Dokumentacja kontroli zewnętrznych z 2008 roku

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Knyszynie w 2008r.

1.

Jednostka kontrolująca

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach

 

Temat kontroli

Inspekcja gotowości bojowej w jednostce OSP w Knyszynie w zakresie stanu przygotowania technicznego

Data przeprowadzenia kontroli

12.09.2007

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Bardzo dobra

Zalecenia pokontrolne

-

Sposób wykonania zaleceń

-

2.

Jednostka kontrolująca

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku

Temat kontroli

Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalenie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie tych świadczeń i zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Data przeprowadzenia kontroli

Od 02.06 do 26.06.2008 r z przerwami w dniach 03-06, 10-11, 17-18, 20,23,24.06.2208r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Brak oceny

Zalecenia pokontrolne

Nie wydano

Sposób wykonania zaleceń

---

3.

Jednostka kontrolująca

Podlaski Urząd Wojewódzki  w Białymstoku

 

Temat kontroli

Organizacja i sposób przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków oraz realizacja przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku publikowania oświadczeń majątkowych.

Data przeprowadzenia kontroli

13-15.05.2008

Ocena sformowana w wyniku kontroli

W prowadzonej działalności objętej kontrola występowały uchybienia i nieprawidłowości wynikające z nieprzestrzegania prawa

Zalecenia pokontrolne

Treść zaleceń pokontrolnych

Sposób wykonania zaleceń

Informacja o sposobie wykonania zaleceń

4.

Jednostka kontrolująca

Archiwum Państwowe w Białymstoku

 

Temat kontroli

Kontrola archiwum zakładowego

Data przeprowadzenia kontroli

11.09.2008

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Brak oceny

Zalecenia pokontrolne

Nie wydano

Sposób wykonania zaleceń

---

5.

Jednostka kontrolująca

Podlaski Urząd Wojewódzki

 

Temat kontroli

Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa w I półroczu 2008 r. na finansowanie zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej pod względem zgodności z przeznaczeniem i wysokością

Data przeprowadzenia kontroli

22.09.2008, 24.09-25.09.2008

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Przekazana w I półroczu 2008 r. na konto Urzędu Miejskiego w Knyszynie dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dofinansowanie zadań własnych w dziale 852 … została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

 

Zalecenia pokontrolne

Nie wydano

Sposób wykonania zaleceń

----

6.

Jednostka kontrolująca

Podlaski Urząd Wojewódzki

 

Temat kontroli

Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa w 2008 r. na finansowanie przygotowań do realizacji ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z dnia 19 października 2007 r. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.)

Data przeprowadzenia kontroli

25.09.2008

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Przyznane środki finansowe w rozdz. 85212 § 2010 w wysokości 6050 przekazane zostały przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku w 100% na konto Urzędu Miejskiego w Knyszynie. Do dnia kontroli z przyznanej kwoty wydatkowano 195 zł.

Zalecenia pokontrolne

Nie wydano

Sposób wykonania zaleceń

---

7.

Jednostka kontrolująca

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

 

Temat kontroli

Kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej Miasta Knyszyna za okres 2007 r.

Data przeprowadzenia kontroli

Od 21.11.2008 do 06.02.2009

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Brak oceny

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne

Sposób wykonania zaleceń

Informacja o wykonaniu zaleceń

8.

Jednostka kontrolująca

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku

 

Temat kontroli

Kontrola w zakresie stanu zachowania XVIII- wiecznego domu drewnianego przy ul. Kościelnej 6 w Knyszynie

Data przeprowadzenia kontroli

14.11.2008

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Brak oceny

Zalecenia pokontrolne

Stwierdzono: ubytki w fundamentach, zniszczenia biologiczne w balach, częściowo zużyte podłogi itp.

Sposób wykonania zaleceń

Poinformowano o zajmowaniu budynku przez lokatora oraz o zamiarze przeznaczenia budynku na izbę regionalną.

 

Metryka strony

Udostępniający: Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Puławska Urszula

Data wytworzenia: 2017-12-19

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2008-12-05

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2017-12-19

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2008-12-05