Nr XI/67/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Knyszynie
Uchwała Nr XI/68/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Monieckiego w 2020 r. 
Uchwała Nr XI/69/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr XI/70/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr XI/71/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Knyszyn na 2019 rok
Uchwała Nr XII/72/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Knyszyn
Uchwała Nr XII/73/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/11 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Knyszyn na lata 2011 – 2021
Uchwała Nr XII/74/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Uchwała Nr XII/75/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Knyszyn w roku szkolnym 2019/20
Uchwała Nr XIII/76/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Knyszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020 – 2023
Uchwała Nr XIII/77/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/66/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej działającej na terenie gminy Knyszyn, przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz sposobu jej rozliczenia.
Uchwała Nr XIII/78/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2019 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2020-2023
Uchwała Nr XIII/79/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
Uchwała Nr XIII/80/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie dodkonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Puławska Urszula

Data wytworzenia: 2019-02-08

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2020-01-22

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2019-02-08