UCHWAŁA NR VII/42/19

RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 31 maja 2019 r.  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2019 – 2022

 

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 tekst jednolity) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 tekst jednolity) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2019-2022.

   2. Wieloletnią Prognozę Finansową po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2.  Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 przedstawia załącznik Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Knyszyna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                            Zbigniew Adam Niedzielewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data wytworzenia: 2019-05-31

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2019-06-13

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2019-06-13