UCHWAŁA NR XXXIV/221/10

RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 8 września 2010 r.

 

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

              Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) Rada Miejska w Knyszynie uchwala, co następuje:

§ 1. Opracowanie projektu budżetu

1.       Projekt budżetu opracowuje Burmistrz przy pomocy urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych.

2.      Wnioski radnych, sołectw, społecznych komitetów w sprawie wprowadzenia do budżetu zadań własnych gminy składane są Burmistrzowi w terminie do dnia 15 września każdego roku.

3.  Jednostki posiadające osobowość prawną, dla których Gmina jest organem założycielskim  wnioski do budżetu na nadchodzący rok składają Burmistrzowi w terminie do 1 października.

4.  Kierownicy referatów urzędu składają w terminie do 10 października projekty planów finansowych dochodów i wydatków w szczegółowości dział, rozdział i paragraf.

5. Zbiorcze projekty planów finansowych zawierają plan finansowy urzędu , plany        finansowe jednostek organizacyjnych, wnioski, o których mowa w punkcie 2, a także inne planowane dochody i wydatki wynikające z nowych zadań lub zmian organizacyjnych.

6.  W terminie do 10 października Burmistrz określa zadania gminy realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadania przejęte przez gminę do realizacji w drodze umowy  lub porozumienia, a także zakres pomocy rzeczowej lub finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

7.   Skarbnik w terminie do 10 października opracowuje prognozę wysokości dochodów gminy z poszczególnych źródeł oraz zestawia obligatoryjne wydatki gminy w roku budżetowym, wynikające z zaciągniętych zobowiązań oraz realizacji obowiązkowych zadań gminy, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

8.  Na podstawie przedłożonych projektów planów finansowych złożonych przez kierowników referatów, uwzględniając prognozę dochodów i zestawienie obligatoryjnych wydatków sporządzonych przez Skarbnika, Burmistrz ustala projekt budżetu w formie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i przedkłada Radzie i regionalnej izbie obrachunkowej najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

9.    Zapisy ujęte w projekcie uchwały budżetowej powinny być zgodne, w zakresie zadań/przedsięwzięć i kwot przewidzianych na dany rok budżetowy, z danymi wykazanymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

§ 2.  Projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy

1.   Kierownicy podległych jednostek budżetowych w terminie do 1 października przekazują Burmistrzowi wstępne projekty planów finansowych w szczegółowości dział, rozdział i paragraf oddzielnie dla:

      a) dochodów,

      b) wydatków,

       c) dochodów wyodrębnionych na wydzielonym rachunku oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych.

 2. W terminie 7 dni, od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej Radzie, Burmistrz przekazuje jednostkom budżetowym informację zawierającą kwoty dochodów i wydatków z wyodrębnieniem na wydatki bieżące i majątkowe.  

3.  Jednostki opracowują projekty planów finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania danych, lecz nie później niż do 22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

4.  Burmistrz weryfikuje otrzymane projekty planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej i w przypadku stwierdzenia różnic wprowadza w nich odpowiednie zmiany, informując o ich dokonaniu kierownika jednostki budżetowej.

5.   Zweryfikowane plany finansowe o których mowa w ust. 3 stanowią podstawę gospodarki finansowej w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia opracowania planu finansowego na podstawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wynikających z uchwały budżetowej.

§ 3.  Projekt budżetu i materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu

1.       Projekt budżetu gminy składa się z projektu uchwały budżetowej oraz z objaśnień.

2.       Szczegółowy plan dochodów i wydatków Burmistrz opracowuje w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

3.       W skład materiałów towarzyszących projektowi budżetu wchodzą: informacja opisowa o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych, ogólna informacja o stanie mienia gminnego ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem, wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE ze wskazaniem etapu aplikowania o współfinansowanie.

4.  Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę, Burmistrz może dokonywać, na wniosek komisji rady oraz z własnej inicjatywy, zmian w projekcie budżetu powiadamiając o dokonanych zmianach Radę. 

§ 4.  Uchwalanie budżetu

1.       Przewodniczący Rady niezwłocznie przesyła radnym przedłożony przez Burmistrza projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i innymi materiałami towarzyszącymi.

2.       Komisje Rady zapoznają się z projektem budżetu i w terminie do 5 grudnia przedstawiają na piśmie Komisji właściwej do spraw budżetu opinię o projekcie.

3.       Komisja Rady proponując wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie budżetu, zobowiązana jest wskazać źródła jego finansowania.

4.  Komisja właściwa do spraw budżetu organizuje z Przewodniczącym Rady i Burmistrzem posiedzenie przewodniczących wszystkich komisji Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, Skarbnika Gminy w celu omówienia i zajęcie stanowiska w formie opinii zbiorczej w sprawach zgłoszonych przez poszczególne komisje Rady.

5.  W przypadku, gdy z ustaleń prac nad budżetem wynika konieczność dokonania w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu, dla ich wprowadzenia niezbędna jest zgoda Burmistrza.

6.  Przewodniczący Rady w terminie ustawowym zwołuje sesję budżetową.

     Porządek obrad sesji budżetowej powinien zawierać:

1)       odczytanie projektu uchwały budżetowej,

2)       odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej,

3)       odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez przewodniczącego Komisji Samorządu, Finansów, Planowania i Działalności Gospodarczej,

4)       odczytanie opinii regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,

5)       dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

6)       głosowanie nad uchwałą budżetową.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 6 Traci moc Uchwała Nr XXII/163/05 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.                                                   

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń.

 

 

                                                                                        Przewodniczący  Rady Miejskiej

                                                                                                    Irena Wysocka

Metryka strony

Udostępniający: Rada Miejska w Knyszynie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2010-11-30

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2011-04-29

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2010-11-30