Nazwa usługi: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Podstawa prawna:

- art. 122 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U z 2017 poz. 59 z późn. zm.)

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644 z późn. zm.)

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2017 poz. 622 z późn. zm.)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1808 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

- wniosek w formie podania w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

- kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej  w celu przygotowania zawodowego,

- kopię świadectwa ukończenia przez młodocianego gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły branżowej  (lub zaświadczenia o kontynuowaniu nauki w jednej z tych szkół)

- kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i  zdanie egzaminu,

- kopię wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

- kopię świadectwa pracy (w wypadku potrzeby),

- pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę,

- wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

- wszystkich zaświadczeń (kopie) o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku , w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Opłaty  - nie pobiera się

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 35 § 3 KPA. Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:

Nazwa stanowiska: Inspektor ds.. szkolnictwa

Miejsce w urzędzie: pokój nr 19

Nr telefonu: 85 727 99 94

Godziny pracy: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek-piątek 7:30 – 15:30

e-mail: oswiata@knyszyn.pl

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Knyszyna  w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:

1.       Wniosek o dofinansowanie  należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

2.       Zgodnie § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( Dz. U. 2014 poz. 232 z późn. zm.) pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego , a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Puławska Urszula

Data wytworzenia: 2017-11-01

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2018-07-13

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2017-11-22