ZARZĄDZENIE NR 73/08

 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miejskiej.

ZARZĄDZENIE NR 74/08

 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Knyszyn.

ZARZĄDZENIE NR 75/08

  w sprawie zaopiniowania "Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010".
 

ZARZĄDZENIE NR 76/08

  w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz segmentu garażowego położonych w obrębie gruntów Knyszyna-Zamku oraz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 229 położonej w obrębie miasta Knyszyna stanowiących własność Gminy Knyszyn.

 

ZARZĄDZENIE NR 77/08

  w sprawie ogłoszenia "Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 r".

ZARZĄDZENIE NR 78/08

w sprawie powołania komisji do oceny ofert w "Otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008r."

ZARZĄDZENIE NR 79/08

w sprawie ustalenia osoby wchodzacej w skład obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Knyszynie w okręgu nr 8 zarządzonych na dzień 24 lutego 2008  

ZARZĄDZENIE NR 80/08

w sprawie powołania Komisji w celu dokonania pomiarów natężenia ruchu na ulicach Barbary Radziwiłłówny, Adama Mickiewicza, Królowej Bony, Zygmunta Augusta, Królowej Jadwigi, Pocztowej, Sienkiewicza, Konopnickiej i Władysława Jagiełły.  

 ZARZĄDZENIE NR 81/08

 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Zofiówce.  

 ZARZĄDZENIE NR 82/08

 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie za 2007 rok.  

 ZARZĄDZENIE NR 83/08

 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miejskiej  

ZARZĄDZENIE NR 84/08

w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Knyszyn do oddania w najem w drodze przetargowej.  

 ZARZĄDZENIE NR 85/08

 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane  
 

 ZARZĄDZENIE NR 86/08

 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej.  

  ZARZĄDZENIE NR 87/08

 w sprawie ogłoszenia "Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Knyszyn z zakresu oświaty i wychowania w 2008 r."  

  ZARZĄDZENIE NR 88/08

 w sprawie powołania komisji do oceny ofert w "Otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Knyszyn z zakresu oświaty i wychowania w 2008 r."  

ZARZĄDZENIE NR 89/08

w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok.  

ZARZĄDZENIE NR 90/08

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Knyszyn położonych w budynku Knyszyńskiego Ośrodka Kultury  

ZARZĄDZENIE NR 91/08

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej.  

ZARZĄDZENIE NR 92/08

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie.  

ZARZĄDZENIE NR 93/08

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej.  

ZARZĄDZENIE NR 94/08

w sprawie ustalenia stawek odpłatności za wynajem autobusów.  
 

ZARZĄDZENIE NR 95/08

 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2008.  

ZARZĄDZENIE NR 96/08

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont dachu hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie" w trybie zamówienia z wolnej ręki.  
 

ZARZĄDZENIE NR 97/08

 w sprawie dokonania zamian w budżecie gminy na 2008 rok.  
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola w Knyszynie na rok szkolny 2008/2009  
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie  
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej.  
w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Knyszyn.  
sprawie przeznaczenia lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Knyszyn do oddania w najem w drodze przetargowej.  
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie na rok szkolny 2008/2009  
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej na rok szkolny 2008/2009  
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Knyszynie.  
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej wraz z przynależną piwnicą i oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału części gruntu.  
 

ZARZĄDZENIE NR 107/08

 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej.  
w sprawie ogłoszenia "II Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 r."  
w sprawie powołania komisji do oceny ofert w "II Otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 r."  
 

ZARZĄDZENIE NR 110/08

 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej.  

ZARZĄDZENIE NR 111/08

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Knyszyn oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie za I półrocze 2008 r.  
 

ZARZĄDZENIE NR 112/08

 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej w Zofiówce.  
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji "Budowa sali sportowej przy ZS w Kalinówce Kościelnej".  
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Grądy" w trybie przetargu nieograniczonego"  
   w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2008/2009" w trybie zapytania o cenę.  
 

ZARZĄDZENIE NR 116/08

 w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Knyszynie.  
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników.  
w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Knyszyn.  

 ZARZĄDZENIE NR 119/08

 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej.  
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "modernizację drogi dojazdowej do pól i łąk w mieście Knyszyn" w trybie przetargu nieograniczonego.  
 
 
   
   w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.  
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej.  
   w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego  
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok.  
   w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Knyszyn na lata 2008 - 2011.  
w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 r.  
   w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.  
 
ZARZĄDZENIE NR 129/08
   
   w sprawie powołania Zespołu do spraw aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  
w sprawie zmian do projektu budżetu gminy Knyszyn na 2009 rok.  
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym  
   w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.  

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Knyszyna

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2008-01-04

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2011-11-25

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2008-01-04