Załącznik

do Uchwały Nr XV/91/20

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 4 lutego 2020 r.

 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Knyszyn

 

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Knyszyn, dotyczące:

1) wymagań w zakresie:

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w lit a, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży,

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków,

3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów,

4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

 

§ 2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:

1) z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),

2) z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.),

3) z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895),

4) z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2132),

5) z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.),

oraz wydanych na ich podstawie aktów normatywnych.

 

Rozdział 2.

Zasady selektywnej zbiórki odpadów, wymagania w zakresie uprzątania zanieczyszczeń oraz mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1) papier,

2) szkło,

3) metale,

4) tworzywa sztuczne,

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

6) bioodpady,

7) popiół z palenisk domowych,

8) odpady niebezpieczne,

9) przeterminowane leki i chemikalia,

10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,

11) zużyte baterie i akumulatory,

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

14) zużyte opony,

15) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

16) odpady z tekstyliów i odzieży.

2. Frakcje odpadów komunalnych niewymienione w ust. 1 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

3. Ustala się sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) „u źródła" - bezpośrednio na terenie nieruchomości, w miejscu ich wytworzenia - frakcje wymienione w ust. 1 pkt 1 – 7, 12, 13,

2) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - frakcje wymienione w ust. 1 pkt 1 - 16,

3) w wyznaczonych punktach użyteczności publicznej - frakcje wymienione w ust. 1 pkt 11,

4) w wyznaczonych aptekach - frakcja wymieniona w ust. 1 pkt 9 – przeterminowane leki.

4. Adresy miejsc gromadzenia odpadów wymienionych w ust. 3 pkt 2 - 4 zostaną udostępnione na stronie internetowej www.knyszyn.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego poprzez uprzątnięcie ręczne, mechaniczne lub za pomocą środków chemicznych, jeżeli środki te zostały do tego celu prawnie dopuszczone.

2. Usuwanie śniegu lub lodu z użyciem środków chemicznych na części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego, przy której występują tereny zieleni lub zadrzewienia należy prowadzić w sposób uniemożliwiający przedostanie się tych środków do korzeni roślin.

3. Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i lodu na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej, w sposób nieutrudniający ruchu pieszym i pojazdów. Zakazuje się zgarniania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na jezdnię.

 

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) dokonywania tych czynności na utwardzonych częściach nieruchomości,

2) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,

3) użycia środków ulegających biodegradacji lub czystej wody bez detergentów,

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości,

2) braku negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym w zakresie emisji hałasu lub spalin,

3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska,

4) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych.

3. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i ich naprawa poza warsztatami na terenach służących do użytku publicznego możliwe jest wyłącznie w miejscach do tego celu wyznaczonych i oznakowanych stosowną tablicą (np. na terenach osiedli mieszkaniowych).

 

Rozdział 3.

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie jej w pojemniki i worki służące do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup takich urządzeń, wydzierżawienie lub inny sposób ustalony z gminą.

2. Pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych powinny być o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom oraz w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w rozdziale 5.

3. W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie posiadają technicznych możliwości wyposażenia jej w odpowiednie pojemniki, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, może zostać zrealizowany w drodze porozumienia z właścicielem sąsiadującej nieruchomości. W takim przypadku minimalna pojemność pojemników stanowi sumę minimalnych pojemności dla poszczególnych nieruchomości, z uwzględnieniem częstotliwości odbioru odpadów na poszczególnych nieruchomościach.

4. Do zbierania odpadów komunalnych służą:

1) pojemniki o pojemności od 0,06 m³ do 1,100 m³,

2) kontenery o pojemności od 3,5 m³ do 10 m³,

3) kosze lub pojemniki uliczne do gromadzenia odpadów na drogach publicznych, w parkach i placach zabaw o pojemności od 0,02 m³ do 0,12 m³ wyposażone we wkłady metalowe lub worki foliowe ułatwiające opróżnianie,

4) worki z tworzyw sztucznych o pojemności od 0,06 m³ do 0,12 m³ oraz worki typu big bag do zbierania odpadów budowlanych o pojemności 1,0 m³.

5. Pojemniki i kontenery do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 2 powinny być w całości koloru czarnego lub w innym kolorze, lecz trwale oznakowane.

6. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne pojemników, kontenerów i worków:

1) niebieski, oznaczony napisem „Papier” na odpady, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1,

2) zielony, oznaczony napisem „Szkło” na odpady, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2,

3) żółty, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” na odpady, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 - 5,

4) brązowy, oznaczony napisem „Bio” na odpady, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6,

5) szary, oznaczony napisem „Popiół” na odpady, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7.

7. Pojemniki i kontenery, o których mowa w ust. 4 powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie mechanizmem załadowczym pojazdów odbierających odpady.

8. W zabudowie jednorodzinnej, na nieruchomościach niezamieszkałych i mieszanych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dopuszcza się stosowanie worków z tworzywa sztucznego, o odpowiedniej grubości zapobiegającej pęknięciu lub rozerwaniu.

 

§ 7. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

1) na terenie nieruchomości zamieszkałych:

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 0,11 m³,

b) dla budynków wielolokalowych - 0,03 m³ na mieszkańca,

2) na terenie nieruchomości niezamieszkałych - 0,11 m³,

3) na terenie nieruchomości mieszanych (na których jednocześnie zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy):

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 0,11 m³,

b) dla budynków wielolokalowych - 0,03 m³ na mieszkańca.

2. Wybór wielkości pojemnika na nieruchomościach niezamieszkałych należy do właściciela nieruchomości, przy uwzględnieniu średnich wskaźników nagromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

1) dla żłobków i przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu - 0,003 m³ na każde dziecko, ucznia i pracownika,

2) dla obiektów użyteczności publicznej - 0,11 m³ na każdych 10 pracowników,

3) dla hoteli, moteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji - 0,02 m³ na jedno łóżko,

4) dla lokali handlowych - 0,04 m³ na każde 10 m² powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,11 m³ na lokal,

5) dla punktów handlowych poza lokalem - 0,05 m³ na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,11 m³ na każdy punkt,

6) dla lokali gastronomicznych - 0,02 m³ na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,11 m³ na lokal,

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 0,11 m³,

8) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 0,11 m³ na każdych 10 pracowników,

9) dla cmentarzy – co najmniej jeden kontener o pojemności 7 m³.

3. Odpady komunalne segregowane, należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o minimalnej pojemności na każdą ze zbieranych selektywnie frakcji określonych w § 3 ust. 1 pkt 1-7:

1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – od 0,08 m³; dopuszcza się stosowanie worków o minimalnej pojemności 0,06 m³,

2) dla budynków wielolokalowych - 1,1 m³,

3) na terenach nieruchomości niezamieszkałych - 0,08 m³; dopuszcza się stosowanie worków o minimalnej pojemności 0,06 m³,

4) na terenie nieruchomości "mieszanych" - 0,08 m³; dopuszcza się stosowanie worków o minimalnej pojemności 0,06 m³.

4. Właściciele nieruchomości, będący osobami fizycznymi, budynków mieszkalnych jednorodzinnych, mogą korzystać z przydomowego kompostownika. W przypadku posiadania przez właściciela nieruchomości kompostownika oraz właściwego selektywnego gromadzenia w nim bioodpadów, właściciel jest zwolniony z obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki/worki do ich zbierania.

5. Właściciele nieruchomości powinni we własnym zakresie i na własne potrzeby kompostować na terenie nieruchomości odpady ulegające biodegradacji w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko.

6. Właściciele nieruchomości, będący osobami fizycznymi, budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy wskazali w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiadanie przydomowego kompostownika, nie są objęci selektywną zbiórką bioodpadów z miejsc ich wytwarzania.

7. W przypadku prowadzenia przydomowego kompostownika lub rezygnacji z prowadzenia przydomowego kompostownika właściciel nieruchomości budynku mieszkalnego jednorodzinnego,  powinien złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana dotychczasowego sposobu zagospodarowania bioodpadów.

 

§ 8. W budynkach wielolokalowych każdy punkt gromadzenia odpadów komunalnych (tzw. „gniazdo”) należy wyposażyć w pojemniki lub kontenery na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz w pojemniki lub kontenery na segregowane odpady komunalne.

 

§ 9. 1. W przypadku, gdy na nieruchomości nie ma bezpośredniego dostępu do pojemników dla pracowników jednostki wywozowej, właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości.

2. W przypadku, gdy niemożliwe jest ustawienie pojemników na własnej nieruchomości dopuszcza się ich ustawienie na innej nieruchomości, położonej w niedalekim sąsiedztwie, w drodze porozumienia z jej właścicielem.

 

§ 10. 1. Zarządca dróg oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego ustawia kosze  uliczne przy głównych ciągach pieszych, w tym w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach autobusowych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego.

2. Do ustawiania pojemników lub koszy ulicznych i zapewnienia odbioru zebranych tam odpadów zobowiązani są również prowadzący na nieruchomości działalność handlową, jeżeli w pobliżu obiektu handlowego ich nie ustawiono. Pojemniki lub kosze należy ustawiać przy obiekcie handlowym.

 

§ 11. Zakazuje się:

1) zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich usunięcie z pojemnika,

2) wrzucania do pojemnika substancji palnych, żrących, toksycznych, gorącego popiołu oraz wlewania substancji ciekłych,

3) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego przeznaczonymi,

4) umieszczania w pojemnikach do selektywnego zbierania odpadów oraz w pojemnikach przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych innych odpadów, takich jak: odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, które należy zbierać oddzielnie i usuwać na zasadach określonych w niniejszym regulaminie,

5) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

 

Rozdział 4.

Utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnymi porządkowym

§ 12. 1. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym w szczególności poprzez:

1) umieszczanie poszczególnych rodzajów odpadów w pojemnikach wyłącznie do nich przeznaczonych,

2) dostosowanie pojemności pojemników do ilości wytworzonych odpadów w celu niedopuszczania do przepełnienia pojemników,

3) zamykanie pojemników,

4) poddawanie ich w miarę potrzeb myciu, czyszczeniu preparatami dezynfekcyjnymi usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy.

2. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych nie mogą być uszkodzone, bądź pozbawione istotnych elementów wyposażenia.

3. Pojemniki i kosze uliczne rozmieszczone w pasach dróg publicznych oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego należy utrzymywać w stanie technicznym uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru. Powinny być one systematycznie opróżniane, nie dopuszczając do ich przepełnienia oraz utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Za stan sanitarny, techniczny i porządkowy pojemników i koszy ulicznych odpowiadają podmioty zobowiązane do ich ustawienia.

4. Miejsca gromadzenia odpadów, w tym lokalizacji pojemników, należy utrzymywać w czystości i porządku poprzez systematyczne opróżnianie pojemników, nie dopuszczając do ich przepełnienia.

 

Rozdział 5.

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 13. Odbieranie odpadów komunalnych musi następować w terminach zapewniających właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego.

 

§ 14. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

a) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Knyszyna - co 2 tygodnie,

b) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie wiejskim – od kwietnia do października co 2 tygodnie, pozostałe miesiące co 4 tygodnie,

c) w budynkach wielolokalowych na terenie miasta Knyszyna – od kwietnia do października co tydzień, pozostałe miesiące co 2 tygodnie,

d) w budynkach wielolokalowych na terenie wiejskim – od kwietnia do października co tydzień, pozostałe miesiące co 4 tygodnie,

2) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów:

a) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - od kwietnia do października co 2 tygodnie, pozostałe miesiące co 4 tygodnie,

b) w budynkach wielolokalowych – od kwietnia do października co tydzień, pozostałe miesiące co 4 tygodnie,

3) odpady zebrane selektywnie: papier, szkło, łącznie: metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – co 4 tygodnie,

4) odpady zebrane selektywnie: popiół – od października do kwietnia co 4 tygodnie,

5)  pozostałe zbierane selektywnie – raz w roku w formie zorganizowanych zbiórek.

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - od kwietnia do października co 2 tygodnie, pozostałe miesiące co 4 tygodnie,

2) odpady zebrane selektywnie: papier, szkło, łącznie: metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – co 4 tygodnie,

3) odpady zebrane selektywnie: popiół – od października do kwietnia co 4 tygodnie,

4) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - od kwietnia do października co 2 tygodnie, pozostałe miesiące co 4 tygodnie,

5) pozostałe zbierane selektywnie – raz w roku w formie zorganizowanych zbiórek,

6) z koszy ulicznych – co 2 tygodnie lub według potrzeb, nie dopuszczając do przepełnienia się pojemników na odpady,

7) z cmentarzy - co 4 tygodnie lub według potrzeb, nie dopuszczając do przepełnienia się pojemników na odpady,

3. Odbiór odpadów komunalnych następować będzie zgodnie z określonym harmonogramem, udostępnionym na stronie internetowej www.knyszyn.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. W przypadku podmiotów handlowo - usługowych prowadzących działalność poza budynkami wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.

 

§ 15. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości:

1) zmieszane odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach (lub workach) i przekazywać, w terminie odbioru, przedsiębiorcy świadczącemu usługi na terenie Gminy Knyszyn,

2) odpady z papieru należy gromadzić w pojemnikach lub workach i przekazywać w terminie odbioru przedsiębiorcy świadczącemu usługi na terenie Gminy Knyszyn,

3) odpady ze szkła należy gromadzić w pojemnikach lub workach i przekazywać w terminie odbioru przedsiębiorcy świadczącemu usługi na terenie Gminy Knyszyn,

4) odpady z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych zbierane łącznie należy gromadzić w pojemnikach lub workach i przekazywać w terminie odbioru przedsiębiorcy świadczącemu usługi na terenie Gminy Knyszyn,

5) odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych zebrane osobno, można przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

6) dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady zbierać i gromadzić w przydomowych kompostownikach,

7) odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady, które nie są kompostowane, należy gromadzić w pojemnikach lub workach (a niemieszczące się w nich ze względu na gabaryty odpady w postaci gałęzi drzew i krzewów oraz innych pozostałości roślinnych powinny być przygotowane do odbioru w sposób umożliwiający bezpieczny załadunek i transport tj. w związanych pakietach o długości nieprzekraczającej 1,5 m oraz wadze do 25 kg) i przekazywać w terminie odbioru przedsiębiorcy świadczącemu usługi na terenie Gminy Knyszyn lub przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

8) popiół z palenisk domowych należy gromadzić w pojemnikach lub workach i przekazywać w terminie odbioru przedsiębiorcy świadczącemu usługi na terenie Gminy Knyszyn,

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy zbierać na terenie nieruchomości w sposób zapewniający łatwy dostęp jednostce wywozowej i przekazywać w terminie odbioru przedsiębiorcy świadczącemu usługi na terenie Gminy Knyszyn lub przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

10) przeterminowane leki należy przekazywać do odpowiednio oznaczonych pojemników zlokalizowanych w aptekach wskazanych przez Gminę Knyszyn oraz w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

11) odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej wskazanych przez Gminę Knyszyn, w punktach sprzedaży baterii i akumulatorów oraz w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zbierać na terenie nieruchomości w sposób zapewniający łatwy dostęp jednostce wywozowej i przekazywać w terminie odbioru przedsiębiorcy świadczącemu usługi na terenie Gminy Knyszyn lub przekazywać do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

13) chemikalia należy przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

14) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych należy gromadzić w zamówionym pojemniku i indywidualnie zlecić odbiór podmiotowi uprawnionemu do świadczenia usług w tym zakresie, jako usługę komercyjną lub w przypadku niewielkiego remontu odpady takie jak gruz betonowy, gruz ceglany, odpadowe materiały ceramiczne, niezmieszane z innymi frakcjami odpadów (np. z folią, drewnem, puszkami po chemikaliach, szkłem itp.) przyjmowane będą w ilości do 1 m³ na rok od każdej nieruchomości objętej systemem gospodarowania odpadami na terenie Gminy Knyszyn w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

15) zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

16) odpady z tekstyliów i odzieży należy przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

17) inne odpady problemowe powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 

§ 16. Właściciel nieruchomości, na której organizowane są imprezy plenerowe lub zgromadzenia w miejscach publicznych, zobowiązany jest do ustawienia odpowiedniej ilości pojemników do zbierania odpadów i przenośnych szaletów oraz do uprzątnięcia terenu i usunięcia odpadów niezwłocznie po zakończeniu imprezy (zgromadzenia), lecz nie później niż w ciągu 12 godzin od zakończenia imprezy (zgromadzenia).

 

§ 17. 1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) nieczystości ciekłych zobowiązani są do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Burmistrza Knyszyna na prowadzenie działalności z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

2. Właściciele nieruchomości, którzy nie mają możliwości podłączenia się do kanalizacji, są zobowiązani do opróżniania zbiorników bezodpływowych przez przedsiębiorcę określonego w ust. 1 według potrzeb, jednak z częstotliwością zapełniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię ziemi.

3. Właściciele nieruchomości, które są wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są do wywozu osadu ściekowego – co najmniej raz w roku, bądź zgodnie z potrzebą i instrukcją obsługi urządzenia.

 

Rozdział 5.

Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 18. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, wydzielone z nich frakcje nadające się w całości lub w części do odzysku powinny być przekazywane do instalacji komunalnych wskazanych przez Marszałka Województwa Podlaskiego.

2. Zgodnie z wymaganiami wynikającymi z WPGO przyjmuje się następujące cele główne:

1) zmniejszenie ilości powstających odpadów,

2) zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi biodegradacji,

3) zapewnienie jak najwyższej jakości zbieranych odpadów przez odpowiednie systemy selektywnego zbierania odpadów, w taki sposób, aby mogły one zostać w możliwie najbardziej efektywny sposób poddane recyklingowi,

4) zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w całym strumieniu zbieranych odpadów (zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie),

5) zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury,

6) zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,

7) ograniczenie liczby miejsc nielegalnego składowania odpadów komunalnych.

 

Rozdział 6.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 19. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt.

 

§ 20. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp., przy czym zanieczyszczenia winny być wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane.

2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osób niepełnosprawnych.

 

§ 21. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zlecania na własny koszt usuwania zwłok zwierzęcych poprzez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na transport tego typu odpadów lub prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 

Rozdział 7.

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 22. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w zabudowie mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej, na terenach ogrodów działkowych oraz na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustalił taki zakaz.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy zwierząt gospodarskich utrzymywanych na własne potrzeby oraz koni w celach terapeutycznych i rekreacyjnych, pod warunkiem, że nie sprawia to uciążliwości dla otoczenia i będzie prowadzone z zachowaniem warunków sanitarno-higienicznych, przy czym jeżeli nieruchomość sąsiaduje z nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi lub budynkami użyteczności publicznej niezbędne jest uzyskanie pisemnej zgody właścicieli lub zarządców tych nieruchomości.

3. Zgoda, o której mowa w ust. 2 nie jest wymagana w przypadku utrzymywania drobiu na własne potrzeby w ilości do 10 sztuk.

 

§ 23. 1. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie ogrodzonych nieruchomości, skutecznie zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem się poza teren nieruchomości.

2. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i bezpośrednie jej otoczenie winno być utrzymane w należytej czystości.

3. Ule pszczół miodnych powinny być stawiane w odległości nie mniejszej niż 30 m od zabudowań mieszkalnych.

 

Rozdział 8.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 24. 1. Obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Knyszyn podlegają nieruchomości zajęte pod:

1) budynki wielolokalowe,

2) zabudowę związaną z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych,

3) chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich,

4) instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów.

2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonywana dwukrotnie w ciągu roku:

1) w terminie wiosennym od dnia 1 marca do dnia 31 marca,

2) w terminie jesiennym od dnia 1 października do dnia 31 października,

oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

 

Rozdział 9.

Postanowienia końcowe

§ 25. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Burmistrz Knyszyna.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Kakareko Agnieszka

Data wytworzenia: 2017-06-19

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2020-02-26

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2017-09-27