Uchwały Rady Miejskiej w Knyszynie z 2010 roku
Uchwała Nr XXX/190/10 z dnia 26 lutego 2010 r.w sprawie zmiany statutu Gminy Knyszyn 
Uchwała Nr XXX/191/10 z dnia 26 lutego 2010 r.w sprawie ramowych planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Knyszynie na 2010 r. 
Uchwała Nr XXX/192/10 z dnia 26 lutego 2010 r.w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej 
Uchwała Nr XXX/193/10 z dnia 26 lutego 2010 r.w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
Uchwała Nr XXX/194/10 z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości Gminy Knyszyn
Uchwała Nr XXX/195/10 z dnia 26 lutego 2010 r.w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
Uchwała Nr XXX/196/10 z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Knyszyn
Uchwała Nr XXX/197/10 z dnia 26 lutego 2010 r.w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Uchwała Nr XXX/198/10 z dnia 26 lutego 2010 r.w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2010 
Uchwała Nr XXX/199/10 z dnia 26 lutego 2010 r.w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2011 roku 
 Uchwała Nr XXX/200/10 z dnia 26 lutego 2010 r.w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy w celu przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne pod tytułem "Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do Internetu na terenie gmin: Mońki, Knyszyn, Gioniądz i Jaświły. 
 Uchwała Nr XXXI/201/10 z dnia 18 marca 2010 r.w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 r. 
Uchwała Nr XXXII/202/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.w sprawie absolutorium Burmistrzowi Knyszyna za 2009 rok.
Uchwała Nr XXXII/203/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Gminy Knyszyn w celu jego komunalizacji

Uchwała Nr XXXII/204/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 3-letnich umów dzierżawy
Uchwała Nr XXXII/205/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie przejęcia od Wojewody Podlaskiego zadań w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
Uchwała Nr XXXII/206/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu
Uchwała Nr XXXII/207/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu
 Uchwała Nr XXXII/208/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podlaskiego
 Uchwała Nr XXXII/209/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Uchwała Nr XXXII/210/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Knyszyna
 Uchwała Nr XXXIII/211/10 z dnia 29 czerwca  2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury za 2009 rok
 Uchwała Nr XXXIII/212/10 z dnia 29 czerwca  2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Gminy Knyszyn
 Uchwała Nr XXXIII/213/10 z dnia 29 czerwca  2010 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Knyszyn.
  Uchwała Nr XXXIII/214/10 z dnia 29 czerwca  2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Kalinówka Kościelna.
  Uchwała Nr XXXIII/215/10 z dnia 29 czerwca  2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Knyszyn za I półrocze roku budżetowego
  Uchwała Nr XXXIV/217/10 z dnia 8 września 2010 r. 

w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy Knyszyn na rok 2011 na sfinansowanie wkładu własnego w projekcie „Poprawa jakości i dostępności diagnostyki obrazowej i ultrasonograficznej w powiecie monieckim” w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr E. Jelskiego w Knyszynie w ramach Działania 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Uchwała Nr XXXIV/218/10 z dnia 8 września 2010 r.w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe w ramach realizacji zadań własnych gminy
Uchwała Nr XXXIV/219/10 z dnia 8 września 2010 r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała Nr XXXIV/220/10 z dnia 8 września 2010 r.

  w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomości gminnej

 Uchwała Nr XXXIV/221/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 Uchwała Nr XXXIV/222/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej w celu przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojeództwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne pod tytułem "Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do Internetu na terenie gmin: Mońki, Knyszyn, Goniądz i Jaświły.
 Uchwała Nr XXXIV/223/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu
Uchwała Nr XXXIV/224/10 z dnia 8 września 2010 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 r.

 Uchwała Nr XXXV/225/10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie ustalenia zasad nadawania nazw ulicom, placom i parkom w miejscowościach położonych na terenie Gminy Knyszyn.
 Uchwała Nr XXXV/226/10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
  Uchwała Nr XXXV/227/10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 3-letnich umów dzierżawy
 Uchwała Nr XXXV/228/10 z dnia 28 września 2010 r. 

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Knyszyn lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania ulg.

 Uchwała Nr XXXV/229/10 z dnia 28 września 2010 r. 

w sprawie upoważnienia Burmistrza Knyszyna do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Przebudowa ulic: J.Piłsudskiego, R.Dmowskiego, I.Daszyńskiego, 11-go listopada, W.Witosa i Polnej w Knyszynie” oraz współfinansowania projektu w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”

 Uchwała Nr XXXV/230/10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez jednostki budżetow prowadzace działalność oświatową
 Uchwała Nr XXXVI/231/10 z dnia 12 listopada 2010 r. 

w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Knyszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 r.

 Uchwała Nr XXXVI/232/10 z dnia 12 listopada 2010 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/230/10 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową.

  Uchwała Nr XXXVI/233/10 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie.
 Uchwała Nr XXXVI/234/10 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
  
 

Metryka strony

Udostępniający: Rada Miejska w Knyszynie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2010-04-21

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2013-09-17

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2010-04-21