Załącznik do Zarządzenia Nr 220/20 Burmistrza Knyszyna z dnia 2 października 2020 r.

 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

URZĘDU MIEJSKIEGO W KNYSZYNIE

I.         Przepisy wstępne

 § 1

1.        Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Knyszynie, zwany dalej Regulaminem określa:

a)       wymagania kwalifikacyjne pracowników,

b)       szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego,

c)       warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa,

d)       warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego, specjalnego oraz za pracę w porze nocnej.

2.        Regulamin obowiązuje pracowników Urzędu Miejskiego w Knyszynie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

 

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a)       pracodawcy – oznacza to Urząd Miejski w Knyszynie,

b)       pracowniku – oznacza to osobę zatrudnioną w Urzędzie Miejskim w Knyszynie na podstawie umowy o pracę,

c)       Burmistrzu – oznacza to Burmistrza Knyszyna,

d)       najniższym wynagrodzeniu zasadniczym – rozumie się przez to miesięczne najniższe wynagrodzenie zasadnicze, o którym mowa w § 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 z późn. zm.).

II.     Wymagania kwalifikacyjne

 

§ 3

W zakresie wymagań kwalifikacyjnych pracowników mają zastosowanie obowiązujące przepisy, a w szczególności Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 z późn. zm.) zwane rozporządzeniem.

 

III.  Szczegółowe warunki wynagradzania

 

§ 4

1.        Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.

2.        Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, dodatek funkcyjny zgodnie z § 8 Regulaminu, nagroda jubileuszowa, jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe  wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3.        Zasady przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 z późn. zm.).

 § 5

Ustala się:

A.      Tabelę minimalnych i maksymalnych miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego,

B.       Tabelę stanowisk pracowniczych i kategorię zaszeregowania wskazującą minimalny i maksymalny miesięczny poziom wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

IV.   Warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród

 

§ 6

Pracownikom na stanowiskach pomocniczych i obsługi może być przyznana premia. Warunki przyznawania i wypłacania premii pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pomocniczych i obsługi określa załącznik nr 2 do Regulaminu,

 

§ 7

Pracownikom może być przyznana nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Tworzenie funduszu nagród i przyznawanie nagród dla pracowników określa załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

V.      Warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego, specjalnego i za pracę w porze nocnej

 

§ 8

1.        Dodatek funkcyjny przysługuje na stanowiskach:

a)       Sekretarza Gminy,

b)       Kierownik Referatu,

c)       Zastępcy Kierownika Referatu,

d)       Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,

e)       Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

2.        Maksymalną wysokość dodatku funkcyjnego dla poszczególnych stanowisk określa załącznik nr 4 do Regulaminu.

 

§ 9

W przypadku zwolnienia lekarskiego pracownika kwota dodatku funkcyjnego naliczana jest od wynagrodzenia zasadniczego pomniejszonego o wynagrodzenie zasadnicze za czas zwolnienia lekarskiego.

 

§ 10

1.        Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań pracownikowi może być przyznany dodatek specjalny.

2.        Zasady przyznawania dodatku specjalnego dla pracowników określa załącznik nr 5 do Regulaminu.

 

§ 11

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 §1 Kodeksu pracy.

 

VI.   Postanowienia końcowe

 

§ 11

1.        Regulaminu nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru, mianowania i powołania.

2.        W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 917 z późn. zm.), ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 z późn. zm.).

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Knyszyna

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy - Robert Kondrakiewicz

Data wytworzenia: 2017-01-24

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2015-01-22

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2020-10-06

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2015-01-22