UCHWAŁA NR IV/26/19

RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie ramowych planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Knyszynie na 2019 rok

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się ramowy plan pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Knyszynie:

1) Komisji Rewizyjnej, stanowiący załącznik Nr 1;

2) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stanowiący załącznik Nr 2;

3) Komisji Zdrowia, Kultury, Oświaty i porządku Publicznego, stanowiący załącznik Nr 3;

4) Komisji Samorządu, Finansów, Planowania i Działalności Gospodarczej, stanowiący załącznik Nr 4;

5) Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Stanowiący załącznik Nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.       

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

                   Jerzy Bielski  

 


 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/26/19

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 30 stycznia  2019 r.

 

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Knyszynie na 2019 r.

 1.      Opracowanie planu pracy komisji na 2019 r.

2.      Analiza wydatków związanych z realizacją zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r.

3.      Analiza organizacji przetargów na realizację zadań inwestycyjnych w 2018 r.

4.      Analiza procedury celowości i prawidłowości wydatkowania środków budżetowych
w 2018 r. w jednostkach podległych Gminie Knyszyn.

5.      Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018 – przygotowanie wniosków do Rady Miejskiej i Regionalnej Izby Obrachunkowej.

6.      Zaopiniowanie raportu o stanie gminy. 

7.      Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności Komisji.

8.       Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 r.   

9.      Wykonywanie innych spraw zleconych przez Radę i należących do zakresu działania Komisji.


 

Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/26 /19

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 30 stycznia  2019 r.

 Plan Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 r.

 1.      Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 r.

2.      Rozpatrywanie skarg na działalność Burmistrza i jednostek organizacyjnych gminy.

3.      Rozpatrywanie wpływających do Rady wniosków i petycji.

4.      Przygotowywanie projektów uchwał oraz uzasadnień dotyczących rozpatrywania skarg i petycji.

5.      Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności Komisji.

6.       Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 r.    


 

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr IV/26/19

Rady Miejskiej w Knyszynie 

z dnia 30 stycznia 2019 r. 

 Plan pracy Komisji Zdrowia, Kultury, Oświaty, Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Knyszynie na 2019 r.

 

1.      Opracowanie planu pracy komisji na 2019 r.

2.      Informacja o działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie:

a)      Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Knyszynie za 2018 rok.

b)      Sprawozdanie z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018.

c)      Sprawozdanie z realizacji ustawy o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej za 2018 rok oraz potrzeby na 2019 rok.

3.      Działalność Knyszyńskiego Ośrodka Kultury:

      a) działalność biblioteki w Knyszynie,

            b) planowane imprezy kulturalne na  2019 r.

4.      Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Knyszyn

a)      dostępność do świadczeń,

b)   wynik finansowy za 2018 r. 

5.      Funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie gminy Knyszyn 

      a)  zadania oświatowe na rok szkolny 2019/2020,

                  b)  dowóz dzieci do szkół,

                  c)  potrzeby remontowe w placówkach.

      g) przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola.

6.      Ocena stanu bezpieczeństwa w gminie.

7.      Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych przez Burmistrza Knyszyna.

8.      Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności Komisji.

9.       Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 r. 

10.  Wykonywanie innych spraw zleconych należących do zakresu działania Komisji.

 

 

 

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr IV/26/19

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 30 stycznia 2019 r.  

 

Plan pracy Komisji Samorządu, Finansów, Planowania i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Knyszynie na 2019 r.

 1.      Opracowanie planu pracy komisji na 2019 r.

2.      Analiza informacji z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Knyszynie za 2018 r.

3.      Informacja o stanie przygotowania szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego 2019/2020.

4.      Zaopiniowanie stawek podatków lokalnych na 2020 r.

5.      Przygotowanie budżetu na rok 2020.

6.      Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych przez Burmistrza Knyszyna.

7.      Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności Komisji.

8.      Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 r.   

9.      Wykonywanie innych spraw zleconych należących do zakresu działania Komisji.

 


 

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr IV/26/19

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 30 stycznia 2019 r.

 

Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Rady Miejskiej w Knyszynie na 2019 r.

 

1. Opracowanie planu pracy komisji ma 2019 r.   

2. Gospodarka wodno-ściekowa w gminie.

3. Analiza stanu dróg i ulic na terenie gminy Knyszyn:

b) inwestycje,

c) plan remontów,

d) infrastruktura,

e) analiza projektów i wniosków składanych o dofinansowanie z funduszy  

    zewnętrznych.

4. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami na terenie gminy Knyszyn

a) funkcjonowanie gospodarki odpadami w nowych przepisach ustawy o utrzymaniu

    czystości i porządku w gminach. 

5. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych przez Burmistrza Knyszyna.

6. Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności Komisji.

7. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 r.   

8. Wykonywanie innych spraw zleconych należących do zakresu działania Komisji.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data wytworzenia: 2019-01-30

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2020-07-02

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2019-02-08