INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY KNYSZYN NA dzień 31.12.2014 r.

 

Grunty.

 

Powierzchnia gruntów stanowiąca własność Gminy Knyszyn na dzień 31.12.2014 r. 

Grunty Gminy Knyszyn – obręb miasta:  54,5401 ha

w tym:

- grunty Gminy Knyszyn w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych: 4,0800 ha

- grunty Gminy Knyszyn w użytkowaniu wieczystym osób prawnych: 2,0114 ha

- grunty w dzierżawie: 21,3075 ha

 

Grunty Gminy Knyszyn – obręb wiejski: 38,0395 ha 

Drogi – obręb wiejski: 115,3238 ha

Drogi – obręb miasta Knyszyn: 30,2179 ha

  

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji oraz inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia:           

  • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
  • darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Knyszyn z przeznaczeniem na realizację inwestycji celu publicznego,
  • sprzedaż nieruchomości. 

II. Budynki i budowle

1. Budynki mieszkalne:

-budynki wielomieszkaniowe i użytkowe: bloki 5, 7, 7A przy ul. Szkolnej w Knyszynie (Nr 5: z 6 lokali mieszkalnych 2 stanowią własność gminy, Nr 7: z 22 lokali mieszkalnych 6 stanowi własność gminy, Nr 7A: w budynku są 3 lokale mieszkalne, oba stanowią własność gminy),

-budynek wielomieszkaniowy przy ul. Rynek 6 w Knyszynie po byłym posterunku (w budynku są 4 lokale mieszkalne, wszystkie stanowią własność gminy; ponadto w obiekcie znajdują się pomieszczenia administracyjne – obecnie nie wykorzystywane),

-budynek wielomieszkaniowy (była Lecznica Weterynaryjna) przy ul. Legionowej 8 w Knyszynie (z 7 lokali mieszkalnych 1 stanowi własność gminy),

-budynek domu nauczyciela przy Zespole Szkół w Kalinówce Kościelnej (z 3 lokali mieszkalnych 2 stanowią własność gminy),

-budynek domu nauczyciela przy byłej szkole podstawowej w Zofiówce (w budynku są 2 lokale mieszkalne, oba stanowią własność gminy). 

2. Budynki użytkowe:

-budynek administracyjny położony przy ul. Rynek 39 w Knyszynie – wykorzystywany jest dla potrzeb administracyjnych Urzędu Miejskiego. Część pomieszczeń jest wynajmowana przez Telekomunikację Polską S.A,

-budynek poczekalni przy ul. Rynek 39a – niezagospodarowany,

-budynek Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Rynek 30 wykorzystywany jest częściowo dla potrzeb OSP w Knyszynie,

-budynek położony przy ul. Rynek 38 użytkowany przez Knyszyński Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę. Część pomieszczeń jest wynajmowana (gabinet lekarski, zakład fryzjerski). 

-budynek Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Szkolnej (stan surowy) częściowo wykorzystywany dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie. 

3. Szkoły i przedszkola:

-budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Białostockiej 36 w Knyszynie,

-budynek Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej,

-budynek Szkoły Podstawowej w Zofiówce (szkoła została zlikwidowana w 2008r.),

-budynek Przedszkola przy ul. Białostockiej 45 w Knyszynie. 

4. Obiekty służby zdrowia:

-budynek szpitala, w tym: przychodnia, łącznik, oddział przewlekle chorych, laboratorium, agregatornia, prosektorium, budynek składu opałowego. 

5. Inne budynki:

-budynki gospodarcze przy przedszkolu i szkołach wykorzystywane jako składy opału. 

III. Budowle i urządzenia techniczne

Na terenie gminy Knyszyn funkcjonują dwie stacje wodociągowe: w Knyszynie i we wsi Zofiówka. Przychody ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków w 2014r. wyniosły 530.922,08 zł.  Stanowią one przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie.

 

IV. Środki transportowe i sprzęt

1. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Knyszynie wyposażona jest w 3 pojazdy pożarnicze, w tym: 2 ratownictwa ogólnego, 1 ratownictwa drogowego, sprzęt i wyposażenie pożarnicze oraz środki łączności radiowej. 

2. Sprzęt będący w wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Knyszynie.

-autobus o wartości 339.099,00 zł, który Gmina Knyszyn otrzymała nieodpłatnie na własność z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Został przekazany do ZGKiM na podstawie umowy użyczenia,

-samochód 9-osobowy Mercedes Benz przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. 

3. Sprzęt stanowiący wyposażenie ZGKiM w Knyszynie:

- śmieciarka model 1142, samochód asenizacyjny model 1142, ciągnik rolniczy C-335, ciągnik rolniczy C-360, autobus szkolny Autosan A09-09L do przewozu 42 osób, autobus szkolny Autosan H9-21 do przewozu 40 osób, samochód FIAT Ducato do przewozu 9 osób, przyczepy ciągnikowe (3 szt.), koparko-ładowarki „Ostrówek” 2 szt., samochód ciężarowy Renault Kangoo, pług odśnieżny sam., rozsiewacz.

 

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 

W roku 2014 uzyskano następujące dochody:

a) Urząd Miejski w Knyszynie                                                                                         

-wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 15.646,49 zł                      

-ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Domu Nauczyciela w Kalinówce Kościelnej wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w prawie własności gruntu – 41.762,59 zł,

- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – 100.672,96 zł,

-z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gruntowych – 46.090,68 zł                            

-z tytułu najmu  lokali użytkowych – 50.662,11 zł,

-z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 3.668,69,        

-z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.604,60 zł

-ze sprzedaży hydroforów – 4.200 zł ( urządzenie stało się zbędne w wyniku modernizacji stacji uzdatniania wody w Knyszynie),

- ze sprzedaży sprzętu hydraulicznego ( będącego w dyspozycji Ochotniczej Straży Pożarnej w Knyszynie) – 3.000 zł                                                                               

b) szkoły Gminy Knyszyn                                                                                     

- z wynajmu mieszkań oraz lokali użytkowych – 48.752,17 zł                                                                                         

 

c) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie                              

  • dostawa wody i odprowadzanie ścieków – 530.922,08zł
  • opłaty za mieszkania komunalne – 37.280,49 zł
  • opłaty eksploatacyjne wniesione przez właścicieli mieszkań – 118.907,72 zł
  • odbiór i wywóz nieczystości płynnych – 21.534,35 zł
  • monitoring składowiska odpadów – 10.080,88 zł

czynsz za lokale użytkowe (wynajem garażu przy ul. Legionowej) – 720,00 zł     

Metryka strony

Udostępniający: Skarbnik Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2015-04-07

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2015-04-07

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2015-04-07