Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

OBWIESZCZENIE

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 27 lutego 2019 r.

o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 332 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. poz. 365) oraz informację o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.

I.

Postanowienie
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

 

Na podstawie art. 331 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) stanowi się, co następuje:

§ 1. Zarządzam wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

§ 2. W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera się 52 posłów do Parlamentu Europejskiego.

§ 3. Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 26 maja 2019 r.

§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
(-) Andrzej Duda

 

Prezes Rady Ministrów
(-) Mateusz Morawiecki

 

Załącznik do postanowienia
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 25 lutego 2019 r. (poz. 365)

Kalendarz wyborczy dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiegow dniu 26 maja 2019 r.

 

Termin wykonania czynności wyborczych*)

Czynności wyborcze

1

2

 do dnia 6 kwietnia 2019 r.

 -

zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

 

 

-

przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,

 

 

-

przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

 do dnia 8 kwietnia 2019 r.

 -

 -

powołanie okręgowych komisji wyborczych,

powołanie rejonowych komisji wyborczych

 do dnia 16 kwietnia 2019 r. do godz. 2400

 -

zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

 do dnia 21 kwietnia 2019 r.

 -

utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

 do dnia 26 kwietnia 2019 r.

 -

podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika,

 

 -

 

 

 -

zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich,

zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

 do dnia 5 maja 2019 r.

 -

powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,

 

 -

podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

 

 -

sporządzenie spisów wyborców przez gminy

 od dnia 5 maja 2019 r.

 do dnia 12 maja 2019 r.

 -

składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

 do dnia 11 maja 2019 r.

 -

zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

 od dnia 11 maja 2019 r.

 do dnia 24 maja 2019 r.

 do godz. 2400

 -

nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

 do dnia 16 maja 2019 r.

 -

podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

 do dnia 17 maja 2019 r.

 -

składanie przez wyborców niepełnosprawnych wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

 do dnia 21 maja 2019 r.

 -

składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania

 do dnia 23 maja 2019 r.

 -

zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą

 

 -

zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

 w dniu 24 maja 2019 r.

 o godz. 2400

 -

zakończenie kampanii wyborczej

 w dniu 26 maja 2019 r.

 godz. 700-2100

 -

głosowanie

______

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów

 

II.

Wykaz okręgów wyborczych i siedzib okręgowych komisji wyborczych

Okręg wyborczy nr 1 obejmuje obszar województwa pomorskiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Gdańsk, ul. Okopowa 21/27.

Okręg wyborczy nr 2 obejmuje obszar województwa kujawsko-pomorskiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3.

Okręg wyborczy nr 3 obejmuje obszar województwa podlaskiego i województwa warmińsko-mazurskiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Olsztyn, al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9.

Okręg wyborczy nr 4 obejmuje obszar części województwa mazowieckiego: m. st. Warszawy oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Warszawa, Plac Bankowy 3/5.

Okręg wyborczy nr 5 obejmuje obszar części województwa mazowieckiego: powiatów
— ciechanowskiego, gostynińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, żuromińskiego, żyrardowskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego, garwolińskiego, łosickiego, makowskiego, mińskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, pułtuskiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego, wyszkowskiego oraz miast na prawach powiatu — Płock, Radom, Ostrołęka i Siedlce.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Warszawa, Plac Bankowy 3/5.

Okręg wyborczy nr 6 obejmuje obszar województwa łódzkiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Okręg wyborczy nr 7 obejmuje obszar województwa wielkopolskiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Poznań, ul. Kościuszki 93.

Okręg wyborczy nr 8 obejmuje obszar województwa lubelskiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Lublin, ul. Spokojna 9B.

Okręg wyborczy nr 9 obejmuje obszar województwa podkarpackiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15.

Okręg wyborczy nr 10 obejmuje obszar województwa małopolskiego i województwa świętokrzyskiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Kraków, Pl. Na Stawach 3.

Okręg wyborczy nr 11 obejmuje obszar województwa śląskiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Okręg wyborczy nr 12 obejmuje obszar województwa dolnośląskiego i województwa opolskiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Wrocław, ul. Podwale 28.

Okręg wyborczy nr 13 obejmuje obszar województwa lubuskiego i województwa zachodniopomorskiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Gorzów Wielkopolski, ul Jagiellończyka 8.

 

 

Zastępca Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej

Wiesław Kozielewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2019-03-06

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2019-05-23

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2019-03-06