Uchwała Nr XXXIII/214/10

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia29 czerwca  2010 r. 

w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Kalinówka Kościelna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, poz. 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 ) uchwala się, co następuje:

§ .1 Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Kalinówka Kościelna, przyjęty uchwałą Nr 1/10 zebrania wiejskiego sołectwa Kalinówka Kościelna w dniu 23 czerwca 2010 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ .2  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ .3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Wysocka

Metryka strony

Udostępniający: Rada Miejska w Knyszynie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2010-11-30

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2012-11-16

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2010-11-30