ZARZĄDZENIE NR 134/09

 w sprawie powoałania regulaminu Komisji Przetargowej oraz składu stałej komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 

ZARZĄDZENIE NR 135/09

 

  w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej

ZARZĄDZENIE NR 136/09

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

ZARZĄDZENIE NR 137/09

 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

ZARZĄDZENIE NR 138/09

  w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 139/09

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Szkolnej 7 w Knyszynie wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy oraz oddaniem udziału w gruncie w użytkowanie wieczyste

ZARZĄDZENIE NR 140/09

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

ZARZĄDZENIE NR 141/09

w sprawie przekazania darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Monieckiego.
 

ZARZĄDZENIE NR 142/09

 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane.
 

ZARZĄDZENIE NR 143/09

 w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez Gminę Knyszyn w roku szkolnym 2009/2010.

ZARZĄDZENIE NR 144/09

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Knyszyn.

ZARZĄDZENIE NR 145/09

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 146/09

w sprawie powołania komisji do oceny ofert w "Otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 147/09

   w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej

ZARZĄDZENIE NR 148/09

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego przy Urzędzie Miejskim w Knyszynie.

ZARZĄDZENIE NR 149/09

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego zakładu opieki Zdrowotnej w Knyszynie za 2008 rok.

ZARZĄDZENIE NR 150/09

zmieniające Zarządzenie Nr 143/09 Burmistrza Knyszyna z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez Gminę Knyszyn w roku szkolnym 2009/2010.
 

ZARZĄDZENIE NR 151/09

   w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej

ZARZĄDZENIE NR 152/09

w sprawie przekazania darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Monieckiego.

ZARZĄDZENIE NR 153/09

w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta i Gminy Knyszyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 roku.
 

ZARZĄDZENIE NR 154/09

 

    w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej

 

ZARZĄDZENIE NR 155/09

 

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Knyszynie.

 

ZARZĄDZENIE NR 156/09

 

 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Knyszynie regulaminu okresowej oceny pracowników

ZARZĄDZENIE NR 157/09

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Knyszyn.

ZARZĄDZENIE NR 158/09

w sprawie ustalenia osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.

ZARZĄDZENIE NR 159/09

w sprawie ustalenia osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.

ZARZĄDZENIE NR 160/09

 

        w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do  wydawania decyzji administracyjnych

ZARZĄDZENIE NR 161/09

 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola w Knyszynie na rok szkolny 2009/2010

ZARZĄDZENIE NR 162/09

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej na rok szkolny 2009/2010

ZARZĄDZENIE NR 163/09

 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie na rok szkolny 2009/2010

 

ZARZĄDZENIE NR 164/09

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 

ZARZĄDZENIE NR 165/09

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Knyszynie 

ZARZĄDZENIE NR 166/09

w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych gminy Knyszyn  

ZARZĄDZENIE NR 167/09

 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2009 

ZARZĄDZENIE NR 168/09

 

 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela religii Pani Magdaleny Sidorskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

ZARZĄDZENIE NR 169/09

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela religii Pani Jadwigi Nowickiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

ZARZĄDZENIE NR 170/09

 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej  
 

ZARZĄDZENIE NR 171/09

 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne miejsca urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Knyszynie” 
 

ZARZĄDZENIE NR 172/09

 
   w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 
 

ZARZĄDZENIE NR 173/09

 w sprawie : udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Roszkowskiej 
 

ZARZĄDZENIE NR 174/09

 

w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miejskiego  w  Knyszynie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

 

ZARZĄDZENIE NR 175/09

W sprawie organizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania w gminie Knyszyn. 

ZARZĄDZENIE NR 176/09

 w sprawie ustalenia regulaminu najmu pomieszczeń w stanowiącym własność Gminy Knyszyn budynku byłej szkoły podstawowej w Zofiówce na organizację imprez 

ZARZĄDZENIE NR 177/09

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Knyszyn oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie za I półrocze 2009 r. 

ZARZĄDZENIE NR 178/09

 w sprawie ustalenia roboczogodziny oraz cen wynajmu sprzętu będącego w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie 

ZARZĄDZENIE NR 179/09

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

 

ZARZĄDZENIE NR 180/09

 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej 

ZARZĄDZENIE NR 181/09

 w sprawie przeprowadzenia pomiaru ruchu drogowego na przejazdach kolejowych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych oraz wewnętrznych 

ZARZĄDZENIE NR 182/09

 
w sprawie powołania Komisji w celu dokonania pomiarów natężenia ruchu na ulicach Piłsudskiego, Daszyńskiego, Dmowskiego, 11 Listopada, Polnej i Jagiełły.
 

ZARZĄDZENIE NR 183/09

 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektor Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej 

ZARZĄDZENIE NR 184/09

   w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie  

ZARZĄDZENIE NR 186/09

 w sprawie projektu budżetu na 2010r. 

ZARZĄDZENIE NR 187/09

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

ZARZĄDZENIE NR 188/09

w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Knyszyna Nr 187/09 z dnia 24 listopada                    2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 
 

ZARZĄDZENIE NR 189/09

 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej  

ZARZĄDZENIE NR 192/09

w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2010 roku 

ZARZĄDZENIE NR 193/09

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 r. 

ZARZĄDZENIE NR 194/09

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej 

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Knyszyna

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2009-01-22

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2010-01-18

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2009-01-22