Uchwała Nr XXII/172/17

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 24 lutego 2017 r.

        w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, poz. 1893, z 2016 r. poz. 1250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Knyszyn w następujących wysokościach:

1) za zbiorowe zaopatrzenie w wodę           - 1,95 zł netto za 1m3 + VAT

2) za zbiorowe odprowadzanie ścieków       - 4,04 zł netto za 1m3 + VAT

§ 2. Taryfy wymienione w § 1 pkt. 1 i 2 obowiązują od dnia 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Irena Wysocka                  

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data wytworzenia: 2017-02-24

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2017-03-14

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2017-03-14