GMINA KNYSZYN

 

INRFORMACJA O MAJĄTKU GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POCHODZĄCYM Z ZADYSPONOWANIA MAJATKIEM KOMUNALNYM ORAZ POŻYTKACH Z TEGO MAJATKU I JEGO OBCIĄŻENIACH

  1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

 

 

 

  1. Zestawienie majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Knyszynie na dzień 31.12.2016 r.

 

Wyszczególnienie

Wartość brutto

Umorzenie na dzień 31.12.2016 r.

Wartość netto

Aktywa trwałe

50 718 609,98

15 303 909,24

35 414 700,74

Wartości niematerialne i prawne

118 695,49

96 835,67

21 859,82

Rzeczowe aktywa trwałe

50 599 914,49

15 207 073,57

35 392 840,92

Środki trwałe

49 602 974,70

15 207 073,57

34 395 901,13

Grunty

11 341 072,39

0,00

11 341 072,39

Budynki

5 373 320,28

2 074 841,76

3 298 478,52

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

29 124 827,59

10 520 506,11

18 604 321,48

Urządzenia techniczne i maszyny

1 942 772,48

1 477 811,18

464 961,30

Środki transportu

1 812 089,46

1 125 022,02

687 067,44

Inne środki trwałe

8 892,50

8 892,50

0,00

Inwestycje rozpoczęte

996 939,79

0,00

0,00

 

 

  1. Zestawienie majątku trwałego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie na dzień 31.12.2016r.

 

Wyszczególnienie

Wartość brutto

Umorzenie na dzień 31.12.2016r.

Wartość netto

Aktywa trwałe

14 466,85

14 466,85

0,00

Wartości niematerialne i prawne

7 528,29

7 528,29

0,00

Rzeczowe aktywa trwałe

6 938,56

6 938,56

0,00

Środki trwałe

6 938,56

6 938,56

0,00

Grunty

0,00

0,00

0,00

Budynki

0,00

0,00

0,00

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0,00

0,00

0,00

Urządzenia techniczne i maszyny

6 938,56

6 938,56

0,00

Środki transportu

0,00

0,00

0,00

Inne środki trwałe

-

-

-

Inwestycje rozpoczęte

-

-

-

 

 

  1. Zestawienie majątku trwałego jednostek oświatowych gminy Knyszyn na dzień 31.12.2016 r.

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie

     Zespół Szkół w Kalinówce Kościelnej

Przedszkole w Knyszynie

Obsługa Finansowo – Księgowa Szkół Gminy Knyszyn

 

 

Wyszczególnienie

Wartość brutto

Umorzenie na dzień 31.12.2016 r.

Wartość netto

Aktywa trwałe

8 332 831

2 743 451,40

5 589 380,57

Wartości niematerialne i prawne

34 364,04

34 364,04

0,00

Rzeczowe aktywa trwałe

8 298 467,93

2 709 087,36

5 589 380,57

Środki trwałe

8 298 467,93

2 709 087,36

5 589 380,57

Grunty

0,00

0,00

0,00

Budynki

7 931 147,08

2 479 413,79

5 451 733,29

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

126 138,96

12 876,67

113 262,29

Urządzenia techniczne i maszyny

184 742,89

174 618,20

10 124,69

Środki transportu

4 999,00

4 999,00

0,00

Inne środki trwałe

51 440,00

37 179,70

14 260,30

Inwestycje rozpoczęte

0,00

0,00

0,00

   

  1. Zestawienie majątku trwałego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2016 r.

 

Wyszczególnienie

Wartość brutto

Umorzenie na dzień 31.12.2016 r.

Wartość netto

Aktywa trwałe

656.843,86

350.942,73

305.901,13

Wartości niematerialne i prawne

22.272,93

22.272,93

0,00

Rzeczowe aktywa trwałe

634.570,93

328.669,80

305.901,13

Środki trwałe

334.760,93

328.669,80

6.091,13

Grunty

0,00

0,00

0,00

Budynki

0,00

0,00

0,00

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0,00

0,00

0,00

Urządzenia techniczne i maszyny

48.033,34

43.284,78

4.748,56

Środki transportu

0,00

0,00

0,00

Inne środki trwałe

286.727,59

285.385,02

1.342,57

Inwestycje rozpoczęte

299.810,00

0,00

299.810,00

 

  1. Zestawienie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr E. Jelskiego w Knyszynie na dzień 31.12.2016 r.

 

L.P.

 

Wyszczególnienie

 

Wartość

brutto

Umorzenie na

dzień 31.12.2016 r.

 

Wartość netto

A

Aktywa trwałe

5 029 120,89

2 716 246,03

2 312 874,86

I

Wartości niematerialne i prawne

4 733,60

4 733,60

0,00

II

Rzeczowe aktywa trwałe

5 024 387,29

2 711 512,43

2 312 874,86

Grunty

37 743,00

0,00

37 743,00

Środki trwałe

4 986 644,29

2 711 512,43

2 275 131,86

a

Budynki

3 024 044,26

1 046 383,39

1 977660,87

b

Obiekty inżynierii lądowej

0,00

0,00

0,00

c

Urządz. techniczne i masz

0,00

0,00

0,00

d

Środki transportu

58 649,06

58 649,06

0,00

e

Inne środki trwałe

1 903 950,97

1 606479,98

297 470,99

Inwestycje rozpoczęte

0,00

0,00

0,00

 

 

  1. Informacja o ciężarach publicznych, długu publicznym i pomocy publicznej za 2016 rok.

 

  1. Informacja o ciężarach publicznych Gminy Knyszyn

 

Dochody Gminy Knyszyn za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 wyniosły:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 874.034,46 zł,

- z tytułu podatku rolnego – 268.625,18 zł,

- z tytułu udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 11.756,10 zł,

- z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.419.367,00 zł,

- z tytułu podatku leśnego – 139.483,70 zł,

- z tytułu podatku od środków transportowych – 64.765,40 zł,

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 5.804,73 zł,

- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 74.054,00 zł,

- z tytułu wpływów z opłaty skarbowej – 20.890,18 zł.

- z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 90.663,94 zł,

- z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw:

a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 379.766,84 zł,

b) opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.699,31 zł,

c) opłata adiacencka – 2.871,63 zł.

 

  1. Informacja o pożytkach z majątku gminy i jego obciążeniach.

 

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

W roku 2016 uzyskano następujące dochody:

a) Urząd Miejski w Knyszynie                                                                                         

-wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 8.795,18 zł,

- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – 26.550,50 zł,

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych – 223.448,88                

-z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gruntowych – 51.249,45 zł,

- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – 3.179,65 zł,                                  

-z tytułu najmu lokali użytkowych – 31.695,76 zł,

-z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 2.846,22 zł,    

-z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 16.112,80 zł

-z tytułu zwrotu kosztów udostępnienia świetlicy w Grądach – 180 zł,

- dostawa wody i odprowadzanie ścieków – 582.915,39 zł,

- dostawa energii cieplnej do mieszkań w Knyszynie Zamku – 134.461,02 zł,

- odbiór i wywóz nieczystości płynnych – 31.515,48 zł.

                                                                      

b) szkoły Gminy Knyszyn                                                                                     

-z wynajmu mieszkań oraz lokali użytkowych – 14.344,93 zł                                                                                          

                                              

 

Należności związane z majątkiem gminy na dzień 31.12.2016 r wynoszą:

- z tytułu najmu lokali komunalnych – 13.022,57 zł,

- z tytułu opłat eksploatacyjnych właścicieli – 3.189,72 zł

- z tytułu dostaw ciepła c.o. do mieszkań w Knyszynie Zamku – 18.774,83 zł

- z tytułu czynszów dzierżawnych od osób fizycznych – 1.559,99 zł

- z tytułu czynszu dzierżawy od osób prawnych – 34.738,14 zł

Należności wymagalne z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 1.611,10 zł.

 

3. Informacja o długu publicznym- nieuregulowane zobowiązania wymagalne:

Według danych na dzień 31.12.2016 r. we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Knyszyn zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

                 Kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2016 r. wynosi 2.452.136 zł.

 

  1. Informacja o pomocy publicznej za 2016 rok.

 

       Kategoria: Pomoc publiczna za 2016 r.

Wartość pomocy brutto udzielonej w 2016r. wynikająca z określonej podstawy prawnej wynosiła 373.731,18 zł

Podstawa prawna : art.5 ust. 1 ustawy z dnia 10.03.2006r. (Dz. U. z 2015, poz.1340) o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Forma prawna beneficjenta: osoba fizyczna

Wartość pomocy publicznej (w PLN); 373.731,18 zł.

Forma pomocy: A1.1

Przeznaczenie pomocy: C 8

 

 

Sporządził:

Skarbnik Gminy – Barbara Płońska

 

 

Knyszyn, 31.05.2017 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Skarbnik Gminy - Płońska Barbara

Data wytworzenia: 2017-06-02

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2017-06-05

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2017-06-05