Uchwała NR X/72/15

RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta i gminy Knyszyn na lata 2015-2020”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a oraz pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta i gminy Knyszyn na lata 2015-2020”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Wysocka

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2015-10-08

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2015-10-08

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2015-10-08