UCHWAŁA NR XXX/200/10

RADY MIEJSKIEJ  W KNYSZYNIE

z dnia 26 lutego 2010 r.

 

w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy w celu przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne pod tytułem „Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do Internetu na terenie gmin: Mońki, Knyszyn, Goniądz, i Jaświły.”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Rada Miejska w Knyszynie wyraża zgodę na zawarcie porozumienia o współpracy w celu przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo Informacyjne pod tytułem: „Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do Internetu na terenie gmin: Mońki, Knyszyn, Goniądz, i Jaświły.”

§ 2. Treść porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Porozumienie zawarte będzie pomiędzy samorządami:

1)      Gmina Mońki

2)      Gmina Knyszyn

3)      Gmina Goniądz

4)      Gmina Jaświły

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Irena Wysocka 

 


                                                                                                               Załącznik do uchwały Nr XXX/200/10
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 26 lutego 2010 r.  

                                                                                                   

POROZUMIENIE

 

W sprawie

 

Przygotowania oraz realizacji projektu pod tytułem "Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do Internetu na terenie gmin: Mońki, Knyszyn, Goniądz i Jaświły"

      W ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007- 2013Oś priorytetowa Programu IV. Społeczeństwo Informacyjne

 

                 Zawarte w dniu........................w Mońkach  

pomiędzy:

 

1. Gminą Mońki, reprezentowaną przez Burmistrza Zbigniewa Karwowskiego,

2. Gminą Knyszyn reprezentowaną przez Burmistrza Andrzeja Matyszewskiego,

3. Gminą Goniądz reprezentowaną przez Burmistrza Tadeusza Kulikowskiego.

4. Gminę Jaświły reprezentowaną przez Wójta Jana Jokę,

- zwanymi dalej stronami.

§1

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) na podstawie art. 167 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 L, Nr 249. poz.2l04 z późn. zm.) strony postanawiąją podjąć współpracę z zakresie przygotowania i wdrozenia projektu pod tytułem: "Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do Internetu na terenie gmin: Mańki, Knyszyn ,Goniądz i Jaświły", zwanego dalej projektem.

 

§2

Strony porozumienia wyznaczają spośród siebie Lidera Projektu, którym jest Gmina Mońki i upoważniają go do reprezentowania pozostałych stron porozumienia-Partnerów Projektu w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji projektu

 

§3

1. Gmina Mońki zobowiązuje się do złożenia w ramach naboru kompletnego wniosku o dofinansowanie projektu.

2. Strony projektu zobowiązują się do dostarczenia Liderowi Projektu niezbędnych informacji i dokumentów.

3. Strony porozumienia oświadczają iż posiadają w swoich budżetach zabezpieczone środki własne umożliwiające realizację projektu.

 

§4

 

Projekt będzie realizowany w latach 2010 - 2012 na obszarze gmin: Mońki, Knyszyn, Goniądz i Jaświły.

 

§ 5

1. Do rozwiązania szczególnie trudnych problemów i opracowania dokumentacji projektu strony powołują Grupę Roboczą spotykającą się okresowo w celu wypracowania założeń projektu.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia przetargu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, zostanie zlecone firmie zewnętrznej wybranej przez Lidera Projektu - Gminę Mońki w trybie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Koszty wykonania dokumentacji o której mowa w pkt.2, poniosą strony porozumienia w równych częściach.

 

§  6

Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

 

§ 7

W sprawach nieregulowanych w niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

         

§ 8

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego z siedzibą w Białymstoku.

 

§ 9

1. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

2. Postanowienia niniejszego Porozumienia wchodzą w życie z dniem podpisania przez wszystkie Strony.

 

Podpisali:

 

 

Partner

Nazwa Partnera oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisu

Podpis i pieczęć

Partner 1

Gmina Mońki

 

Partner 2

Gmina Knyszyn

 

Partner 3

Gmina Goniądz

 

Partner 4

Gmina Jaświły

 

Metryka strony

Udostępniający: Rada Miejska w Knyszynie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2010-04-21

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2010-04-21

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2010-04-21