Majątek gminy

Mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy oraz innych gminnych osób prawnych. Gminnymi osobami prawnymi są, poza Gminą, gminne jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status oraz inne osoby prawne, które mogą być tworzone przez Gminę na podstawie ustaw.

Nabycie mienia gminnego następuje w szczególności:

-          na podstawie ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym, formalną podstawę nabycia stanowią decyzje komunalizacyjne,

-          przez przekazanie Gminie mienia w związku ze zmianą granic Gminy,

-          przez przekazanie Gminie mienia przez administrację rządową,

-          w wyniku własnej działalności gospodarczej,

-          przez inne czynności prawne,

-          w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

 

Oświadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Burmistrz. Burmistrz może udzielić upoważnienia do działania w tym zakresie Zastępcy Burmistrza samodzielnie bądź z inną osobą również upoważnioną przez Burmistrza.

 

Czynność prawna, z której wynika zobowiązanie pieniężne wymaga kontrasygnaty Skarbnika Gminy.

 

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza.

 

Gminne osoby prawne decydują samodzielnie, w granicach ustaw, o sposobie wykonywania należących do nich praw majątkowych.

 

 

W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzą nieruchomości stanowiące własność Gminy z wyjątkiem oddanych w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd lub inne prawo użytkowania. Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości należy do kompetencji Wójta z uwzględnieniem wyłącznej kompetencji Rady Gminy do określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad przez Radę Gminy Wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za każdorazową zgodą Rady Gminy.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Skarbnik Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Skarbnik Gminy - Barbara Płońska

Data wytworzenia: 2016-05-31

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2004-10-20

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2021-01-27

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2004-10-20