UCHWAŁA NR III/13/18

RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 28 grudnia 2018 r.  

 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2019 – 2022

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Knyszyn na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Knyszyna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/243/17 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2018-2021.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

 

                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                           Zbigniew Adam Niedzielewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data wytworzenia: 2018-12-28

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2019-01-11

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2019-01-11