Fn

KARTA INFORMACYJNA

 

Nazwa

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

 

I. Podstawa

  prawna

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. , poz. 201 z późn. zm. )
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1827 z późn. zm. )
  • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1007 z późn. zm. )

II. Wymagane wnioski

Realizacja usługi następuje po złożeniu niżej wymienionych dokumentów

III. Wymagane załączniki

Niezbędne dokumenty, jakie powinny być dostarczone w celu załatwienia sprawy:

- podanie o wydanie zaświadczenia
- dowód osobisty, NIP, PESEL,
- dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia,
- dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (oryginał lub jego odpis, wypis lub kopia) – dotyczy sytuacji, gdy występuje pełnomocnik
- zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

IV. Opłaty

- 21 zł –za zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
- 17 zł - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej)

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej  na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Knyszynie – PBS Knyszyn nr 11 8076 0001 0000 1209 2000 0010

 

V. Termin załatwienia sprawy

Zaświadczenie  wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż
w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

VI. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Knyszynie, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn

pok. nr 13

tel. 857279984

e-mail: podatki@knyszyn.pl

VII. Godziny pracy

poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00

wtorek – piątek w godz. 7.30 – 15.30

VIII.  Tryb odwoławczy

W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu podatkowego – w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia

IX. Opłaty za odwołanie

Bez opłat

X. Uwagi

Zaświadczenie może być odebrane zgodnie z wnioskiem:

  • osobiście
  • za pośrednictwem poczty przesłane na adres domowy.

 

Sporządziła:

Maria Magdalena Fiedorowicz

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Maria Fiedorowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Fiedorowicz Maria

Data wytworzenia: 2017-12-12

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2010-01-15

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2020-09-29

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2010-01-15