Podinspektor do spraw świadczeń społecznych

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie

 

ogłasza nabór  na wolne stanowisko pracy

 

Podinspektor do spraw świadczeń rodzinnych

(nazwa stanowiska pracy)

 

I. Nazwa i adres jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knyszynie, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn.

 II. Wymiar czasu pracy: pełny etat

 III. Wymagania niezbędne:

1)        obywatelstwo polskie;

2)        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)        brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)        nieposzlakowana opinia;

5)        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

6)        wykształcenie wyższe magisterskie: kierunek ekonomia,

7)        doświadczenie zawodowe – staż odbyty w administracji samorządowej,

8)        dobra znajomość przepisów prawa w zakresie: ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, kodeks postępowania administracyjnego, o finansach publicznych, ochrony danych osobowych.

9)        umiejętność korzystania z przepisów prawa;

10)    obsługa komputera;

11)    systematyczność, terminowość, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu, bezkonfliktowość, samodzielność w podejmowaniu decyzji przy ocenie problematyki załatwiania spraw,

 IV. Wymagania dodatkowe (pożądane):

1)        Specjalizacja: rachunkowość;

2)        doświadczenie zawodowe – doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

3)        obsługa urządzeń biurowych;

4)        życzliwość, dyspozycyjność, unikanie konfliktów w miejscu pracy, zdolność koncentracji.

 V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 Podstawowe:

1)      Przyjmowanie i kompletowanie wniosków od osób ubiegających się o świadczenia rodzinne.

2)      Sporządzanie projektów decyzji z zakresu świadczeń rodzinnych.

3)      Prowadzenie postępowania w zakresie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.

4)      Sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń.

5)      Terminowe sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych.

6)      Prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń.

7)      Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach.

8)      Wykonywanie wszystkich powierzonych zadań z godnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9)      Zachowanie zasad uprzejmości i życzliwości w kontaktach międzyludzkich.

 

Nieregularne:

1)      Obsługa administracyjna związana m.in. z prowadzeniem korespondencji z innymi instytucjami publicznymi, które zwracają się z prośbą o udzielenie informacji.

 VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)        usytuowanie stanowiska pracy: budynek na parterze, schody, bez windy;

2)      praca przy komputerze;

3)      wysiłek umysłowy;

 VII. Wymagane dokumenty:

1)        Życiorys (CV).

2)        List motywacyjny.

3)        Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.

4)        Kwestionariusz osobowy[1].

5)        Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

6)        Kserokopie świadectw pracy.

7)        Zaświadczenie o niekaralności[2].

8)        Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. Nr 2135) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 z późn. zm.)”.

 VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty na wolne stanowisko należy przesłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knyszynie, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn lub dostarczyć do pokoju nr 5, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor do spraw świadczeń rodzinnych” w terminie do dnia 5 grudnia 2016 roku do godz. 1530 .

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie, tel. (85) 727 99 95

 IX. Dodatkowe informacje:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.knyszyn.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Knyszynie.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knyszynie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

 

                                                                                   Kierownik Miejskiego Ośrodka

                                                                                            Pomocy Społecznej

                                                                                             Anna Roszkowska

 

[1] Wzór kwestionariusza osobowego dostępny jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knyszynie, oraz jako załącznik

[2] Zaświadczenie o niekaralności przedstawia tylko osoba wytypowana w drodze naboru do podpisania umowy o pracę

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Roszkowska Anna

Data wytworzenia: 2016-11-21

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2016-12-16

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2016-11-21