OFK.111.1.2021                                                                                                                              19.01.2021r.

Kierownik Obsługi Finansowo-Księgowej Szkół Gminy Knyszyn

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

Starszego Referenta ds. Płac
 

I.         Nazwa i adres jednostki: Obsługa Finansowo-Księgowa Szkół Gminy Knyszyn, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn.

 II.      Wymiar czasu pracy: pełny etat

 III.   Wymagania niezbędne:

1.        obywatelstwo polskie;

2.        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3.        brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4.        nieposzlakowana opinia;

5.        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

6.        wykształcenie wyższe lub średnie z 2-letnim stażem pracy umożliwiającym wykonywanie obowiązków na stanowisku;

7.        dobra znajomość przepisów prawa w zakresie m.in. funkcjonowania oraz zadań jednostek samorządu terytorialnego, prawa pracy, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ochrony danych osobowych, znajomość ustaw: Karta Nauczyciela i Prawo oświatowe,

8.        umiejętność korzystania z przepisów prawa;

9.        obsługa komputera;

10.    systematyczność, terminowość, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu, bezkonfliktowość, samodzielność w podejmowaniu decyzji przy ocenie problematyki załatwiania spraw,

 

IV.   Wymagania dodatkowe (pożądane):

1.      wykształcenie średnie lub wyższe  w kierunku administracja, ekonomia, finanse i rachunkowość;

2.      doświadczenie zawodowe – dwa lata pracy w księgowości lub na stanowisku kadrowym lub  naliczania płac;

3.      obsługa urządzeń biurowych;

4.      życzliwość, dyspozycyjność, unikanie konfliktów w miejscu pracy, zdolność koncentracji.

 

V.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Podstawowe:

1)      naliczanie wynagrodzeń z pełną klasyfikacją budżetową  oraz sporządzaniu list płac, zestawień zbiorczych z list płac oraz dokonywanie przelewów potrąceń z list płac dla własnej jednostki i wszystkich oświatowych jednostek budżetowych,

2)      naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych,

3)      terminowe odprowadzanie w/w składek na właściwe konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

4)      potrącanie z wynagrodzeń osobowych oraz z wynagrodzeń bezosobowych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz terminowym odprowadzaniu tych zaliczek za właściwy rachunek bankowy Urzędu Skarbowego.

5)      dekretacja płac i pochodnych od płac.

6)      prowadzenie ewidencji funduszu płac oraz kart wynagrodzeń.

7)      sprawdzanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem rachunków dochodów własnych  jednostek prowadzących działalność oświatową (odpłatność za pobyt i żywienie, dzienniki żywieniowe, sprawozdania żywieniowe).

8)      prowadzenie analityki do kont: 011 „Środki trwałe”, 013 „Pozostałe środki trwałe. Rozliczenie inwentaryzacji tych kont poprzez wycenę spisanych składników majątkowych i ustalenie różnic inwentaryzacyjnych

9)      sporządzanie deklaracji PIT.

10)  Przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

11)  Obsługa komputera w zakresie prowadzonych spraw.

 VI.   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.      usytuowanie stanowiska pracy: budynek piętrowy -2 piętro , schody, bez windy;

2.      praca przy komputerze;

3.      wysiłek umysłowy;

 

VII.    Wymagane dokumenty:

1.      Życiorys (CV).

2.      List motywacyjny.

3.      Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.

4.      Kwestionariusz osobowy[1].

5.      Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

6.      Kserokopie świadectw pracy.

7.      Zaświadczenie o niekaralności[2].

8.      Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy[3].

9.      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych4 .

 VIII.       Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty na wolne stanowisko należy przesłać na adres: Obsługa Finansowo-Księgowa Szkół Gminy Knyszyn  w Knyszynie, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn lub dostarczyć do pokoju Nr 19, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Starszego Referenta ds. płac” w terminie do dnia 28.01.2021 r. do godz. 15:00.

Dokumenty, które wpłyną do Obsługi po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Obsługi  tel. (85) 727 99 94.

 IX.             Dodatkowe informacje:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.knyszyn.pl)  oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Knyszynie.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.[1] Wzór kwestionariusza osobowego dostępny jest w Obsłudze Finansowo-Księgowej Szkół Gminy Knyszyn
[2] Zaświadczenie o niekaralności przedstawia tylko osoba wytypowana w drodze naboru do podpisania umowy o pracę.
[3] Wzór klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy dostępny jest w Obsłudze Finansowo-Księgowej Szkół Gminy Knyszyn

4) Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępny jest  również w Obsłudze Finansowo-Księgowej Szkół Gminy Knyszyn

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Puławska Urszula

Data wytworzenia: 2021-01-19

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2021-02-10

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2021-01-19