UCHWAŁA NR XVI/113/20

RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 16 czerwca 2020 roku

 w sprawie ramowych planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Knyszynie na 2020 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 69 ust. 1 Statutu Gminy Knyszyn uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/292/18 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 6 listopada 2018 r.  (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 4525,  z 2019 r. poz. 240) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się ramowy plan pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Knyszynie:

1) Komisji Rewizyjnej, stanowiący załącznik Nr 1;

2) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stanowiący załącznik Nr 2;

3) Komisji Zdrowia, Kultury, Oświaty i porządku Publicznego, stanowiący załącznik Nr 3;

4) Komisji Samorządu, Finansów, Planowania i Działalności Gospodarczej, stanowiący

    załącznik Nr 4;

5) Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, stanowiący

     załącznik Nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.       

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

           

                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                   Zbigniew Adam Niedzielewski   

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data wytworzenia: 2020-06-16

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2020-07-02

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2020-07-02